Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2017
Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2017 12:16

Εκδόσεις ομολόγων από τις τράπεζες για ενίσχυση ρευστότητας και κεφαλαίων

Σε ομολογιακές εκδόσεις με στόχο είτε την ενίσχυση της ρευστότητας είτε των κεφαλαίων τους, θα προχωρήσουν από το φθινόπωρο οι τράπεζες. Τις επικείμενες εκδόσεις δρομολογούν τόσο η έξοδος της χώρας στις αγορές στις 25 Ιουλίου με πενταετές ομόλογο και άντληση 3 δισ. ευρώ,.....

όσο και οι ενισχυμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας.

Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών ρευστότητας και διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησής της, σε έκδοση ομολόγου, και μάλιστα καλυμμένου (covered bond) το οποίο είναι το… πλέον senior για χρηματοδότηση, θα προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital, το σήμα για την προοπτική της έκδοσης αυτής που θα γίνει εντός του δ΄ τριμήνου του έτους, πιθανότατα τον Οκτώβριο, έδωσαν ανώτατα στελέχη της Τράπεζας στους ξένους επενδυτές κατά τη διάρκεια επαφών εντός του Ιουλίου. Τα στελέχη της ΕΤΕ είχαν αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Τράπεζα σκοπεύει να εκμεταλλευθεί κάθε δυνατότητα για έκδοση ομολόγων με ελκυστικούς όρους, είτε εκδίδοντας ομόλογα από τη δεξαμενή των υπαρχόντων εκδόσεων (η ΕΤΕ διαθέτει δύο προγράμματα covered bonds, το πρώτο ύψους 10 δισ. ευρώ και το δεύτερο 15 δισ. ευρώ) είτε με αυτόνομες εκδόσεις.

Σε σχετικές ερωτήσεις ξένων επενδυτών, αναφέρθηκε ότι εξετάζεται έκδοση καλυμμένου ομολόγου, πιθανόν εντός του τελευταίου τριμήνου του 2017 αναλόγως των συνθηκών στις αγορές, ως ένα πρώτο βήμα για την ανάκτηση της πρόσβασης της Τράπεζας στις αγορές.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε καλυμμένο ομόλογο και τον Σεπτέμβριο του 2016, ωστόσο αυτό δεν πωλήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, αλλά διατηρήθηκε από την Τράπεζα και χρησιμοποιήθηκε για repos στη διατραπεζική αγορά.

Ακριβώς ένα χρόνο πριν, τον Αύγουστο του 2016, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε και την πρώτη τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων, αντλώντας μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ μέσω της τοποθέτησης χρεογράφων υψηλής εξασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Τα χρεόγραφα αυτά αξιολογήθηκαν με BB από τον οίκο αξιολογήσεων S&P και Β- από τον οίκο αξιολογήσεων Fitch, καθώς υποβλήθηκαν και άντεξαν προσομοιώσεις επενδυτικής διαβάθμισης (ΒΒΒ) και από τους δύο οίκους αξιολόγησης και αξιολογήθηκαν με την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση που δύναται να λάβουν ελληνικά χρεόγραφα.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή είχε ως κύριο στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και εταιριών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση.

Προς την κατεύθυνση της κεφαλαιακής διάρθρωσης στα πρότυπα των μεγάλων διεθνών τραπεζών, με τη δημιουργία και κεφαλαίων a Tier 1 (additional Tier 1 capital), θα κινηθεί η Alpha Bank.

Η σχετική πρόταση τέθηκε προς έγκριση στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας τον Ιούνιο. Κατόπιν αυτού, η διοίκηση της Alpha Bank έχει εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση και διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση, ομολογιακού δανείου μέχρι 500 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμου σε κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων.  Η δυνατότητα αυτή υφίσταται για έκδοση εντός των επομένων δώδεκα μηνών και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες στις αγορές, ενώ το συγκεκριμένο ομόλογο θα ενισχύσει τόσο τη ρευστότητα όσο και τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.

Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, σήμερα οι ελληνικές τράπεζες έχουν ως εποπτικά κεφάλαια μόνο κεφάλαια Core Tier 1 και ρευστότητα μόνο από καταθέσεις και δανεισμό από το ευρωσύστημα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι τράπεζες κάνουν μόχλευση στα κεφάλαιά τους και με την έκδοση πρόσθετων (additional) κεφαλαίων Tier 1. Αυτή τη δομή θα επιδιώξουν να αποκτήσουν, με την ομαλοποίηση των συνθηκών, και οι ελληνικές τράπεζες, "κανονικοποιώντας" την κεφαλαιακή τους κατάσταση και προχωρώντας αργότερα και σε senior εκδόσεις ομολόγων.

Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να αναμένονται και εκδόσεις τραπεζικών ομολόγων χαμηλής εξασφάλισης Tier II. Κάτι τέτοιο προκύπτει από τροπολογία που πέρασε στη Βουλή και προβλέπει ότι οι τράπεζες που συνεχίζουν να διαθέτουν προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου (βλ. Eurobank, Attica Bank), θα μπορούν να επιλέξουν την εξαγορά τους είτε με μετρητά είτε με έκδοση άλλων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας ΙΙ ίσης αξίας είτε με συνδυασμό των δύο.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη στο Capital.gr, με την έκδοση ομολόγων Tier II για την ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, θα μειωθεί μεν ο δείκτης Common Equity Tier I (ενδεικτικά αναφέρουν ότι στην περίπτωση της Eurobank, o δείκτης CET 1 θα μειωθεί κατά 250 μ.β., στο 14% από 16,5%), αλλά όχι η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια. Και αυτό διότι τα ομόλογα Tier II θα συνεχίσουν να προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια. Η κεφαλαιακή επάρκεια θα μειωνόταν αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη πρόβλεψη για τις προνομιούχες μετοχές, καθώς αυτές θα παύσουν να λογίζονται από 1/1/2018 στα πρωτοβάθμια εποπτικά κεφάλαια (CET I), με βάση απόφαση της εποπτικής αρχής που ισχύει πανευρωπαϊκά.

Πρόκειται για απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας, καθώς από 1/1/2018, οι τράπεζες θα πρέπει να πληρούν ανά πάσα στιγμή μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities – MREL).

Αυτή η απαίτηση υπολογίζεται ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων εκφρασμένο ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων του τραπεζικού ιδρύματος. Το MREL δηλ. αφορά στοιχεία παθητικού των ιδρυμάτων που μπορούν εν δυνάμει να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών και για την ανακεφαλαιοποίησή τους, αν αυτό απαιτηθεί, σε περίπτωση εξυγίανσης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί η συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών των ιδρυμάτων  υπό εξυγίανση και να αποφευχθεί η έκθεση δημόσιων πόρων σε κίνδυνο απώλειας.

Νένα Μαλλιάρα- Capital

Translate

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Έφυγε ξαφνικά από ανακοπή από τη ζωή η ηθοποιός Ζωή Λάσκαρη

Βρέθηκε νεκρή στο εξοχικό της στο Πόρτο Ράφτη Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στην...

Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ. Geoffrey Pyatt στην Ερμούπολη

Τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β' επεσκέφθη σήμερα στο Επισκοπείο Ερρμουπόλεως ο Εξοχώτατος Πρέσβυς...

Facebook: Oι δύο μεγάλες «εκπλήξεις» που κρύβει ο νέος σχεδιασμός του (Video)

Το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο, το Facebook, ανανεώνεται και αλλάζει το σχεδιασμό του News Feed,...

Follow Mykonos Ticker

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Τα 1620 προσωνύμια της Παναγίας

Τα προσωνύμια της Θεοτόκου  Η ιστορία των ναών και των θαυματουργών εικόνων τους, οι τοπικές παραδόσεις και τα έθιμα, αλλά και η επιθυμία του κάθε τόπου να κερδίσει η δική του Παναγιά την...

Παναγία, Πανταχού Παρούσα στην Ελλάδα

Ο απίστευτος δεσμός μας με τη μητέρα του Θεανθρώπου Γιορτάζεται και φέτος η Κοίμηση της Θεοτόκου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με επίκεντρο την Παναγία της Τήνου και την Παναγία Σουμελά. Κάθε...

10 Προτάσεις με homemade detox water!!

Infused Water!! Πίνοντας πολύ νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ ευεργετικό για την υγεία, είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε!! Αλλά, αν έχετε βαρεθεί τη γεύση του, μπορείτε να προσθέσετε...

«Άνεμος της Παναγίας» - Ελύτης, Καλό Δεκαπεντάγουστο!!

«Άνεμος της Παναγίας», ποίημα O. Ελύτη - «Vent de la Toute-Sainte», poème d'Elytis Γιατί η Παναγία λατρεύεται και τιμάται όσο κανείς Άγιος απανταχού της γης......

Η Ελλάδα τιμά την Κοίμηση της Παναγίας - Ο απίστευτος δεσμός μας με τη μητέρα του Θεανθρώπου

Η Εφέστιος θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Ανω Ξενιάς, η Κοίμηση της Θεοτόκου Από την 1η Αυγούστου οι πιστοί, αρχίζουν τη νηστεία που διαρκεί έως τον Δεκαπενταύγουστο, που αποτελεί για τους...

6 υπέροχα και δροσερά Skinny Cocktails, με λιγότερες από 100 θερμίδες!!

Καλοκαίρι, ζέστη και καιρός για κοκτέιλ!! Τι καλύτερο από ένα δροσιστικό κοκτέιλ για το καλοκαίρι – ειδικά αν, με 100 ή και λιγότερες θερμίδες, δεν χαλάει τη δίαιτά μας!!......

Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά, Πάντα με Υγεία και Χαρά!!!!

Ευχόμαστε, Χρόνια με Σοφία Παλλάδος, Υγεία και Θεϊκή Ευδαιμονία.  Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά & Πάντα με Χαρά!!!!   σε όλους τους εορτάζοντες, στην "Δέσποινα,...

Χρόνια Πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες από τον Αλέξανδρο Κουκά

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Α.Ο Μυκόνου Αλέξανδρος Κουκάς, εύχεται, στον καθένα εορτάζοντα Μάριο, Παναγιώτη και στις εορτάζουσες Μαρία, Μαρουλιώ, Μαρίκα, Μαριγούλα, Μαριέττα,...

Τα 5 μυστικά για να περάσετε καλά στις διακοπές με τον/τη σύντροφό σας!!

Dr Λίζα Βάρβογλη, Ph.D. Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια Τα 5 μυστικά για να περάσετε καλά στις διακοπές με τον/τη σύντροφό σας: για μια καλύτερη σχέση.....

Stylish Table Decor, για καλοκαιρινό δείπνο!!

15 Ιδιαίτερες Ιδέες για Table Decor, που θα σας βοηθήσουν στην αισθητική του πιο όμορφου καλοκαιρινού δείπνου εξωτερικού χώρου!! Οι καλοκαιρινές νύχτες νύχτες αποκτούν ιδιαίτερη αξία όταν....