Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2017
Πέμπτη, 02 Νοέμβριος 2017 12:06

Φόροι δύο ταχυτήτων για ακίνητα σε δασικούς χάρτες

Εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τίθενται όλα ανεξαιρέτως τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της χώρας. Κατά τις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές και τις δωρεές τέτοιων εκτάσεων οι φορολογητέες αξίες θα προσδιορίζονται κατ’ εκτίμηση με βάση.....

ειδικό καθεστώς κριτηρίων που προβλέπει το άρθρο 32 του δασικού νόμου 998/1979.

Αντιθέτως, οι εδαφικές εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί «δασικές» ή, γενικότερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις θεωρούνται ενταγμένες στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εκτάσεων γης, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από τα τέλη του 1998. Συνεπώς, σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων, κληρονομιών ή δωρεών τέτοιων εκτάσεων, οι φορολογητέες αξίες τους θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το σύστημα των αντικειμενικών αξιών γης.

Αυτά προκύπτουν από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.

Εξαιρούνται…

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατα εκδοθείσα γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (την υπ’ αριθμόν 215/2017), από τις 8 Αυγούστου του 2014 έχουν τεθεί σε ισχύ νέες διατάξεις (οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014) με τις οποίες προβλέπεται ότι:

1. Σε κάθε περίπτωση που είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί η φορολογητέα αξία:
* δάσους,
* δασικής έκτασης,
* χορτολιβαδικών εκτάσεων που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα και
* εκτάσεων που είναι βραχώδεις ή πετρώδεις και βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών, ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να ενεργείται «με βάση τη θέση τους, τις παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους, λαμβανομένης υπ’ όψιν της αδυναμίας χρησιμοποιήσεώς τους για οικιστικούς σκοπούς ή άλλη εκμετάλλευση ξένη προς τον προορισμό τους».

2. Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των παραπάνω εκτάσεων δεν δύναται να ληφθούν υπ’ όψιν συγκριτικά στοιχεία αναφερόμενα σε γειτονικές οικοπεδικές εκτάσεις ή έτερα στοιχεία τα οποία εμφανίζουν τις εκτάσεις αυτές ως έχουσες οικοπεδική αξία. Αντιθέτως, επιτρέπεται να ληφθούν υπ’ όψιν πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία που προέρχονται από μεταβιβάσεις ομοειδών δασικών εκτάσεων.

Εντός συστήματος

Σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η φορολογητέα αξία κάθε εδαφικής έκτασης που εξαιρείται από το (δεν εμπίπτει στο) πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας (του ν. 998/1979) προσδιορίζεται με βάση το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 1249/1982.

Ειδικότερα, το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων πρέπει να χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να προσδιορισθούν οι αξίες στις ακόλουθες περιπτώσεις εδαφικών εκτάσεων:

1. Σε ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

2. Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα, οι οποίες όμως στη λήψη αεροφωτογραφιών έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφάνιζαν αγροτική μορφή.

3. Σε τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς επίσης και οι από αυτούς φυτεύσεις δένδρων, οι οποίες έχουν σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου και βρίσκονται μέσα σε:
* χορτολιβαδικές εκτάσεις ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών που συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα,
* βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών,
* ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

4. Σε τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς επίσης και οι από αυτούς φυτεύσεις δένδρων σε εφαρμογή εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων είτε όχι, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου.

5. Σε αλυκές.

6. Σε αμμώδεις εκτάσεις της παραλιακής ζώνης, που δεν καταλαμβάνονται από δασική βλάστηση και δεν υπάγονται στην κατηγορία των εκτάσεων των παραπάνω περιπτώσεων.

7. Στα πεδινά ρέματα που δεν φέρουν δασική βλάστηση.

8. Σε περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ’ 693), 2.3/13.3.1981 (Δ’ 138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ’ 181) ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/ 1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο.

9. Σε ζώνες των αποστραγγιστικών δικτύων, που φέρουν δασική βλάστηση φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργημένη.

10. Σε εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν από τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας. Οι εκτάσεις αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Η περίπτωση αυτή αφορά ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση λυόμενων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967.

Γιώργος Παλαιτσάκης

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Translate

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Σύρος: Η Τετάρτη θεσπίστηκε

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προχωρά στην θέσπιση "ημέρας του Δημότη" με πρόθεση την άμεση σχέση και...

Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της ΠΝΟ - Επανεξελέγη για 6η φορά στη θέση του γενικού γραμματέα ο Γιάννης Χαλάς

ΠΝΟ: Επανεξελέγη για 6η φορά στη θέση του γενικού γραμματέα ο Γιάννης Χαλάς Με την επανεκλογή...

Στο TAXISnet τα τέλη κυκλοφορίας 2018 - Τα ποσά και η εκτύπωση (Πίνακες)

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Yπουργείου Οικονομικών τα...

Follow Mykonos Ticker

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Black Friday 2017 και στη Μύκονο!!!!!!!!

Η εμπειρία της αποκαλούμενης «Μαύρης Παρασκευής» ή αλλιώς Black Friday έχει έρθει και στη χώρα μας!! Πρόκειται για ένα θεσμό που επιτρέπει στους καταναλωτές την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου...

Πότε θα κλείσουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα και πότε θα ξανανοίξουν το 2018

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί Έχει αρχίσει πλέον η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα 2017 και την Πρωτοχρονιά 2018, αυτό που είναι στο μυαλό μαθητών και......

Tον Φεβρουάριο ολοκληρώνονται τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμυρών

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών της Δυτικής Αττικής,.....

Τραγωδία στη Δυτική Αττική: Πού οφείλεται -Τι πρέπει να γίνει

Υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 300 σημεία στην Ελλάδα τα οποία διατρέχουν κίνδυνο!! Η τραγωδία στην δυτική Αττική έφερε στην επιφάνεια το χρόνιο πρόβλημα των αυθαιρεσιών, των καταπατήσεων, της πυκνής...

Ανακοινώθηκαν τα μέτρα για τους πλημμυροπαθείς – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι (Video)

Άμεσα η διανομή της έκτακτης ενίσχυσης των πληγέντων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος . Η έκτακτη ενίσχυση θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή στο...

A EΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Αλληλεγγύη στα θύματα της εγκληματικής αμέλειας - Συγκέντρωση τροφίμων και ρούχων για τους πληγέντες στη Δυτική Αττική

Το σωματείο της Α ΕΛΜΕ Κυκλάδων εκφράζει τα συλληπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Αττική.....

Σε ισχύ τον Μάρτιο 2018 ο GDPR - Τι αλλάζει στις επιχειρήσεις

Σε ισχύ τίθεται σε μερικούς μήνες και συγκεκριμένα από τα τέλη Μαρτίου του 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, γνωστός ως GDPR (General Data Protection Regulation)......

Το ΤΑΙΠΕΔ μετά τις Μαρίνες Αλίμου και Χίου προχωρά την διαδικασία παραχώρησης της Μαρίνας Μυκόνου

Ποιες μαρίνες παίρνουν σειρά μετά από Άλιμο και Χίο  Restart των προσπαθειών για αξιοποίηση των μαρίνων που έχουν περάσει στον έλεγχο του ταμείου επιχειρεί το ΤΑΙΠΕΔ,.......

Πρόσκληση στη θεατρική παράσταση

Η πρόεδρος και το Δ.Σ. των "Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου" σας προσκαλούν στη θεατρική παράσταση "Αυτή η νύχτα μένει" από τη Θεατρική Ομάδα Μυκόνου......

Μια ιδιότυπη συμμαχία Αθήνας–Βερολίνου - Το European Medicines Agency στην Αθήνα

Για «ασυνήθιστη» όπως τη χαρακτηρίζει, συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας σε σχέση με την μετεγκατάσταση ευρωπαϊκών υπηρεσιών λόγω του Brexit,......