Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2017
Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2017 12:16

Εκδόσεις ομολόγων από τις τράπεζες για ενίσχυση ρευστότητας και κεφαλαίων

Σε ομολογιακές εκδόσεις με στόχο είτε την ενίσχυση της ρευστότητας είτε των κεφαλαίων τους, θα προχωρήσουν από το φθινόπωρο οι τράπεζες. Τις επικείμενες εκδόσεις δρομολογούν τόσο η έξοδος της χώρας στις αγορές στις 25 Ιουλίου με πενταετές ομόλογο και άντληση 3 δισ. ευρώ,.....

όσο και οι ενισχυμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας.

Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών ρευστότητας και διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησής της, σε έκδοση ομολόγου, και μάλιστα καλυμμένου (covered bond) το οποίο είναι το… πλέον senior για χρηματοδότηση, θα προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital, το σήμα για την προοπτική της έκδοσης αυτής που θα γίνει εντός του δ΄ τριμήνου του έτους, πιθανότατα τον Οκτώβριο, έδωσαν ανώτατα στελέχη της Τράπεζας στους ξένους επενδυτές κατά τη διάρκεια επαφών εντός του Ιουλίου. Τα στελέχη της ΕΤΕ είχαν αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Τράπεζα σκοπεύει να εκμεταλλευθεί κάθε δυνατότητα για έκδοση ομολόγων με ελκυστικούς όρους, είτε εκδίδοντας ομόλογα από τη δεξαμενή των υπαρχόντων εκδόσεων (η ΕΤΕ διαθέτει δύο προγράμματα covered bonds, το πρώτο ύψους 10 δισ. ευρώ και το δεύτερο 15 δισ. ευρώ) είτε με αυτόνομες εκδόσεις.

Σε σχετικές ερωτήσεις ξένων επενδυτών, αναφέρθηκε ότι εξετάζεται έκδοση καλυμμένου ομολόγου, πιθανόν εντός του τελευταίου τριμήνου του 2017 αναλόγως των συνθηκών στις αγορές, ως ένα πρώτο βήμα για την ανάκτηση της πρόσβασης της Τράπεζας στις αγορές.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε καλυμμένο ομόλογο και τον Σεπτέμβριο του 2016, ωστόσο αυτό δεν πωλήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, αλλά διατηρήθηκε από την Τράπεζα και χρησιμοποιήθηκε για repos στη διατραπεζική αγορά.

Ακριβώς ένα χρόνο πριν, τον Αύγουστο του 2016, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε και την πρώτη τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων, αντλώντας μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ μέσω της τοποθέτησης χρεογράφων υψηλής εξασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Τα χρεόγραφα αυτά αξιολογήθηκαν με BB από τον οίκο αξιολογήσεων S&P και Β- από τον οίκο αξιολογήσεων Fitch, καθώς υποβλήθηκαν και άντεξαν προσομοιώσεις επενδυτικής διαβάθμισης (ΒΒΒ) και από τους δύο οίκους αξιολόγησης και αξιολογήθηκαν με την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση που δύναται να λάβουν ελληνικά χρεόγραφα.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή είχε ως κύριο στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και εταιριών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση.

Προς την κατεύθυνση της κεφαλαιακής διάρθρωσης στα πρότυπα των μεγάλων διεθνών τραπεζών, με τη δημιουργία και κεφαλαίων a Tier 1 (additional Tier 1 capital), θα κινηθεί η Alpha Bank.

Η σχετική πρόταση τέθηκε προς έγκριση στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας τον Ιούνιο. Κατόπιν αυτού, η διοίκηση της Alpha Bank έχει εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση και διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση, ομολογιακού δανείου μέχρι 500 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμου σε κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων.  Η δυνατότητα αυτή υφίσταται για έκδοση εντός των επομένων δώδεκα μηνών και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες στις αγορές, ενώ το συγκεκριμένο ομόλογο θα ενισχύσει τόσο τη ρευστότητα όσο και τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.

Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, σήμερα οι ελληνικές τράπεζες έχουν ως εποπτικά κεφάλαια μόνο κεφάλαια Core Tier 1 και ρευστότητα μόνο από καταθέσεις και δανεισμό από το ευρωσύστημα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι τράπεζες κάνουν μόχλευση στα κεφάλαιά τους και με την έκδοση πρόσθετων (additional) κεφαλαίων Tier 1. Αυτή τη δομή θα επιδιώξουν να αποκτήσουν, με την ομαλοποίηση των συνθηκών, και οι ελληνικές τράπεζες, "κανονικοποιώντας" την κεφαλαιακή τους κατάσταση και προχωρώντας αργότερα και σε senior εκδόσεις ομολόγων.

Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να αναμένονται και εκδόσεις τραπεζικών ομολόγων χαμηλής εξασφάλισης Tier II. Κάτι τέτοιο προκύπτει από τροπολογία που πέρασε στη Βουλή και προβλέπει ότι οι τράπεζες που συνεχίζουν να διαθέτουν προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου (βλ. Eurobank, Attica Bank), θα μπορούν να επιλέξουν την εξαγορά τους είτε με μετρητά είτε με έκδοση άλλων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας ΙΙ ίσης αξίας είτε με συνδυασμό των δύο.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη στο Capital.gr, με την έκδοση ομολόγων Tier II για την ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, θα μειωθεί μεν ο δείκτης Common Equity Tier I (ενδεικτικά αναφέρουν ότι στην περίπτωση της Eurobank, o δείκτης CET 1 θα μειωθεί κατά 250 μ.β., στο 14% από 16,5%), αλλά όχι η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια. Και αυτό διότι τα ομόλογα Tier II θα συνεχίσουν να προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια. Η κεφαλαιακή επάρκεια θα μειωνόταν αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη πρόβλεψη για τις προνομιούχες μετοχές, καθώς αυτές θα παύσουν να λογίζονται από 1/1/2018 στα πρωτοβάθμια εποπτικά κεφάλαια (CET I), με βάση απόφαση της εποπτικής αρχής που ισχύει πανευρωπαϊκά.

Πρόκειται για απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας, καθώς από 1/1/2018, οι τράπεζες θα πρέπει να πληρούν ανά πάσα στιγμή μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities – MREL).

Αυτή η απαίτηση υπολογίζεται ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων εκφρασμένο ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων του τραπεζικού ιδρύματος. Το MREL δηλ. αφορά στοιχεία παθητικού των ιδρυμάτων που μπορούν εν δυνάμει να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών και για την ανακεφαλαιοποίησή τους, αν αυτό απαιτηθεί, σε περίπτωση εξυγίανσης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί η συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών των ιδρυμάτων  υπό εξυγίανση και να αποφευχθεί η έκθεση δημόσιων πόρων σε κίνδυνο απώλειας.

Νένα Μαλλιάρα- Capital

Translate

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Ο φόρος διαμονής στην Ελλάδα και στις ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου

«Στις ξενοδοχειακές τιμές έχει σημασία ακόμη και το...ευρώ. Το ξενοδοχειακό προϊόν είναι πλέον...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού...

Ημερήσιες Προβλέψεις για όλα τα Ζώδια 13/10/2017

Ήρθε η στιγμή να… συνέλθουμε λίγο από τις αρνητικές πλανητικές όψεις και αυτό με την βοήθεια του...

Follow Mykonos Ticker

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Μιχάλης Ζαφειρόπουλος:Δολοφονήθηκε ο γιος του πρώην βουλευτή της ΝΔ μέσα στο γραφείο του!! Σοκάρει η μαφιόζικη δολοφονία!!

- Σοκάρουν οι αποκαλύψεις γύρω από τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος - Τραγικές φιγούρες στο σημείο του φονικού ο 23χρονος γιος του και ο αδελφός του - Η σύσκεψη των...

Δωρεάν ίντερνετ για τους πρωτοετείς φοιτητές

Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις για τους πρωτοετείς φοιτητές 2017-18 σε όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας.....

Έκτακτο δρομολόγιο του ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. το Σαββάτο 14/10

Σας ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. θα εκτελέσει έκτακτο δρομολόγιο το Σάββατο 14/10/2017......

Τέσσερις αλλαγές στο σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα

Δύο αλλαγές που αφορούν όσους είχαν δηλώσει αυθαίρετα στις προηγούμενες δύο ρυθμίσεις (ν.4014/11, ν.4178/13) και τα «μεταφέρουν» στη νέα ρύθμιση έκανε δεκτές το υπουργείο Περιβάλλοντος κατά τη...

Πρόσκληση στην εόρτιο Μνήμη Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μανουήλ του Κρητός, στον Ι.Μ.Ν της

Του εκ Σφακίων καταγομένου  και εν Μυκόνω διαβιώσαντος Ο Μητροπολίτης Σύρου & Μυκόνου κ. Δωρόθεος  Β’, αναγγέλλει στον πιστό και φιλακόλουθο λαό την Μυκόνου ότι η ιρερά μνήμη του...

Ακριβή και δίκαιη αποτύπωση της συνεισφοράς των νησιών στα δημόσια έσοδα, ζητά ο Γιώργος Χατζημάρκος από τον Διοικητή ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή

Φωτογραφία από την συνάντηση εργασίας του περασμένου Αυγούστου «Την εποχή του “περίπου”, έχουμε όλοι χρέος να την καταστήσουμε παρελθόν» τονίζει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου σε επιστολή του...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), την  Δευτέρα 16 του μηνός Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:30΄ (6:30΄μ.μ.),σύμφωνα με το το...

Ημερήσιες Προβλέψεις για όλα τα Ζώδια 13/10/2017

Ήρθε η στιγμή να… συνέλθουμε λίγο από τις αρνητικές πλανητικές όψεις και αυτό με την βοήθεια του σημερινού Εξαγώνου Ερμή-Κρόνου, που μας δίνει λογική, εξυπνάδα, αποφασιστικότητα, ιδέες, λύσεις και...

Γιάννης Βρούτσης: Από το φιάσκο των 300.000 “παγωμένων” συντάξεων στο φιάσκο των εξοντωτικών εισφορών!

Ο Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων, κ. Γιάννης Βρούτσης, και ο αναπληρωτής Τομεάρχης, βουλευτής Χίου κ. Νότης Μηταράκης...

Δύσκολη η εξίσωση εμπορικών-αντικειμενικών αξιών

Μόνο εύκολη δεν θεωρείται από όλους στο υπουργείο Οικονομικών η εκπλήρωση μιας πολύ σημαντικής μνημονιακής υποχρέωσης. Αυτής της εξίσωσης των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων....