17.2 C
Mykonos

Web Radio

Weather

17.2 C
Mykonos
14.3 C
Athens

Coronavirus: 16 Ερωτήσεις και Απαντήσεις, για Επιχειρηµατίες του Τουρισμού στη σκιά της πανδημίας

16 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με ζητήματα που προέκυψαν στο χώρο του τουρισμού μετά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού……

Με φόντο την εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού (Covid-19) και των προβλημάτων που έχουν ήδη προκληθεί στον ελληνικό τουρισμό, το αρμόδιο Υπουργείο δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις σε 16 ερωτήσεις που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα:

► Ερώτηση 1

Είμαι επιχειρηματίας στον τουριστικό κλάδο και συγκεκριμένα ιδιοκτήτης καταλύματος συνεχούς λειτουργίας. Λόγω της κατάστασης µε τον κορωνοϊό, έχω πολλούς πελάτες που ζητούν να τους επιστρέψω χρήματα από προκαταβολές για κρατήσεις δωµατίων. Αναφέρομαι σε κρατήσεις οι οποίες έγιναν έως τις 15 Μαρτίου 2020, είτε απευθείας στην επιχείρησή µου είτε µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση

Τα ζητήματα που ανακύπτουν λόγω της έκτακτης κατάστασης είναι πολλά και σοβαρά. Ως προς την ουσία, αυτό που θα πρέπει να διαφυλάξουµε πάνω από όλα είναι το εθνικό τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. Γιατί µόνον κατ’ αυτό τον τρόπο θα υπάρξει ταχεία ανάκαμψη µόλις ξεπεραστεί η παρούσα κρίση. Υπ’ αυτό το πρίσμα της µακροπρόθεσµης προοπτικής, η γενικότερη παραίνεση είναι να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι κρατήσεις να µετατρέπονται σε ανοιχτές, δηλαδή χωρίς νέα συγκεκριμένη ηµεροµηνία.

Πάντα µε την προϋπόθεση ότι οι πελάτες σας συναινούν, κάθε κράτηση δωµατίου, ιδανικά, θα πρέπει να αναβάλλεται, όχι να ακυρώνεται. Έτσι η Ελλάδα θα περιορίσει τις απώλειες και θα παραμείνει ελκυστικός πόλος φιλοξενίας για όλο τον κόσμο.

Ωστόσο: Εάν οι πελάτες σας απαιτούν οπωσδήποτε την επιστροφή των χρημάτων τους, συνιστάται και πάλι η ευέλικτη εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζετε ότι για τις µεµονωµένες κρατήσεις ισχύει ο Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών (Άρθρο 8 του Ν. 1652/30-10-1986, ΦEK 167 A’) και ιδίως τα άρθρα 3 και 8 του Κανονισμού. Σύμφωνα µε το άρθρο 3, όποιος παραγγείλει δωµάτια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσει για όλη ή µέρος της προσυμφωνημένης περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει τον ξενοδόχο. Το ύψος αυτής της αποζημίωσης ορίζεται στο µισό της τιµής η οποία συµφωνήθηκε για την περίοδο της µη χρήσης του καταλύματος.

Αν ο πελάτης προειδοποιήσει τον ξενοδόχο 21 τουλάχιστον ηµέρες πριν, τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει άμεσα την προκαταβολή που τυχόν εισέπραξε. Σύμφωνα δε µε το άρθρο 8 ο πελάτης υποχρεούται να διατηρήσει το δωµάτιο µέχρι το τέλος του χρόνου που συµφωνήθηκε, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζημίωση ίση µε το µισό του µισθώµατος όλων των υπολοίπων ηµερών. Βάση υπολογισμού είναι η συµφωνηµένη τιµή διανυκτέρευσης. Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο ξενοδοχείο την καθορισμένη ηµεροµηνία -εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, η οποία όμως θα πρέπει να τεκμηριώνεται µε αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.

Η πιο πάνω συµφωνία µεταξύ ξενοδόχου και πελάτη για τη διάρκεια της µίσθωσης είναι ισχυρή, εφόσον υπάρχει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Για τις κρατήσεις µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ισχύουν οι όροι στους οποίους συµφώνησε ο καταναλωτής όταν έκανε την κράτηση -µολονότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ανάλογα µε τους ειδικούς όρους της σύμβασης µεταξύ τουριστικού καταλύματος και ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων.

Επίσης, θα πρέπει κατά περίπτωση να λαµβάνεται υπ’ όψη το αν συντρέχουν περιστάσεις οι οποίες µπορεί να συνιστούν ανωτέρα βία, όπως πχ η απαγόρευση εισόδου για τους πολίτες της χώρας προέλευσης του πελάτη.

► Ερώτηση 2

Είμαι επιχειρηματίας στον τουριστικό κλάδο και συγκεκριμένα ιδιοκτήτης καταλύματος συνεχούς λειτουργίας. Μου ζητούν από Tour Operators και τουριστικά γραφεία επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις οργανωμένων ταξιδίων/εκδρομών, καθώς η διαµονή στο κατάλυμά µου αποτελούσε µέρος του πακέτου φιλοξενίας. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να επιδεικνύετε κατανόηση και τη µέγιστη δυνατή ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για την επιστροφή των χρημάτων. Ας επαναληφθεί εδώ ότι το µέληµα όλων µας είναι το ξεπέρασμα της κρίσης µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες, τόσο από οικονομικής και εµπορικής άποψης, όσο και ως προς τη φήμη της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Πάντως, στην περίπτωση των «πακέτων», δεν ισχύει η µετάθεση ηµεροµηνιών εκτός και αν το προτείνει το τουριστικό γραφείο. Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών (Άρθρο 8 του Ν. 1652/30-10-1986, ΦEK 167 A’), και ιδίως τα άρθρα 3, 12 και 13 του Κανονισμού.

Ειδικότερα, στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι σε περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν καλύψει το κατώτατο όριο του ALLOTMENT που συµφωνήθηκε για κάθε µήνα, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωσης. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται επί της συµφωνηµένης τιµής διανυκτέρευσης και ανέρχεται στο µισό του υπόλοιπου του κατώτατου ορίου του ALLOTMENT το οποίο παραμένει ακάλυπτο. H εν λόγω αποζημίωση µπορεί να συµψηφιστεί µε την τυχόν προκαταβολή η οποία έχει ήδη κατατεθεί.

Στο άρθρο 13 αναφέρονται τα εξής:

1) Τουριστικό Γραφείο ή Ταξιδιωτικός Οργανισμός δικαιούται να ακυρώσει µέρος ή το σύνολο των συµφωνηµένων κλινών χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, εφόσον αποδεδειγμένα ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος είκοσι µία (21) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συµφωνηµένη άφιξη των πελατών (RELEASE PERIOD).

2) Αντίστοιχα και ο ξενοδόχος δικαιούται να αποδεσμευθεί σε χρονικό όριο (RELEASE PERIOD) είκοσι µίας (21) ηµερών πριν από κάθε τακτή άφιξη των πελατών, για όσες από τις συµφωνηµένες κλίνες δεν υπάρχει επικυρωμένη κράτηση µε VOUCHER ή µε ROOMING LIST.

3) Τα Τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν υποχρεωτικά, µε τη σύμβαση των ALLOTMENTS και µε ποινή ακυρότητας της σύμβασης αυτής, την υποχρέωση να καλύψουν ορισμένο ποσοστό του συνόλου των συµφωνηµένων ALLOTMENTS κατά τη µέση (AΠPIΛIOΣ – MAΪOΣ – OKTΩBPIOΣ) τουριστική περίοδο. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται ελεύθερα κατά µήνα από τους αντισυµβαλλόμενους.

Στην περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή, ο ξενοδόχος δικαιούται να προβεί σε ανάλογη προς το ποσοστό των ALLOTMENTS, που δεν καλύφθηκε, µείωση των κλινών που συµφωνήθηκαν για την περίοδο της αιχμής (IOYNIOΣ – IOYΛIOΣ – AYΓOYΣTOΣ και ΣEΠTEΜBPIOΣ). Η τελική διευθέτηση εξαρτάται επίσης από τους όρους που έχουν τεθεί σε κάθε συµβόλαιο µεταξύ ξενοδόχου και Tour Operator ή τουριστικού γραφείου.

► Ερώτηση 3

Η επιχείρησή µου είναι ταξιδιωτικό γραφείο και έχω πελάτες οι οποίοι µου ζητούν επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις οργανωμένων ταξιδιών ή εκδρομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση

Το ζητούμενο, όπως και σε κάθε άλλη δυσκολία η οποία εµφανίζεται στην τουριστική αγορά λόγω της πανδημίας, είναι η ευέλικτη εφαρμογή των κανόνων για την επιστροφή χρημάτων. Προσπαθήστε να εξαντλήσετε κάθε περιθώριο εξεύρεσης φιλικής λύσης, έτσι ώστε, στο µέλλον οι φιλοξενούμενοι να προτιμήσουν την επιχείρηση αλλά και την Ελλάδα για τις διακοπές ή το ταξίδι τους, ακριβώς επειδή θα εκτιμήσουν τη διάθεση συνεργασίας που επιδείξατε. Ως προς το νομικό και τυπικό πλαίσιο, για την περίπτωση των ταξιδιωτικών γραφείων ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του Π.∆. 7/2018. Δηλαδή, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί το οργανωμένο ταξίδι από τον διοργανωτή λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, και το συµβόλαιο δεν προβλέπει την αλλαγή ηµεροµηνιών, γίνεται επιστροφή χρημάτων µετά από καταγγελία της σύμβασης από τον διοργανωτή.

Οµοίως ο καταναλωτής µπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς χρέωση πριν από την έναρξη του ταξιδιού, σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή τη µεταφορά των επιβατών στον προορισμό. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής δικαιούται την πλήρη επιστροφή κάθε ποσού που κατέβαλε για το «πακέτο» φιλοξενίας που είχε αγοράσει.

► Ερώτηση 4

Είμαι ιδιώτης και είχα προγραμματίσει οργανωμένο ταξίδι στην Ελλάδα. Έχω ήδη προπληρώσει τα έξοδα σε ελληνικό τουριστικό γραφείο. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας του COVID-19 είμαι αναγκασμένος να ακυρώσω το ταξίδι ή το έχω ήδη ακυρώσει. Ποια είναι τα δικαιώματά µου.

Απάντηση

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η ευέλικτη εφαρμογή των κανόνων για την επιστροφή χρημάτων.Σε πνεύμα αµοιβαίας κατανόησης, φιλοξενούμενοι και επιχειρηµατίες µπορούν να καταλήξουν σε µια διευθέτηση, η οποία, πέραν της ικανοποίησης του άμεσου αιτήματος, θα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης του ταξιδιού στο µέλλον.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν όσα ορίζει το άρθρο 11 του Π.∆. 7/2018. Δηλαδή, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί το οργανωμένο ταξίδι µετά από καταγγελία της σύμβασης από τον διοργανωτή πριν από την έναρξη του ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ενώ επιπλέον το συµβόλαιο δεν προβλέπει αλλαγή ηµεροµηνιών, γίνεται επιστροφή χρημάτων από τον διοργανωτή.

Οµοίως ο καταναλωτής µπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς χρέωση πριν από την έναρξη του ταξιδιού, σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού, περιστάσεις οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή τη µεταφορά των επιβατών στον προορισμό. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής δικαιούται την πλήρη επιστροφή κάθε ποσού που κατέβαλε για το πακέτο.

► Ερώτηση 5

Έχω ταξιδιωτικό γραφείο ή τουριστικό κατάλυμα. Οι πελάτες µάς ρωτούν αν µπορούν να κλείσουν µονοήµερη κρουαζιέρα στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Τι θα πρέπει να απαντούμε;

Απάντηση

Όχι, δεν µπορούν. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.18170/15.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 860), ισχύει προσωρινός περιορισµός εν όλω του κατάπλου επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής (όπως κρουαζιερόπλοιων και ηµερόπλοιων αναψυχής) σε ελληνικά λιμάνια. Ο ίδιος προσωρινός περιορισµός ισχύει επίσης για την αποβίβαση επιβατών µε οποιονδήποτε τρόπο από τα επαγγελματικά σκάφη θαλάσσιας αναψυχής για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 και ώρα 15:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00.

► Ερώτηση 6

Έχω ταξιδιωτικό γραφείο ή τουριστικό κατάλυμα. Για τις 4.4.2020 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου συνέδριο, όπου θα συναντηθούν 60 άτοµα από την Ελλάδα. Πρέπει να ακυρωθεί;

Απάντηση

Ναι, πρέπει να ακυρωθεί. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 15954/8.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 726) ισχύει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020.

► Ερώτηση 7

Είμαι υπεύθυνος σε φορέα εκµετάλλευσης τουριστικού λιμένα/µαρίνας. Για τις 30.3.2020 έχει προγραμματιστεί να καταπλεύσει στις εγκαταστάσεις µας ιδιωτικό σκάφος αναψυχής από µαρίνα της Σικελίας. Επιτρέπεται;

Απάντηση

Όχι, δεν επιτρέπεται. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.18170/15.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 860) ισχύει προσωρινός περιορισµός εν όλω των θαλάσσιων συνδέσεων µε την Ιταλία, περιλαμβανοµένου του κατάπλου στην ελληνική επικράτεια ιδιωτικών σκαφών αναψυχής για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 και ώρα 15:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00. Επίσης, µε την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19421/18.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 932) επιβλήθηκε προσωρινός περιορισµός εν όλω του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) θαλάσσιας αναψυχής σε ελληνικά λιμάνια, προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό. Ο προσωρινός περιορισµός αφορά επίσης και την µε οποιονδήποτε τρόπο αποβίβαση επιβατών από τα σκάφη αυτά, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 και ώρα 07:00 έως και 19.4.2020 και ώρα 07:00.

► Ερώτηση 8

Έχω ταξιδιωτικό γραφείο ή τουριστικό κατάλυμα. Οι πελάτες µάς ρωτούν αν µπορούν να πάνε για σκι στο κοντινό χιονοδρομικό κέντρο.

Απάντηση

Όχι, δεν µπορούν. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 859) ισχύει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 29.3.2020.

► Ερώτηση 9

Έχω τουριστικό κατάλυμα στην Αττική. Οι πελάτες µάς ρωτούν αν µπορούν να κολυμπήσουν στην ιδιωτική πλαζ του ξενοδοχείου, ή να κάνουν καταδύσεις αναψυχής στο εξειδικευμένο κέντρο που διαθέτουμε. Επιτρέπεται;

Απάντηση

Όχι, δεν επιτρέπονται. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 859) ισχύει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δηµόσιων, δηµοτικών και ιδιωτικών), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 29.3.2020. Επίσης, µε την υπ’ αριθμ. ∆1α/ΓΠ.οικ.19420/18.3.2020 κ.υ.α. απαγορεύθηκε προσωρινά στο σύνολο της Επικράτειας η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 20.4.2020.

► Ερώτηση 10

Είμαι επιχειρηματίας και το τουριστικό κατάλυμά µου λειτουργεί 12 µήνες τον χρόνο. Μπορώ να συνεχίσω κανονικά τη λειτουργία της επιχείρησής µου;

Απάντηση

Όχι, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Τουρισμού ότι, µε γνώμονα την προστασία των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, αναστέλλεται η λειτουργία των ξενοδοχείων 12µηνης λειτουργίας έως το τέλος Απριλίου 2020. Ισχύει µόνο η υποχρέωση να λειτουργεί ένα ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας και 3 ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η απόφαση θα ισχύσει από τα µεσάνυχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου. Επιπλέον, και σύμφωνα µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα, έχει απαγορευθεί η λειτουργία στο σύνολο της επικράτειας:

α) των κύριων και µη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 (υπ’ αριθμ. 18152/14.3.2020 κ.υ.α., ΦΕΚ Β’ 857).

β) των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων µε την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), από 19.3.2020 έως και 30.4.2020 (υπ΄αριθμ. ∆1 /ΓΠ.οικ.19419/18.03.2020 κ.υ.α., ΦΕΚ 930 Β’).

γ) των χώρων κατασκήνωσης, εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής και ρυµουλκούμενα οχήματα (ΚΑ∆ 55.30), των οποίων η λειτουργία απαγορεύθηκε προσωρινά από 17.3.2020 έως και 31.03.2020 (υπ’ αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.19024/17.03.2020 κ.υ.α. ΦΕΚ Β’ 915).

► Ερώτηση 11

Είμαι επιχειρηματίας και για το τουριστικό κατάλυμά µου, το οποίο λειτουργεί 12 µήνες το χρόνο και έχει αποφασιστεί να συνεχίσει τη λειτουργία του (ένα ανά νομό). Μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν το εστιατόριο, το µπαρ, το κομμωτήριο και το γυμναστήριο του ξενοδοχείου;

Απάντηση

Τα εστιατόρια και τα καφέ µπαρ που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν µόνο τους διαµένοντες σε αυτά και λαµβάνουν µέτρα αποφυγής συνωστισμού, εξαιρούνται από τη διάταξη της προσωρινής απαγόρευσης από τις 14.3.2020 έως και 27.3.2020. Αντίθετα, απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία των κομμωτηρίων και των γυμναστηρίων εντός ξενοδοχείων από τις 14.3.2020 έως και 27.3.2020.

► Ερώτηση 12

Έχω ταξιδιωτικό γραφείο και θα ήθελα να µάθω εάν υπάρχει µέριµνα για την οικονομική ενίσχυση των τουριστικών γραφείων λόγω µεγάλης µείωσης του τζίρου.

Απάντηση

Προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από τα αρμόδια υπουργεία. οπωσδήποτε, όμως, εξετάζονται µέτρα στήριξης, διευκολύνσεις κ.λπ. στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού της κυβέρνησης. Πιστεύουμε πως σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις γι’ αυτά τα µέτρα ανακούφισης, όχι µόνο των ταξιδιωτικών γραφείων αλλά για κάθε επιχείρηση και εργαζόμενο που πλήττεται από την τρέχουσα κρίση.

► Ερώτηση 13

Όσοι έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό θα µπαίνουν σε κατ’ οίκον καραντίνα για 14 ηµέρες. Τι γίνεται µε αυτούς που πρόκειται να διαµείνουν σε τουριστικά καταλύματα τα οποία θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν (1 ανά νομό);

Απάντηση

Μετά από την επιστροφή τους από οποιονδήποτε προορισμό, όλοι οι ταξιδιώτες τίθενται σε υποχρεωτικό κατ’ οίκον περιορισμό για 14 ηµέρες. Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες πριν και µετά από το ταξίδι να ενημερώνονται από τον ΕΟ∆Υ (1135, 210-5212054) για την εξέλιξη της νόσου και τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟ∆Υ για όσους ταξιδεύουν, όπως αυτές είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο. Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, οι οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν. Ας διευκρινιστεί επίσης ότι το µέτρο της καραντίνας για τους ταξιδιώτες αποτελεί σύσταση. Συνεπώς, οι ταξιδιώτες διαµένουν στα τουριστικά καταλύματα, στα οποία έχει επιτραπεί η λειτουργία (ένα ανά νομό) για όσες ηµέρες έχουν προγραμματίσει να διαµείνουν και µπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους όποτε το επιθυμούν. Όταν αναχωρούν, ωστόσο, θα πρέπει να τους υπενθυμίζεται η σύσταση να παραμείνουν σε καραντίνα.

► Ερώτηση 14

Είμαι φορέας εκµετάλλευσης/ιδιοκτήτης επιχείρησης τουριστικού γραφείου/ γραφείου ενοικιάσεως Ε.Ι.Χ., το οποίο συστεγάζεται µε εποχικής λειτουργίας τουριστικό κατάλυµα. Μπορώ να εξακολουθήσω τη λειτουργία µου παρά το γεγονός ότι το τουριστικό κατάλυµα πρέπει να παραμείνει κλειστό;

Απάντηση

Οι επιχειρήσεις τουριστικού γραφείου και οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης Ε.Ι.Χ. δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επιχειρήσεων/ΚΑΔ των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευθεί προσωρινά. Σε περίπτωση που προβλέπεται από τη µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών σύμβαση (τουριστικού καταλύματος µε τουριστικό γραφείου/γραφείο εκµίσθωσης Ε.Ι.Χ. χωρίς οδηγό), η εξακολούθηση της λειτουργίας επιχείρησης τουριστικού γραφείου ή εκµίσθωση Ε.Ι.Χ. εντός καταλύματος του οποίου η λειτουργία έχει απαγορευθεί προσωρινά, θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα αποφυγής συνωστισµού και να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες του ΕΟ∆Υ, καθώς επίσης θα πρέπει να υπάρχει αναγραφή περί της µη λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος στην είσοδο αυτού.

► Ερώτηση 15

Είμαι επιχειρηματίας και στο τουριστικό καταλύμά µου έχει επιβληθεί η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η απαγόρευση; Μπορώ να πραγματοποιώ ηλεκτρονικές συναλλαγές, να εκτελώ εργασίες συντήρησης κ.λπ;

Απάντηση

Θα πρέπει να θυμάστε ότι ο σκοπός της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων είναι ο περιορισµός της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, µέσω της αποφυγής της συγκέντρωσης. Επομένως, από την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εξαιρούνται δραστηριότητες οι οποίες δεν αφορούν στη φυσική υποδοχή και φιλοξενία πελατών στο χώρο του καταλύματος, εννοείται για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας. Ιδίως εξαιρούνται της απαγόρευσης δραστηριότητες οι οποίες διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα.

► Ερώτηση 16

Είμαι επιχειρηματίας και δραστηριοποιούμαι στη διοργάνωση συνεδρίων. Μπορώ να συνεχίσω να διοργανώνω συνέδρια/σεµινάρια που διεξάγονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα (π.χ. webinars);

Απάντηση

Με την υπ’ αριθµ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 915) απαγορεύθηκε προσωρινά η λειτουργία των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά, µεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα οργάνωσης συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230). O σκοπός της προσωρινής απαγόρευσης είναι ο περιορισµός της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για το λόγο αυτόν, θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι µπορούν να συνεχίζουν να εκτελούνται δραστηριότητες που διενεργούνται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα και δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των διοργανωτών ή συμμετεχόντων.

Follow Us

Scan to Order

Σύστημα ανέπαφων παραγγελιών με QR Code. Χωρίς καταλόγους, πολυγλωσσικό και άμεση ενημέρωση προϊόντων!

Trending Now

New Lockdown Restrictions: Από αύριο Σάββατο γενικό Lockdown!! Όλα τα νέα μέτρα και τα «αλμυρά» πρόστιμα [Έγγραφο]

Πανεθνικό lockdown, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου!! Ολη η Ελλάδα έγινε γκρι!! Ποια μέτρα θα ισχύουν από Σάββατο, τι μένει ανοιχτό και τι κλείνει!! Σε...

Coronavirus-Heightened measures: Τι θα ισχύσει από το πρωί του Σαββάτου σε όλη τη χώρα – Στο 50% η τηλεργασία παντού, Μετακινήσεις μόνο με SMS

Ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των νέων μέτρων έκαναν ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης...

Premium

New Lockdown Restrictions: Ποιοι και Πώς θα μπορούν να ταξιδεύουν με Πλοία κατά την διάρκεια του Lockdown!!

Νέο «φρένο» στις μετακινήσεις επιβατών με πλοία λόγω των νέων μέτρων τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού και το νέο lockdown. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται...

New Lockdown Restrictions: Έντυπο μετακίνησης για ελεύθερους επαγγελματίες!! Οι νέες οδηγίες

Αυτό είναι το έντυπο μετακίνησης για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, το οποίο χρειάζονται να έχουν μαζί τους, κατά την διάρκεια του lockdown. Αναλυτικά, οι νέες...

Stories for You

Weather Forecast: Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο!! «Τρελοί» άνεμοι στο Αιγαίο!!

Βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο αναμένονται το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Βόρειοι...

800-euro benefit: Επίδομα έως 800 ευρώ – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές – Όλο το χρονοδιάγραμμα

Η θεσμοθετημένη διαδικασία για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ανά μήνα αναφοράς, προβλέπει την πραγματοποίησή της από τις επιχειρήσεις και...

More from Mykonos Ticker

Coronavirus Pandemic-Lockdown: Τι χρειάζεται για να μην έχουμε επαναλαμβανόμενα lockdown

Μόσιαλος: Τι χρειάζεται για να μην έχουμε επαναλαμβανόμενα lockdown. Από τι εξαρτάται για να μην μπεί η Ελλάδα σε επαναλαμβανόμενα lockdown..... Την εκτίμηση ότι θα...

WhatsApp – messages: Έρχεται λειτουργία που… εξαφανίζει μηνύματα!!

Οι χρήστες του WhatsApp θα μπορούν στο εξής να μειώσουν το ψηφιακό τους αποτύπωμα, καθώς σύντομα, θα προσφέρει λειτουργία... εξαφάνισης μηνυμάτων με αυτόματη...

New Lockdown Restrictions: Ομαδικά Σπορ και Ατομική Άθληση σε συνθήκες lockdown!! Οι περιορισμοί που προβλέπονται!!

Τι ισχύει συνολικά για την Ατομική Άθληση, τα Ομαδικά Σπορ και τα πρωταθλήματα, έπειτα από τις ανακοινώσεις και ενόψει του νέου Lockdown..... Διευκρινίσεις για την...
error: Content is protected !!