fb icon  tweeter icon  youtube icon linkedin icon tv icon radio icon
Thursday, 19 July 2018
Monday, 11 June 2018 00:11

Τράπεζες: Τα 4 σενάρια για την ίδρυση bad bank

Ενάμιση χρόνο προτού λήξει η περίοδος στοχοθεσίας των ελληνικών τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, το άγχος για την επόμενη μέρα ξεπερνά το άγχος για το πώς θα επιτευχθεί η μείωση των NPEs κατά περίπου 30 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019. ............

Τον Δεκέμβριο του 2019, με τους καλύτερους οιωνούς, οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους σε περίπου 65 δισ. ευρώ, από περίπου 107 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016. Παρά τη μείωση των 42 δισ. ευρώ, όμως, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των χορηγήσεων θα έχει υποχωρήσει μόλις στο 35,2%, παραμένοντας πάνω από 5 φορές υψηλότερος του τρέχοντος μέσου όρου του ευρωπαϊκού δείκτη NPEs (6,5%).

Ο προβληματισμός για την επόμενη μέρα δεν είναι μόνο σε εγχώριο επίπεδο και αναφορικά με τη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία. Διαχέεται στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων, τα οποία βλέπουν ότι το τεράστιο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων του ευρωπαϊκού Νότου, με προεξάρχον το ελληνικό στοκ των NPEs, μπαίνει εμπόδιο στη δημιουργία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης.

Ο σχεδιασμός εθνικών bad banks

Με τις ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά να επιζητούν μείωση των κινδύνων από τα "κόκκινα" δάνεια και τις χώρες του Νότου να επιδιώκουν τον διαμοιρασμό των κινδύνων αυτών, η επομένη της 31ης Δεκεμβρίου 2019 είναι το κορυφαίο θέμα της ατζέντας σε κάθε συνάντηση των ευρωπαϊκών τραπεζικών Αρχών, ειδικά μάλιστα μετά τις νέες πηγές αβεβαιότητας από την Ιταλία και την Ισπανία. Στο πλαίσιο αυτό, ένα πλήρες "οχυρωματικό" σχέδιο των τραπεζών έναντι των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με έμφαση στο πώς θα κοπούν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας των ελληνικών NPLs, βρίσκεται στο τραπέζι.

Αιχμή του δόρατος στο σχέδιο αυτό, όπως είχε αποκαλύψει το "Κ" στις 3 Φεβρουαρίου, αποτελεί η δημιουργία εθνικών bad banks. Πρόκειται για το έσχατο "όπλο" μείωσης των "κόκκινων" δανείων, για το οποίο οι πιέσεις από ελληνικής πλευράς αναμένεται να ενταθούν.

Ο σχεδιασμός εθνικών Asset Management Companies για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Μαρτίου. Όπως αποκαλύπτει η ΤτΕ στην Επισκόπηση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, το τεχνικό σχέδιο για το πώς θα συσταθούν οι εθνικές Εταιρείες Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΕΔΠΣ) έχει ξεκινήσει ήδη να μελετάται, με βασικό άξονα την τήρηση των υφιστάμενων κανόνων της Ε.Ε. στον τομέα των τραπεζών και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις (state aid rules). Υπό το πρίσμα αυτό και με βάση τους περιορισμούς και παραμέτρους που αναλύονται κατωτέρω, θα συσταθεί ελληνική bad bank, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο και απαραίτητο.

Κατ' αρχάς, έχει αποσαφηνιστεί ότι οι ΕΔΠΣ θα μπορούν να χρηματοδοτούνται με ιδιωτικά και εν μέρει με δημόσια κεφάλαια και ταυτόχρονα να μη θεωρείται ότι έχουν λάβει κρατική ενίσχυση, εφόσον η Πολιτεία αποδεικνύεται ότι λειτουργεί ως ένας οποιοσδήποτε επενδυτής. Έτσι, διασφαλίζεται ότι η μεταβίβαση των προβληματικών χαρτοφυλακίων από τις τράπεζες στην ΕΔΠΣ θα πραγματοποιείται με αποτίμηση σε τιμές αγοράς.

Με την αρχική αυτή παραδοχή, θα τεθούν οι κανόνες σχετικά με: α) την ίδρυση, τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία των ΕΔΠΣ, β) την περίμετρο των δανείων και το προτεινόμενο μέγεθος των υπό μεταφορά δανειακών χαρτοφυλακίων, γ) τους κανόνες αποτίμησης των δανείων και δ) τον τρόπο χρηματοδότησης της ΕΔΠΣ και τη δημοσιονομική της επίδραση.

Σύμφωνα με το τεχνικό σχέδιο, μια ΕΔΠΣ θα πρέπει να έχει ιδρυθεί ως εταιρεία ειδικού σκοπού, με μοναδικό σκοπό τη διαχείριση και τελικά αποεπένδυση των μεταφερόμενων σε αυτή δανείων μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά καθορισμένο για την επίτευξη του στόχου, χωρίς όμως ταυτόχρονα να αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις από τη διοίκηση όσον αφορά την επίτευξη του στόχου.

Η εταιρεία θα πρέπει να λειτουργεί ως αυτόνομη νομική οντότητα, πληρώντας τα κριτήρια αναφοράς των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και θα διοικείται από άτομα τα οποία έχουν περάσει από αυστηρό έλεγχο και συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής (fit & proper) αναφορικά με τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν για να αναλάβουν τη διαχείρισή της.

Επιπλέον, θα λειτουργεί με δικό της προϋπολογισμό και επιχειρηματικό σχέδιο και θα είναι θεσμοθετημένη η πλήρης ανεξαρτησία της. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει το κόστος λειτουργίας της και να μεγιστοποιεί το ποσό ανάκτησης των προς πώληση δανείων.

Παρ' όλα αυτά, για τη διαχείριση του ηθικού κινδύνου (moral hazard) θα πρέπει οι τράπεζες να συμμετέχουν, έστω εν μέρει, στην κατανομή των ζημιών ενδεχομένως μέσω μετοχικής συμμετοχής στην ΕΔΠΣ.

Η άσκηση της εποπτείας της ΕΔΠΣ θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων καθορισμένη από την Πολιτεία, υπό τη δικαιοδοσία της οποίας θα ιδρυθεί, ενώ σε περίπτωση που υφίσταται κρατική ενίσχυση θα μπορούσε να προβλεφθεί μια λειτουργία παρατηρητή για τις ευρωπαϊκές Αρχές.

Τα πιθανά σενάρια

Τέσσερα είναι τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται για την ίδρυση εθνικής bad bank:

1) Η ίδρυσή της να μη συνοδεύεται από τη λήψη κρατικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση που η μεταβίβαση των δανείων γίνει σε τιμές αγοράς,  η ΕΔΠΣ συμπεριφέρεται ως ένας οποιοσδήποτε επενδυτής, συνεπώς δεν παρέχεται κάποιου είδους πλεονέκτημα στη μεταβιβάζουσα τράπεζα και δεν εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις.

2) Η μεταβίβαση των δανείων και η ίδρυση της ΕΔΠΣ να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης σε ένα πιστωτικό ίδρυμα και να γίνει λήψη κρατικής ενίσχυσης ή χρήση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση εφαρμογής του μέτρου εξυγίανσης του διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων μιας τράπεζας, η ΕΔΠΣ ιδρύεται με αποκλειστικό σκοπό τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού αυτής.

3) Η ίδρυση της ΕΔΠΣ στο πλαίσιο εφαρμογής του πτωχευτικού δικαίου σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, οπότε, αντίστοιχα με το δεύτερο σενάριο, συνοδεύεται επίσης από κρατική ενίσχυση. Συγκεκριμένα, στο ενδεχόμενο πτώχευσης ενός πιστωτικού ιδρύματος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα μεταφερθούν στην ΕΔΠΣ στο πλαίσιο του διαχωρισμού των στοιχείων ισολογισμού σε "καλή" και "κακή" τράπεζα, με απώτερο σκοπό την πώληση της "καλής τράπεζας". 

4) Η ίδρυση της ΕΔΠΣ και η λήψη κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής της προληπτικής κεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Στην περίπτωση αυτή, η κρατική ενίσχυση χορηγείται με το σκεπτικό ότι εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό για τον οποίο πραγματοποιούνται και οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους στο ενδεχόμενο περαιτέρω χειροτέρευσης των υφιστάμενων συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, όμως, για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των δανειακών χαρτοφυλακίων θα απαιτείται η διεξαγωγή άσκησης εξέτασης της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών (Asset Quality Review).

Δάνεια και αποτίμηση

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Βρυξελλών, η περίμετρος των δανειακών χαρτοφυλακίων που θα μεταφερθούν στην εθνική bad bank θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό το πρίσμα ότι το μέγεθος της εταιρείας θα πρέπει να είναι ανάλογο της δυναμικότητας της εγχώριας αγοράς. Το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στο μέγεθος της εταιρείας (θα προσδιορίζεται και από το ύψος των υπό μεταφορά δανειακών χαρτοφυλακίων), στην πολυπλοκότητα της διαχείρισης των μεταφερόμενων δανείων και στον κίνδυνο που θα αναλαμβάνει η Πολιτεία στην περίπτωση που η χρηματοδότηση περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση. Και αυτό, διότι ενδεχόμενη αδυναμία της ΕΔΠΣ να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία θα επιβαρύνει το οικονομικό αποτέλεσμά της και, κατ’ επέκταση, τους φορολογούμενους.

Το μέγεθος της εταιρείας θα πρέπει να προσδιοριστεί και με γνώμονα το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη σύσταση της ΕΔΠΣ. Έτσι, εκτιμάται ότι είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν όρια σε διαφορετικά επίπεδα, όπως, π.χ., ανώτατο και κατώτατο όριο για μεταφορά ανά δάνειο, καθώς επίσης και διάκριση ανά είδος και ανά περίπτωση ύπαρξης ή μη εξασφάλισης. Το ύψος ανά μεταφερόμενο δάνειο έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι το διαχειριστικό κόστος θα αυξηθεί σημαντικά στην περίπτωση που επιλεγούν να μεταφερθούν απαιτήσεις μικρής ονομαστικής αξίας. Επίσης, σημαντικό είναι να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα υπό μεταφορά δανειακά χαρτοφυλάκια.

Καθοριστική για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων κεφαλαίων, και κατ' επέκταση και της κεφαλαιακής διάρθρωσης της ΕΔΠΣ, είναι η  αποτίμηση των μεταφερόμενων δανείων. Ο λόγος έγκειται στο ότι, εάν η ΕΔΠΣ αγοράσει περιουσιακά στοιχεία αποτιμημένα σε τιμή άνω της υφιστάμενης τιμής αγοράς, η συναλλαγή θα απαιτεί κρατική ενίσχυση (state aid) ίση με το ποσό της διαφοράς μεταξύ της τιμής μεταφοράς των δανείων και της υφιστάμενης αγοραίας τιμής τους. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η συναλλαγή θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Ε.Ε. πριν από την υλοποίησή της, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των σχετικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι τυχόν παράγοντες "ιδιοσυγκρασίας" της κάθε χώρας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της αποτίμησης.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πάντως, είναι σαφές ότι οι τράπεζες θα γράψουν ζημίες με βάση την τιμή που εμφανίζουν τα δάνεια στις λογιστικές τους καταστάσεις και, άρα, θα επηρεαστεί η κεφαλαιακή τους βάση. Σημαντική προϋπόθεση είναι ότι η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητους εκτιμητές και θα πρέπει να επικυρωθεί από τις αρμόδιες Αρχές με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί εξαρχής για την αποτίμηση.

Η χρηματοδότηση

Σημαντική είναι επίσης η χρηματοδότηση της ΕΔΠΣ, καθώς επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της.

Εάν η αγορά των δανείων από την ΕΔΠΣ γίνει με την παράδοση στις τράπεζες τίτλων κύριου ανασφάλιστου χρέους (senior unsecured bonds), οι τίτλοι αυτοί ενδέχεται να φέρουν την εγγύηση του Δημοσίου και, συνεπώς, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρο από τις τράπεζες στις πράξεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Εάν, αντίθετα, οι υπό έκδοση τίτλοι δεν φέρουν την εγγύηση του Δημοσίου, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη χρήση τους από τα πιστωτικά ιδρύματα και θα πρέπει να εξεταστεί και να αξιολογηθεί κατά τη σύσταση της ΕΔΠΣ. Ενδεχομένως κάτι τέτοιο να είναι επιθυμητό και προτιμητέο, ωστόσο η διεθνής πρακτική δείχνει ότι τέτοια χρηματοδοτικά σχήματα χαρακτηρίζονται ως δυσκίνητα και συνήθως απαιτούν μεγαλύτερη αρχική κεφαλαιακή ενίσχυση.

Εναλλακτικά, μπορούν να εκδοθούν τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης (subordinated bonds) από την ΕΔΠΣ για τη χρηματοδότηση και την αναγνώριση των δανείων στην εύλογη αξία (fair value), κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας της ΕΔΠΣ, προφανώς όμως θα υφίσταται μεγαλύτερη επιβάρυνση στο κόστος διαχείρισης για την ΕΔΠΣ.

Αναφορικά, τέλος, με τη δημοσιονομική επίδραση από την ίδρυση και χρηματοδότηση της ΕΔΠΣ, εάν η εταιρεία χαρακτηριστεί ως δημόσιος οργανισμός και ταξινομηθεί στους εθνικούς λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης, θα προσμετρηθεί για την επίδραση στο έλλειμμα. Αντίθετα, εάν η ΕΔΠΣ ταξινομηθεί εκτός των εθνικών λογαριασμών, οι τυχόν καταβληθείσες κρατικές εγγυήσεις μπορεί να έχουν δημοσιονομική επίδραση μόνο κατά την έναρξη, στη διαδικασία της σύστασης της εταιρείας.

Νένα Μαλλιάρα

Πηγή: capital.gr

Newsroom MykonosTicker

Translate this Page

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Μύκονος: Η μεγάλη ατυχία των ληστών – Την πάτησαν όταν πίστεψαν πως είχαν γλιτώσει

Οι ληστές αυτή τη φορά δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους. Πλέον βρίσκονται με...

Καιρός να ακούσουμε τους ανθρώπους και να κατανοήσουμε τα προβλήματά τους

«Υποτιμήσαμε τις κοινωνικές προκλήσεις της μεταναστευτικής κρίσης. Είναι πλέον καιρός να ακούσουμε...

«Μαχαίρι» 3,37 δισ. ευρώ στις συντάξεις και με την βούλα εγκυκλίου

ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ! Ψυχρολουσία για περικοπές στις συντάξεις από 1/1/2019 στο ποσό...

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Συνελήφθησαν στο Νέο Λιμάνι Μυκόνου ο Πλοίαρχος και ο υπεύθυνος Ασφαλείας του κρουαζιερόπλοιου ''ORIENT QUEEN''

Αναφορικά με τη σύλληψη δέκα (10) αλλοδαπών, απογευματινές ώρες της 10/07/18, στην περιοχή ''ΚΡΕΜΑΣΤΗ'' Ρόδου, γνωρίζεται ότι μετά τον κατάπλου.............

Πουλούσε θάνατο και έκανε dolce vita

Αλβανός επιχειρηματίας διακινούσε ναρκωτικά στην Αθήνα και γλεντούσε στη Μύκονο με τη σύζυγό του, πρώην τηλεπερσόνα της γειτονικής χώρας Ουρές έκαναν καθημερινά οι χρήστες ναρκωτικών στον άξονα...

Μύκονος: Εφοδος εφοριακών σε «μαύρη» βίλα γνωστής επιχειρηματία

Η γνωστή κυρία του νησιού διέθετε μέσω σελίδας του εξωτερικού τη βίλα της στη Μύκονο προς ενοικίαση έναντι 600 ευρώ την ημέρα Έφοδος ελεγκτών της ΑΑΔΕ σε “μαύρη” βίλα της Μυκόνου για...

Γιότινγκ: «Μπουμ» ναυλώσεων το φετινό καλοκαίρι

Πώς «γύρισε» η αγορά. Ο ρόλος του υπ. Ναυτιλίας και το σαφάρι κατά των παράνομων ναυλώσεων. Κύμα ξένων σκαφών, που ζητούν να αποκτήσουν ελληνική άδεια για να δραστηριοποιηθούν νόμιμα στις ελληνικές...

Μύκονος: Χρυσά χτυπήματα σε βίλες επωνύμων – Το ερασιτεχνικό λάθος και οι σκηνές απείρου κάλλους που ακολούθησαν!

Η Μύκονος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τις αποκαλύψεις για τους δράστες. Ιστορίες... τρέλας μέσα στη δικογραφία! Η Μύκονος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα....

Πιέσεις στον ελληνικό τουρισμό από την επιστροφή της Τουρκίας

Με ρυθμούς αύξησης της τάξης του 7%-9% σε σχέση με πέρυσι κινούνται οι κρατήσεις των μεγάλων Γερμανών tour operators τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά η Τουρκία τρέχει πολύ πιο γρήγορα,.........

Σοκ: Πέθανε ξαφνικά ο γιος του Σωκράτη Κόκκαλη, Σωκράτης

Το ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κόκκαλη - Άφησε την τελευταία του πνοή στις ΗΠΑ από ανακοπή ενώ την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στην Ελλάδα - Επαγγελματικά ασχολείτο με τις επιχειρήσεις του ομίλου...

Με οριακή πλειοψηφία ψηφίσθηκε ο “Κλεισθένης” – Υπερψηφίστηκε η κατάτμηση

Με 150 υπέρ έναντι 123 κατά, ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του υπουργείου Εσωτερικών, Κλεισθένης Ι.........

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης στο Αθλητικό Σωματείο Άνω Μεράς

Το Αθλητικό Σωματείο Άνω Μερά ενημερώνει ότι την Κυριακή 15 Ιουλίου και ώρα 11.00 έως 16.00 θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης στα γραφεία του συλλόγου.......

Τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου

Την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 διεξήχθησαν, στα Γραφεία του Δημοτικού Γηπέδου Ανω Μεράς, οι εκλογές του Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου για την ανάδειξη του..........