15.1 C
Mykonos

web Radio

Weather

15.1 C
Mykonos
13.8 C
Athens

New fixed setting: Which included and which are not the 24 or 48 doses, what will happen to the old borrowers from April 1!

Πληροφορίες δίνει της ΑΑΔΕ

Από την 1η Απριλίου, old borrowers, which joined the old fixed setting 12/24 doses, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019 και για διαφόρους λόγους, από τον επόμενο μήνα βρεθούν εκτός, θα βρεθούν μετέωροι……

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την νέα πάγια ρύθμιση, δεν μπορούν να ενταχθούν στις 24/48 δόσεις όσοι έχουν ρυθμισμένο χρέος, έως την 1η Νοεμβρίου 2019, in 12/24 doses.

Η ευχέρεια να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση δίδεται μόνο σε όσους ρύθμισαν το χρέος τους, από την 1η Νοεμβρίου και μετά.

Όμως σύμφωνα με τον «Οδηγό» της ΑΑΔΕ για τη νέα πάγια ρύθμιση, η παλαιά πάγια ρύθμιση των 12/24 doses θα είναι ενεργή μέχρι τις 31 Of March 2020.

In this context, όσοι είχαν ενταχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση until 1November 2019, και χάσουν τη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν ξανά στην παλαιά ρύθμιση (of 12/24 doses), αλλά μόνο μέχρι τις 31 Of March 2020.

Από την 1η Απριλίου 2020 η παλαιά πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 repealed. Ωστόσο η ΑΑΔΕ δεν διευκρινίζει τι θα γίνει με όσους είχαν ενταχθεί στην παλαιά ρύθμιση έως την 1η Νοεμβρίου 2019 και από την 1η Απριλίου χάσουν τη ρύθμιση.

Απλά αναφέρει ότι η ρύθμιση του ν. 4174/2013 καταργείται στις 31 Μαρτίου και από την 1η Απριλίου 2020, θα ισχύει μόνο η νέα πάγια ρύθμιση των 24/48 doses.

This means δύο τινά:

 1. Οι οφειλέτες θα υποχρεωθούν να εξοφλήσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής τους, το οποίο θα είναι άμεσα απαιτητό, με τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών etc.).
 2. opens «παράθυρο» για την ένταξή τους στην νέα πάγια ρύθμιση, για το υπόλοιπο της οφειλής τους η οποία, then, θα είναι η μόνη σε ισχύ.

Alongside, με τον «οδηγό» η ΑΑΔΕ δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Για τα χρέη που μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.
 • Για όσους οφειλέτες που αποκλείονται.
 • Πώς αυξομειώνεται ο αριθμός των δόσεων από 2 until 24 and from 2 until 48, depending on income, που προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων ετών.
 • Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης.
 • Τι συμβαίνει όταν κάποιος βρεθεί εκτός ρύθμισης.

1. Which debts are subject to regulation?;

MANDATORY

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, in accordance with the Public Revenue Collection Code and the Tax Procedure Code, which at the time of submission of the application have not been legally settled by suspension of payment for any reason, or other regulation of partial payment by law or court decision, or temporary order.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 • certified non-overdue, on the date of submission of the application for inclusion, debts or installments of debts and
 • the certified and overdue, on the date of submission of the application for inclusion, debts that are suspended.
 • debts, which after 1/11/2019 and even 25/02/2020 have been subject to the regulation of subpar. A2 of law 4152/2013 or in the regulation of the article 43 of K.F.D., whose terms are met. In this case, debts are deemed to have been settled for the first time.

2. Who are excluded from the subordination to the regulation;

 • Oφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό. Debtors who have been acquitted at the time of inclusion in the arrangement may be subject to the arrangement..
 • Debts, which according to the provisions of other laws cannot be regulated (B.C. Fri.. 2 of Article. 22 of law 4002/2011 (Α΄180) on the recovery of State aid granted through the establishment of special tax-free reserves).
 • Debts that had been subject to any legislation which during the 1.11.2019 was in force even if the above settings were lost after 1.11.2019.

3. What are the conditions for joining the regulation?;

 • Debtors must have submitted income tax returns and tax returns of the added value of the last five years by the date of the application. (on time or late).
 • The remaining overdue debts of the applicant which are not subject to the regulation of the present must have been paid or settled in a lawful manner. (with another payment arrangement or suspension).
 • Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Euros should be provided with data on the temporary financial weakness and the possibility of compliance with the terms of the regulation, with a signature for their verification and certification by an independent appraiser (certified auditors - accountants, tax accountants and holders of a license to practice law). Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) euro, In addition to complying with the conditions set forth in the preceding paragraph, additional collateral or collateral or collateral security for all of them is required.. Independent appraiser will determine the value of the security offered.

According to the article 118 of Law. 4537/2018 (GG 84 Α΄/15-05-2018), αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση του ιδίου νόμου η ισχύς της υποπερίπτωσης γ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (GG 107 Α΄) , as applicable, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας όπου αυτό απαιτείται. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (from 16/05/2020) η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής. Guarantees, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ` εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 of Law. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), means of transport, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ).

4. In how many installments can the debts be settled?;

 • From two (2) έως σαράντα οχτώ (48), in the case of debts certified by inheritance tax, from tax audit as well as for non-tax debts.
 • From two (2) twenty four (24) for all other debts.
 • Debts certified in favor of a foreign government may be settled in up to 24 doses, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.α. (i) the ypopar. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4646/2019.
 • Ο αριθμός των δόσεων που καθορίζεται από την φορολογική διοίκηση για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) under the restriction of the minimum amount of monthly installment (30€). Βεβαίως ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή σε λιγότερες δόσεις των είκοσι τεσσάρων (24)μηνιαίων.

5. What does the number of doses depend on?;

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως είκοσι τέσσερις (24) doses (υποπερ. 1.a.(i) the ypopar. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Sustainability is presumed from the data stated in the responsible declaration. In each case, the limit of the minimum monthly installment applies.
The number of installments of the settlement for debts settled in up to 48 doses (υποπερ. 1.a. (ii) the ypopar. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013) καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, under the limit of the minimum monthly installment rate, as follows:

 • For natural debtors the number of installments is determined based on the average of their total income, in any way and if this has been determined, in the last three tax years prior to the application for regulation, or the total income of the immediately preceding tax year from the date of application for the arrangement, if this is higher than average, and height adjustable debt. In the event that the debtor was not required to file an income tax return for any of the tax years taken into account in determining repayment capacity, or has submitted zero statements for all those years, the maximum number of doses is given, under the limit of the amount of the minimum monthly installment.
 • For debtors legal entities or legal entities, the number of installments is determined based on the average total gross revenue, in any way and if they have been identified, of the last three before applying for tax adjustment, or the total gross income of the immediately preceding tax year from the date of application for inclusion in the regulation, provided that they are greater than average, and height adjustable debt.
 • For legal entities or non-profit legal entities, public or private law, the total is taken into account (taxable or exempt) income. In the event that for all tax years on the basis of which the debtor's ability to repay is determined, zero income tax returns have been submitted or there has been no obligation to file a return due to a newly established legal entity and no deadline for submitting an application for income tax return. setting, the maximum number of doses is given, under the limit of the amount of the minimum monthly installment. If the legal entity or legal entity has stopped working, total gross income is calculated as the gross income for the calculation of the number of installments, of the tax year of cessation of work. In the event that the legal entity or legal entity has ceased operations beyond five years prior to the submission of an application for inclusion in the regulation, not including the year of application, the maximum number of doses is given.

6. Σε περίπτωση που έχω βεβαιωμένες οφειλές σε περισσότερες της μιας Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου πώς θα τις ρυθμίσω;

Οι οφειλές ρυθμίζονται ανά Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο, συνεπώς πρέπει να υποβάλλετε αίτηση ρύθμισης σε κάθε μία από αυτές μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στην αρχική οθόνη, υπάρχει σχετικό πεδίο «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής», με δυνατότητα επιλογής της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου όπου υπάρχουν ανοικτές οφειλές, που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

7. Πού μπορώ να βρω την Τ.Ρ.Ο. (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);

From the menu: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/2.Προβολή Αίτησης,select the type and year of configuration and the corresponding settings you have submitted are displayed.. Then select "Request View" of the setting. The Debt Settlement ID is displayed on the last line of the printout. (T.R.O.).

8. Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. What to do;

You can apply for a new arrangement and pay with the new T.R.O.. within three (3) working days from the submission of your application to a collection agency.

9. Where and when do I pay the down payment or installments of my arrangement;

The first installment or the advance in case of a second adjustment, πληρώνεται στους Φορείς Είσπραξης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (T.R.O.). The next installments are paid with the same T.P.O.. until the last working day of the following months.

10. I can settle some of the optional debts, through the electronic application;

There is an option to adjust, a single dose or more than one dose, from the categories:
B: Total balance of overdue installments other than those already under legal regulation or partial payment facility and
C: Total balance of overdue installments suspended.

11. What is the minimum dose?;

The minimum installment amount is 30 euro.

12. Πότε απόλλυται η ρύθμιση και τι συνέπειες έχω;

H ρύθμιση απόλλυται, consequently the obligatory immediate payment of the balance of the debt according to the data of the certificate and the immediate pursuit of its collection with all the measures provided by the current legislation., if the borrower:

 • He does not pay a single installment of the arrangement on time,
 • does not pay any overdue installment of the arrangement with the corresponding surcharge (15%) until the due date of the next installment,
 • does not submit income tax and value added tax returns, throughout the period of settlement of the payment of his debts and until their repayment,
 • he is not aware of his debts (individual and liability debts, co-responsibility) from the date of submission to the regulation and after, (regardless of the tax Administration service to which they have been certified),
 • has submitted inaccurate or incomplete data, In order to obtain the setting. Incomplete means not submitting the necessary or any additional requested information or information..
 • Generally, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 και της απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α1010/2020 (GG 187 Β΄), η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

13. How to calculate the interest with which the regulation is charged;

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως δώδεκα (12) monthly installments, Interest is calculated on the basis of the last published average annual interest rate on loans in euros without a fixed duration of mutual accounts granted by all Credit Institutions in Greece to non-financial corporations, as published by the Bank of Greece (Publications / Economic Situation Statistical Bulletin), more than twenty-five centimeters of a percentage point (0,25%), calculated annually.

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα (12) monthly installments, the interest rate of the above case on the basis of which the interest is calculated, is increased by one and a half percentage points (1,5%). This interest is calculated annually and remains constant throughout the settlement..

In case of loss and inclusion of the same debts in the regulation for the second time by the same debtor, the above interest rates, increase by one and a half (1,5) percentage unit.

14. I had a regulation that was in force on 01/11/2019 and has been lost today. What can I do;

You cannot incur the remaining debts of the lost arrangement that was in force on 01/11/2019, in this setting. However, you have the ability to adjust your debts based on n. 4174/2013.

caution: H δυνατότητα για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4174/2013, θα είναι εφικτή μέχρι την 31/03/2020. From 01/04/2020, η ρύθμιση του ν. 4174/2013 repealed.

15. Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4152/2013 (P2), η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;

from. Yes. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Δ. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Δ (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4152/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

16. Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4174/2013 η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;

from. Yes. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Ε. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Ε (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4174/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

Follow Us

Scan to Order

System of contactless orders with QR Code. No catalogs, multilingual and direct product information!

Trending Now

Premium

Stories for You

More from Mykonos Ticker

error: Content is protected !!