Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2018
Πέμπτη, 02 Νοέμβριος 2017 12:06

Φόροι δύο ταχυτήτων για ακίνητα σε δασικούς χάρτες

Εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τίθενται όλα ανεξαιρέτως τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της χώρας. Κατά τις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές και τις δωρεές τέτοιων εκτάσεων οι φορολογητέες αξίες θα προσδιορίζονται κατ’ εκτίμηση με βάση.....

ειδικό καθεστώς κριτηρίων που προβλέπει το άρθρο 32 του δασικού νόμου 998/1979.

Αντιθέτως, οι εδαφικές εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί «δασικές» ή, γενικότερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις θεωρούνται ενταγμένες στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εκτάσεων γης, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από τα τέλη του 1998. Συνεπώς, σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων, κληρονομιών ή δωρεών τέτοιων εκτάσεων, οι φορολογητέες αξίες τους θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το σύστημα των αντικειμενικών αξιών γης.

Αυτά προκύπτουν από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.

Εξαιρούνται…

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατα εκδοθείσα γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (την υπ’ αριθμόν 215/2017), από τις 8 Αυγούστου του 2014 έχουν τεθεί σε ισχύ νέες διατάξεις (οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014) με τις οποίες προβλέπεται ότι:

1. Σε κάθε περίπτωση που είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί η φορολογητέα αξία:
* δάσους,
* δασικής έκτασης,
* χορτολιβαδικών εκτάσεων που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα και
* εκτάσεων που είναι βραχώδεις ή πετρώδεις και βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών, ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να ενεργείται «με βάση τη θέση τους, τις παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους, λαμβανομένης υπ’ όψιν της αδυναμίας χρησιμοποιήσεώς τους για οικιστικούς σκοπούς ή άλλη εκμετάλλευση ξένη προς τον προορισμό τους».

2. Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των παραπάνω εκτάσεων δεν δύναται να ληφθούν υπ’ όψιν συγκριτικά στοιχεία αναφερόμενα σε γειτονικές οικοπεδικές εκτάσεις ή έτερα στοιχεία τα οποία εμφανίζουν τις εκτάσεις αυτές ως έχουσες οικοπεδική αξία. Αντιθέτως, επιτρέπεται να ληφθούν υπ’ όψιν πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία που προέρχονται από μεταβιβάσεις ομοειδών δασικών εκτάσεων.

Εντός συστήματος

Σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η φορολογητέα αξία κάθε εδαφικής έκτασης που εξαιρείται από το (δεν εμπίπτει στο) πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας (του ν. 998/1979) προσδιορίζεται με βάση το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 1249/1982.

Ειδικότερα, το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων πρέπει να χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να προσδιορισθούν οι αξίες στις ακόλουθες περιπτώσεις εδαφικών εκτάσεων:

1. Σε ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

2. Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα, οι οποίες όμως στη λήψη αεροφωτογραφιών έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφάνιζαν αγροτική μορφή.

3. Σε τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς επίσης και οι από αυτούς φυτεύσεις δένδρων, οι οποίες έχουν σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου και βρίσκονται μέσα σε:
* χορτολιβαδικές εκτάσεις ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών που συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα,
* βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών,
* ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

4. Σε τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς επίσης και οι από αυτούς φυτεύσεις δένδρων σε εφαρμογή εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων είτε όχι, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου.

5. Σε αλυκές.

6. Σε αμμώδεις εκτάσεις της παραλιακής ζώνης, που δεν καταλαμβάνονται από δασική βλάστηση και δεν υπάγονται στην κατηγορία των εκτάσεων των παραπάνω περιπτώσεων.

7. Στα πεδινά ρέματα που δεν φέρουν δασική βλάστηση.

8. Σε περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ’ 693), 2.3/13.3.1981 (Δ’ 138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ’ 181) ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/ 1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο.

9. Σε ζώνες των αποστραγγιστικών δικτύων, που φέρουν δασική βλάστηση φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργημένη.

10. Σε εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν από τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας. Οι εκτάσεις αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Η περίπτωση αυτή αφορά ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση λυόμενων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967.

Γιώργος Παλαιτσάκης

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Translate

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Επαναστατικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης κάνει διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη όπως και ο γιατρός

Θα βοηθήσει στη άμεση θεραπεία Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνηςανέπτυξαν Κινέζοι...

Όποια ομάδα δεν εξασφαλίζει άδεια θα υποβιβάζεται

Μεγάλος κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό ΕΠΟ και Σούπερ Λίγκα συμφώνησαν στην συνάντηση της...

Τουρκία: Σε φιλοκυβερνητικό επιχειρηματία πουλήθηκαν η Hurriyet και το CNN Turk

Ο όμιλος Dogan Media, ο οποίος περιλαμβάνει τις εφημερίδες Hurriyet, Posta, Fanatik και τα κανάλια...

Follow Mykonos Ticker

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Αυτός είναι ο νεαρός επιχειρηματίας που επενδύει στη Μύκονο

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και η αγάπη του Ρόα για το νησί των ανέμων "Επιχειρηματίας γεννιέσαι, δε γίνεσαι", δηλώνει ο Αμερικανός επιχειρηματίας, επενδυτής και φιλάνθρωπος John Roa που ξεκίνησε...

Τρόμος με τα εμφιαλωμένα νερά: Περιέχουν μικροσκοπικά κομματάκια πλαστικού!

Την αποκάλυψη ότι πάνω από το 90% των μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού περιέχουν μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού, που ο καταναλωτής καταπίνει εν αγνοία του, κάνει μια νέα διεθνής έρευνα, η μεγαλύτερη...

Το ΥΠΕΣ χρηματοδοτεί  με 210.000 ευρώ τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των παιδικών χαρών της Μυκόνου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Αναλυτικά η χρηματοδότηση σε όλους τους Δήμους των Κυκλάδων για τις παιδικές χαρές Την απόφαση ενεργοποίησης της πρόσκλησης -προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ- για την «Προμήθεια και τοποθέτηση...

Νέα πρόκληση Ερντογάν κατά της Ελλάδας και της Ε.Ε.

Προκλητικός εμφανίστηκε, για άλλη μία φορά, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ρίχνοντας τα «πυρά» του κατά της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.......

Σε παραλήρημα ο Ερντογάν: Προειδοποιεί για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο!

Σε ένα νέο παραλήρημα είδαμε τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μπορεί να μην επιτέθηκε αυτήν την φορά στην Ελλάδα, αλλά προειδοποίησε για… Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο!...

Στη Σύρο αγκυροβόλησε το ταχύπλοο του Αμερικανικού Ναυτικού CarsonCity-  Ευχαριστίες Πάιατ προς Χατζημάρκο για τη στήριξή του

Την αγκυροβόληση του πλέον σύγχρονου ταχύπλοου της εκστρατευτικής μεταγωγικής δύναμης του αμερικανικού στόλου CarsonCity στο λιμάνι της Σύρου, χαιρετίζει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ....

Η Airbnb βάζει... φωτιά στις αντικειμενικές τιμές

Παράταση τις προθεσμίας για την υποβολή εισηγήσεων από τους εκτιμητές. Πώς επηρεάζει το Airbnb τον καθορισμό των νέων αντικειμενικών τιμών. Πού αναμένεται να κινηθούν οι αυξήσεις. Τι θα ισχύσει στις...

Χρυσό ξανά ο Πετρούνιας στο Μπακού - Πρώτος στο Παγκόσμιο Κύπελο στο Μπακού [Video]

Την 4η θέση κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης  Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού συγκεντρώνοντας 15.333...

Εγκαινιάζεται η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα εγκαινιάσει την προσεχή Δευτέρα την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και...

Στο τουριστικό top 10 των χωρών του ΟΟΣΑ η Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι η 10η μεγαλύτερη τουριστική δύναμη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, με βάση υπολογισμού τον αριθμό των διεθνών τουριστικών αφίξεων το 2016........