fb icon  tweeter icon  youtube icon linkedin icon tv icon radio icon
Τρίτη, 22 Μαΐου 2018
Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017 12:16

Εκδόσεις ομολόγων από τις τράπεζες για ενίσχυση ρευστότητας και κεφαλαίων

Σε ομολογιακές εκδόσεις με στόχο είτε την ενίσχυση της ρευστότητας είτε των κεφαλαίων τους, θα προχωρήσουν από το φθινόπωρο οι τράπεζες. Τις επικείμενες εκδόσεις δρομολογούν τόσο η έξοδος της χώρας στις αγορές στις 25 Ιουλίου με πενταετές ομόλογο και άντληση 3 δισ. ευρώ,.....

όσο και οι ενισχυμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας.

Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών ρευστότητας και διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησής της, σε έκδοση ομολόγου, και μάλιστα καλυμμένου (covered bond) το οποίο είναι το… πλέον senior για χρηματοδότηση, θα προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital, το σήμα για την προοπτική της έκδοσης αυτής που θα γίνει εντός του δ΄ τριμήνου του έτους, πιθανότατα τον Οκτώβριο, έδωσαν ανώτατα στελέχη της Τράπεζας στους ξένους επενδυτές κατά τη διάρκεια επαφών εντός του Ιουλίου. Τα στελέχη της ΕΤΕ είχαν αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Τράπεζα σκοπεύει να εκμεταλλευθεί κάθε δυνατότητα για έκδοση ομολόγων με ελκυστικούς όρους, είτε εκδίδοντας ομόλογα από τη δεξαμενή των υπαρχόντων εκδόσεων (η ΕΤΕ διαθέτει δύο προγράμματα covered bonds, το πρώτο ύψους 10 δισ. ευρώ και το δεύτερο 15 δισ. ευρώ) είτε με αυτόνομες εκδόσεις.

Σε σχετικές ερωτήσεις ξένων επενδυτών, αναφέρθηκε ότι εξετάζεται έκδοση καλυμμένου ομολόγου, πιθανόν εντός του τελευταίου τριμήνου του 2017 αναλόγως των συνθηκών στις αγορές, ως ένα πρώτο βήμα για την ανάκτηση της πρόσβασης της Τράπεζας στις αγορές.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε καλυμμένο ομόλογο και τον Σεπτέμβριο του 2016, ωστόσο αυτό δεν πωλήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, αλλά διατηρήθηκε από την Τράπεζα και χρησιμοποιήθηκε για repos στη διατραπεζική αγορά.

Ακριβώς ένα χρόνο πριν, τον Αύγουστο του 2016, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε και την πρώτη τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων, αντλώντας μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ μέσω της τοποθέτησης χρεογράφων υψηλής εξασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Τα χρεόγραφα αυτά αξιολογήθηκαν με BB από τον οίκο αξιολογήσεων S&P και Β- από τον οίκο αξιολογήσεων Fitch, καθώς υποβλήθηκαν και άντεξαν προσομοιώσεις επενδυτικής διαβάθμισης (ΒΒΒ) και από τους δύο οίκους αξιολόγησης και αξιολογήθηκαν με την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση που δύναται να λάβουν ελληνικά χρεόγραφα.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή είχε ως κύριο στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και εταιριών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση.

Προς την κατεύθυνση της κεφαλαιακής διάρθρωσης στα πρότυπα των μεγάλων διεθνών τραπεζών, με τη δημιουργία και κεφαλαίων a Tier 1 (additional Tier 1 capital), θα κινηθεί η Alpha Bank.

Η σχετική πρόταση τέθηκε προς έγκριση στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας τον Ιούνιο. Κατόπιν αυτού, η διοίκηση της Alpha Bank έχει εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση και διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση, ομολογιακού δανείου μέχρι 500 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμου σε κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων.  Η δυνατότητα αυτή υφίσταται για έκδοση εντός των επομένων δώδεκα μηνών και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες στις αγορές, ενώ το συγκεκριμένο ομόλογο θα ενισχύσει τόσο τη ρευστότητα όσο και τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.

Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, σήμερα οι ελληνικές τράπεζες έχουν ως εποπτικά κεφάλαια μόνο κεφάλαια Core Tier 1 και ρευστότητα μόνο από καταθέσεις και δανεισμό από το ευρωσύστημα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι τράπεζες κάνουν μόχλευση στα κεφάλαιά τους και με την έκδοση πρόσθετων (additional) κεφαλαίων Tier 1. Αυτή τη δομή θα επιδιώξουν να αποκτήσουν, με την ομαλοποίηση των συνθηκών, και οι ελληνικές τράπεζες, "κανονικοποιώντας" την κεφαλαιακή τους κατάσταση και προχωρώντας αργότερα και σε senior εκδόσεις ομολόγων.

Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να αναμένονται και εκδόσεις τραπεζικών ομολόγων χαμηλής εξασφάλισης Tier II. Κάτι τέτοιο προκύπτει από τροπολογία που πέρασε στη Βουλή και προβλέπει ότι οι τράπεζες που συνεχίζουν να διαθέτουν προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου (βλ. Eurobank, Attica Bank), θα μπορούν να επιλέξουν την εξαγορά τους είτε με μετρητά είτε με έκδοση άλλων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας ΙΙ ίσης αξίας είτε με συνδυασμό των δύο.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη στο Capital.gr, με την έκδοση ομολόγων Tier II για την ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, θα μειωθεί μεν ο δείκτης Common Equity Tier I (ενδεικτικά αναφέρουν ότι στην περίπτωση της Eurobank, o δείκτης CET 1 θα μειωθεί κατά 250 μ.β., στο 14% από 16,5%), αλλά όχι η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια. Και αυτό διότι τα ομόλογα Tier II θα συνεχίσουν να προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια. Η κεφαλαιακή επάρκεια θα μειωνόταν αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη πρόβλεψη για τις προνομιούχες μετοχές, καθώς αυτές θα παύσουν να λογίζονται από 1/1/2018 στα πρωτοβάθμια εποπτικά κεφάλαια (CET I), με βάση απόφαση της εποπτικής αρχής που ισχύει πανευρωπαϊκά.

Πρόκειται για απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας, καθώς από 1/1/2018, οι τράπεζες θα πρέπει να πληρούν ανά πάσα στιγμή μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities – MREL).

Αυτή η απαίτηση υπολογίζεται ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων εκφρασμένο ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων του τραπεζικού ιδρύματος. Το MREL δηλ. αφορά στοιχεία παθητικού των ιδρυμάτων που μπορούν εν δυνάμει να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών και για την ανακεφαλαιοποίησή τους, αν αυτό απαιτηθεί, σε περίπτωση εξυγίανσης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί η συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών των ιδρυμάτων  υπό εξυγίανση και να αποφευχθεί η έκθεση δημόσιων πόρων σε κίνδυνο απώλειας.

Νένα Μαλλιάρα- Capital

Translate this Page

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

ΠτΔ: Η συμβολή του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος στην εξέλιξη του σύγχρονου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

«Το εμβληματικό έργο της Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου και η Έκθεση...

Η Νάξος μετρά αντίστροφα για το 1ο Διεθνές meeting Σύνθετων Αγωνισμάτων Στίβου «Portarathlon»

Η Νάξος μετράει αντίστροφα για να φιλοξενήσει για πρώτη φορά Διεθνές Μίτινγκ Συνθέτων Αγωνισμάτων....

ΠτΔ: Η συμβολή του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος στην εξέλιξη του σύγχρονου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

«Το εμβληματικό έργο της Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου και η Έκθεση...

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Σε ιδιώτη παραχωρεί  το πάρκινγκ στο παλιό Λιμάνι ο Δήμος Μυκόνου

Yποχρέωση ενός Δήμου και κατά συνέπεια των νομικών του προσώπων είναι να βάζει στο επίκεντρο τον πολίτη και τoν επισκέπτη με αποφάσεις που όχι μόνο θα εξασφαλίζουν τα δημόσια αγαθά, αλλά κυρίως θα...

Ντίνα Σαμψούνη: Καλή τύχη και ……Καληνύχτα Cyclades24

Τι αναφέρει σε ανάρτησή της στον προσωπικό της  λογαριασμό στο Facebook , η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μύκονος Επόμενη Μέρα» και πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Μυκόνου για το δημοσίευμα...

Κατάθεση Αναφοράς για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση των 4τροχων μοτοσυκλετών στη Μύκονο

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Βουλευτής Κυκλάδων Γιάννης Βρούτσης, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή αναφορά για θέμα που απασχολεί τη νήσο Μύκονο του Νομού Κυκλάδων......

Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ

Στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, με την επωνυμία «ΑΕΠΙ - Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής...

Ισπανία: Η Μαδρίτη βάζει «φρένο» στην Airbnb

Οι νέοι κανονισμοί απαγορεύουν την ενοικίαση διαμερισμάτων σε τουρίστες για πάνω από 90 ημέρες τον χρόνο και την καταχώρηση ολόκληρων πολυκατοικιών......

Το «σπάσιμο» των κόκκινων στεγαστικών δανείων με πάγωμα μέρους της οφειλής, προωθεί ο SSM

Λύση που προβλέπει το "σπάσιμο" των κόκκινων στεγαστικών δανείων σε δύο τμήματα προωθεί ο Μηχανισμός της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας που εποπτεύει τις τράπεζες (SSM). Σύμφωνα με ενημέρωση...

Τι σημαίνει η απόδοση διπλωματικής ιδιότητας στους αιχμάλωτους Έλληνες στρατιωτικούς - Ανοιχτή σε «αντίποινα» η Τουρκία

Χθες το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) αποφάσισε την μετάθεση στην διπλωματική αντιπροσωπεία της Άγκυρας των δύο Ελλήνων αιχμαλώτων στρατιωτικών Αγγελου Μητρετώδη και Δημήτρη...

Οι δημόσιες παροχές για υψηλότερη Ποιότητα Ζωής στην Μύκονο, πρέπει να είναι δωρεάν και σε Συνεχή Βελτίωση.

Του Αλέξανδρου Ζουγανέλη Δημόσια, κοινόχρηστα αγαθά καταπατιούνται. Ο Φορολογούμενος πολίτης απαιτεί Δημόσιες υπηρεσίες και παροχές και αντ’ αυτού του παίρνουν και αυτές τις ελάχιστες........

Ερχεται ο φόρος σε τάμπλετ και υπολογιστές - Τι θα ισχύει για τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα

Σφοδρή αντίδραση απο τον ΣΕΠΕ Ερχεται ο φόρος σε τάμπλετ και υπολογιστές με τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση......

Κόκκινα δάνεια: Έρχεται παράθυρο για ρύθμιση με «σπάσιμο» και «κούρεμα»

«Παράθυρο» ευκαιρίας για περισσότερους από 485.000 οφειλέτες να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνεια -στεγαστικά- τους με την ιρλανδική μέθοδο Split and Freeze («σπάσιμο και πάγωμα κούρεμα» του δανείου)...