fb icon  tweeter icon  youtube icon linkedin icon tv icon radio icon
Saturday, 22 September 2018
Sunday, 20 May 2018 19:21

Τι προβλέπει το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο για χρηματοδότηση startups και ΜμΕ

Τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις, αλλά και μια σειρά από διευκολύνσεις για την τόνωση των εξαγωγών, τη βελτίωση εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και τη μεγαλύτερη προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων περιλαμβάνει ..........

το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης και αποκαλύπτει σήμερα το "Κ". Επιπλέον στο σχέδιο περιλαμβάνεται η προώθηση συγκρότησης ενός μηχανισμού για τη μείωση και την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών με στόχο τη διευκόλυνση των εξαγωγών, καθώς και μία σειρά από άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης για την προώθηση της καινοτομίας.

Αναλυτικά, τι προβλέπει το σχέδιο για:

Στρατηγικές επενδύσεις

Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις, ιδίως με την καθιέρωση μιας ταχείας διαδικασίας.

Η κυβέρνηση επί του παρόντος τροποποιεί τον σχετικό νόμο προκειμένου να εξαλείψει τα ζητήματα που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού στρατηγικού επενδυτικού πλαισίου ώστε να προσελκύσει επενδυτές στην Ελλάδα και να διευκολύνει την επανεπένδυση μέσω της ενισχυμένης εφαρμογής του νόμου βάσει των ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην εξορθολογισμό των διαδικασιών εισόδου για στρατηγικές επενδύσεις και στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων υπουργείων και φορέων. Θα βοηθήσουν στην αποφυγή των κενών στις διαδικασίες, των διπλών ενεργειών και των ασυνεπειών, ενώ θα λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προοπτικές όλων των ενδιαφερομένων. Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται διαρθρώνονται γύρω από τρεις στόχους:

- Εισαγωγή κατηγοριών και ορισμός των επενδύσεων.

- Προσδιορισμός ξεχωριστών κινήτρων για κάθε κατηγορία επενδύσεων. 

- Έλεγχος των διαδικασιών και εφαρμογή του νόμου μέσω της ανάθεσης και ανάληψης ευθυνών και υποχρεώσεων και από τα δύο μέρη –τον ιδιώτη επενδυτή και το κράτος– για τον συντονισμό των εργασιών διάφορων οργανισμών με τον εξορθολογισμό της αδειοδότησης και τον καθορισμό αυστηρών προθεσμιών.

Ειδική σημασία στο νέο σχέδιο θα έχει η συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας, προκειμένου να λάβει ανάλυση και συμβουλευτική βοήθεια, κυρίως για να αναθεωρήσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος έλξης και διατήρησης ΑΞΕ. Θα επιτρέψει διεξοδική αναθεώρηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, των επιχειρησιακών πρακτικών, των δομών και του ευρύτερου εθνικού πλαισίου συνεργασίας και συντονισμού. Θα αναπτυχθούν και θα βελτιωθούν περαιτέρω οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αφορούν τη χώρα ή τους πόρους που σχετίζονται με τους ελληνικούς τομείς που παρουσιάζουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Τεχνολογική ανάπτυξη

Ο σκελετός για το νέο πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας περιλαμβάνει τρεις βασικούς πόλους πολιτικής:

1. Διατήρηση και δημιουργία ικανοτήτων

2. Υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

3. Έναρξη εμβληματικών πρωτοβουλιών

Παράλληλα προωθούνται 3 δράσεις για την επέκταση της έρευνας σε νέα πεδία: Συνδυασμός του πολιτισμού με την επιστήμη - τεχνολογία, την καινοτομία των αγροτικών προϊόντων, αλλά και για την προώθηση της έρευνας και των κλινικών εφαρμογών στον αναδυόμενο τομέα της Ιατρικής Ακριβείας. Ο τελευταίος αυτός τομέας είναι μια νέα προσέγγιση για την πρόβλεψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου.  Αυτό στοχεύει στην εξατομικευμένη βέλτιστη θεραπεία ασθενών, με σημαντικές συνέπειες κόστους-οφέλους για το σύστημα δημόσιας υγείας. Το πρώτο εθνικό δίκτυο στοχεύει στην ογκολογία, με σχέδια για τη δημιουργία δικτύων για νευροεκφυλιστικές ασθένειες και για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Επιχειρηματικότητα, καινοτομία

Επίσης, στο πλαίσιο τόνωσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας θα δοθεί έμφαση σε μία σειρά από δράσεις:

- Υποστήριξη ερευνητικών και καινοτόμων σχεδίων συνεργασίας μεταξύ Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων και επιχειρήσεων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Στην πρώτη φάση αυτής της δράσης έχει δεσμευτεί δημόσιος προϋπολογισμός 394 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη 685 ερευνητικών έργων, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν 4.400 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

- Δημιουργία ευκαιριών για νέες καινοτόμες εταιρείες μέσω της ίδρυσης ενός Υπερταμείου Κεφαλαίων για την παροχή ιδίων κεφαλαίων ως πρωτοβουλία ΣΔΙΤ, του  EquiFund. Το EquiFund περιλαμβάνει τρία κονδύλια: Το Παράθυρο Καινοτομίας που μεταμορφώνει τις ερευνητικές ιδέες σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, το Παράθυρο Αρχικού Σταδίου, που υποστηρίζει τις νέες εταιρείες στα πρώτα τους βήματα, και το Παράθυρο Ανάπτυξης για την υποστήριξη των ώριμων επιχειρήσεων.

- Μια σειρά νέων κινήτρων έχουν σχεδιαστεί για ιδιωτικές επενδύσεις στην Ε&Α, οι οποίες αναμένεται να δημιουργήσουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας υψηλής ποιότητας για νέους επιστήμονες στον ιδιωτικό τομέα.

- Περισσότερο από το 90% των σημερινών και προγραμματισμένων προσκλήσεων που δημοσιεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) επικεντρώνονται στην επιστημονική και ερευνητική συνεργασία μεταξύ καινοτόμων επιχειρήσεων και δημόσιου ερευνητικού οργανισμού, με βάση τόσο την επιστημονική αριστεία όσο και τη παραγωγική σημασία.

Οι 9 αλλαγές στις εξαγωγές

Το Αναπτυξιακό Σχέδιο (Growth Strategy) επικεντρώνεται στα εξής σημεία για τις εξαγωγές:

- Αύξηση του μεριδίου αγοράς των εξαγομένων ελληνικών προϊόντων στις παραδοσιακές εξαγωγικές αγορές.

- Εξασφάλιση νέων αγορών για ελληνικά προϊόντα.

- Αύξηση και διαφοροποίηση του αριθμού των εξαγόμενων αγαθών, με νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης και τεχνολογίας.

- Συνεχής υποστήριξη των εξαγωγέων, στην αναζήτηση ξένων αγορών και σε κάθε στάδιο της εξαγωγικής διαδικασίας.

- Βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στις εξαγωγές και προσανατολισμός των επιχειρήσεων προς προϊόντα με καλές εξαγωγικές δυνατότητες.

- Οργάνωση των εξαγωγικών αγορών μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού.

- Εξάλειψη των φραγμών εισόδου στις αγορές του εξωτερικού.

- Μείωση της γραφειοκρατίας και συντονισμός των δημόσιων υπηρεσιών για την προώθηση των εξαγωγών.

- Έξυπνο branding και συστηματική προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Ενιαία θυρίδα στα τελωνεία

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο, στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη Διευκόλυνσης των Συναλλαγών, συγκροτείται η "Ενιαία Θυρίδα", στοχεύοντας στη μείωση και απλοποίηση των προ-τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών σχετικών με τις εξαγωγές (και τις εισαγωγές). Για αυτόν τον σκοπό έχουν συνταχθεί ένα έγγραφο Οράματος και ένα Σχέδιο Δράσης. Η εφαρμογή του προγράμματος θα διαρκέσει περίπου 3 χρόνια.

Η Ενιαία Θυρίδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου θα αποτελέσει ένα σύστημα πληροφοριών που θα διασυνδεθεί με τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Τελωνειακής Πληροφόρησης (ICISnet), και τα Πληροφοριακά Συστήματα άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών που εμπλέκονται με το διασυνοριακό εμπόριο καθώς και με συστήματα του ιδιωτικού τομέα, για τη διευκόλυνση των εμπόρων στις προ-τελωνειακές διαδικασίες.

Νίκη Ζορμπά - Αναδημοσίευση από το "Κεφάλαιο" που κυκλοφορεί.

Translate this Page

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Ποιες χώρες απογείωσαν τον ελληνικό τουρισμό

Στα 3,38 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούλιο, με άνοδο της εισερχόμενης...

Ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου Γιάννη Φλεβάρη για το νέο Δικαστικό έτος

Το νέο δικαστικό έτος μόλις ξεκίνησε. Ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Φλεβάρης,...

Αποκάλυψη: Πού οδήγησε η μη «αναχαίτιση» των τουρκικών NAVTEX στο Αιγαίο - Τα Διεθνή Χωρικά Υδατα έγιναν... τουρκικά!

Με φαινομενικά «αθώες» ΝAVTEX η Τουρκία έχει ξεκινήσει  να ροκανίζει τη διεθνή θάλασσα του...

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Επενδυτική φρενίτιδα στη Μύκονο με πρωταγωνιστές funds και Τούρκους αγοραστές

Θεωρείται ο ακριβότερος προορισμός στην Ελλάδα, ένας από τους δημοφιλέστερους στη Νότια Ευρώπη και προσφέρει αυτή την στιγμή, μακράν, τις υψηλότερες αποδόσεις στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο στον τομέα...

Απαγόρευση απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ πλοίου

Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θήρας, μεσημβρινές ώρες σήμερα, από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ CHAMPION JET 2'' σημαίας Κύπρου, ότι κατά τη διαδικασία.............

Τι ζητούν οι ξενοδόχοι από Πιτσιλή και Παπανάτσιου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Εν μέσω της συζήτησης που έχει (ξανά)ανοίξει, όπως και πέρυσι, για το μείζον θέμα της εύρεσης κατοικίας σε δημοφιλείς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, όπως συμβαίνει τώρα στα Χανιά, οι...

Απάντηση των βουλευτών Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ στις αιτιάσεις του Δημάρχου Μυκόνου κ. Κουκά

Απάντηση στις αιτιάσεις του Δημάρχου Μυκόνου κ. Κουκά Το τελευταίο διάστημα και με αφορμή την απόλυτα καταδικαστέα πράξη βιαιοπραγίας κατά του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδη...

ΔΕΘ: Μείωση φόρων και εισφορών, η δέσμευση Μητσοτάκη

Για φορολογικές ελαφρύνσεις, σε πολλά επίπεδα, δεσμεύτηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Προανήγγειλε, ακόμη κατάργηση του «κακού νόμου...

Κυκλώνει το σύμπλεγμα της Μεγίστης με μεγάλες ασκήσεις η Τουρκία και το αποκόπτει από τη Ρόδο!

Με μεγάλες ασκήσεις και χρήση πραγματικών πυρών, η Τουρκία επανέρχεται, κυκλώνει το σύμπλεγμα της Μεγίστης αποκόπτοντας το από τη Ρόδο και στέλνει μήνυμα αμφισβήτησης των ζωνών αρμοδιότητας και...

Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δωροθέου Β΄ για την έναρξη της Κατηχητικής Περιόδου 2018-2019

Το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, Μυκόνου και Δήλου Δωροθέου Β΄ για την έναρξη της Κατηχητικής Περιόδου 2018-2019, προς τους γονείς και δασκάλους των μαθητών και μαθητριών των...

ΕΣΠΑ: Ένεση ρευστότητας 400 εκατ. ευρώ στις τουριστικές επιχειρήσεις

Σε υπερτριπλασιασμό των κονδυλίων για επιδοτήσεις στον τουριστικό κλάδο οδηγεί το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί από τις αιτήσεις που συγκέντρωσε το πρόγραμμα "Ενίσχυση της...

Θέμα ημερών το τέλος των capital controls -Έρχεται η πλήρης απελευθέρωση

Μέσα στις επόμενες ημέρες υπογράφεται η υπουργική απόφαση για την πλήρη άρση της ανάληψης μετρητών από τα ΑΤΜ των τραπεζών. Όλες οι πληροφορίες..........

Στην Μύκονο την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου ο ημιτελικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του υποψηφίου European Young Chef Award 2018

Θέλεις να είσαι αυτός που θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό European Young Chef Award 2018, ο οποίος θα διεξαχθεί 25-26 Νοεμβρίου 2018 στο Galway, στην...