12.7 do
Mykonos

Web Radio

Clima

12.7 do
Mykonos
8.1 do
Atenas

Ποινές & Πρόστιμα για παραβιάσεις του ΚΟΚ σε Παραλία & Αιγιαλό – Πως θα αποδίδονται στους Δήμους [Έγγραφο]

Πως θα αποδίδονται στους Δήμους τα πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ στην παραλία-αιγιαλό

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση αναφορικά με τα πρόστιμα από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) στον αιγιαλό και στις παραλίες (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων)…….

Η απόφαση ισχύει στην περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας και τα πρόστιμα θα εισπράττονται από τα ΕΛΤΑ και θα αποδίδονται στους δικαιούχους Δήμους και Κοινότητες.

Επιπλέον τα συγκεκριμένα πρόστιμα μπορεί επίσης να εισπράττονται απευθείας από τις ταμειακές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Στον καθορισμό της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) και απόδοσής τους στους δικαιούχους Δήμους, προχώρησε η Κυβέρνηση με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 4984/31.12.2019, ημ/νία κυκλοφορίας 14.1.2020).

Με την ΚΥΑ, οι κ.κ. Θ. Λιβάνιος, Χρ. Σταικούρας, Κ. Καραμανλής, Ι. Πλακιωτάκης και Κ. Πιερρακάκης, αναθέτουν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.) την είσπραξη των προστίμων που βεβαιώνονται από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων).

Τα συγκεκριμένα πρόστιμα μπορεί, επίσης, να εισπράττονται απευθείας από τις ταμειακές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Η είσπραξη των προστίμων θα διενεργείται από το δίκτυο των ΕΛ.ΤΑ., μέσω του συστήματος ταχυπληρωμής. Ο παραβάτης μπορεί να προσέρχεται για πληρωμή του προστίμουσε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα της Χώρας, εντός 2 μηνών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης.

Τα έντυπα των εισπραχθέντων προστίμων διαβιβάζονται καθημερινά από τα κατά τόπους παραρτήματα των ΕΛ.ΤΑ. στο μηχανογραφικό κέντρο, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία τους και πραγματοποιείται η διάτρηση των κωδικών αριθμών, οι οποίοι αντιστοιχούν στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Οι καταστάσεις που αναλυτικά περιγράφει η ΚΥΑ, αποστέλλονται από τα ΕΛ.ΤΑ. στις Λιμενικές Αρχές, σε δύο αντίτυπα, την 5ηεργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της είσπραξης. Το ένα από τα ανωτέρω αντίτυπα αποστέλλεται,στο τέλος κάθε μήνα από τις Λιμενικές Αρχές στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., προς ενημέρωσή τους.

Οι Λιμενικές Αρχές, στο τέλος κάθε μήνα, ταξινομούν το σύνολο των εντύπων επιβολής προστίμων (κλήσεων), με κριτήριο το δικαιούχο Ο.Τ.Α. και την καταβολή ή μη του προστίμου, με βάση τις ανωτέρω καταστάσεις.

Τα έντυπα των κλήσεων, ταξινομημένα σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το αν έχουν πληρωθεί ή όχι, αποστέλλονται, επίσης στο τέλος κάθε μήνα, από τις Λιμενικές Αρχές στους αντίστοιχους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Στην περίπτωση των μη πληρωμένων προστίμων που επιβλήθηκαν για πταισματικές παραβάσεις, το ένα αντίτυπο της κλήσης αποστέλλεται από τις Λιμενικές Αρχές στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Οι Ο.Τ.Α., κάθε μήνα, ενημερώνουν τις οικείες Λιμενικές Αρχές σχετικά με τα πρόστιμα για πταισματικές παραβάσεις που πληρώθηκαν στην ταμειακή υπηρεσία τους, προκειμένου να διασφαλισθεί η μη αποστολή των σχετικών εντύπων τους στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στην ανωτέρω ταξινόμηση των εντύπων, που διενεργείται στις Λιμενικές Αρχές, δύναται να ζητηθεί, από τους προϊστάμενους των οικείων Λιμενικών Αρχών, η συνδρομή των αντίστοιχων Ο.Τ.Α.

Με βάση τις καταστάσεις, σε καθημερινή βάση, εκδίδεται επιταγή με το συνολικό, προς απόδοση, ποσό, σε διαταγή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.)/ Κεντρικό Κατάστημα, η οποία κατατίθεται στο λογαριασμό με τίτλο «ΕΛ.ΤΑ Εισπράξεις υπέρ Ο.Τ.Α. από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.», προκειμένου τα ποσά των προστίμων να αποδοθούν απευθείας στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Κάθε μήνα, τα ΕΛ.ΤΑ. αποστέλλουν στο Τ.Π.Δ., σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, ανά δικαιούχο Ο.Τ.Α., για το σύνολο των επιταγών που κατατέθηκαν στο Τ.Π.Δ., κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Η σχετική κατάσταση υποβάλλεται στο Τ.Π.Δ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα.

Με βάση τη συγκεκριμένη κατάσταση, το Τ.Π.Δ. αποδίδει, εντός των επόμενων 20 εργάσιμων ημερών, τα αναλογούντα ποσά στους δικαιούχους ΟΤΑ, αφαιρουμένου ποσοστού 5 % υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).

Επίσης, κάθε μήνα και εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα, τα ΕΛ.ΤΑ αποστέλλουν στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., σε έντυπη ή και σε ηλεκτρονική (εφόσον ζητηθεί από το δικαιούχο Ο.Τ.Α.) μορφή, συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που εισπράχθηκαν ανά μήνα και ανά Λιμενική Αρχή.

Τα ΕΛ.ΤΑ. δεν φέρουν ευθύνη για το ποσό που αναγράφεται στο έντυπο κλήσης και για τον κωδικό αριθμό του δικαιούχου Ο.Τ.Α., τα οποία συμπληρώνονται χειρόγραφα από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και για τα οποία φέρουν την ευθύνη αυτά.

Τα ΕΛ.ΤΑ. ευθύνονται μόνο για την ορθή καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων στον αριθμό λογαριασμού ταχυπληρωμής και στις καταστάσεις, βάσει των οποίων πραγματοποιείται η απόδοση των ποσών στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Τα έντυπα «Είσπραξη/Μεταβίβαση» που χρησιμοποιούνται έχουν μπλε γραμμογράφηση και η αμοιβή των ΕΛ.ΤΑ. παρακρατείται από τα εισπραχθέντα ποσά, πριν την απόδοσή τους στο Τ.Π.Δ. υπέρ των δικαιούχων Ο.Τ.Α.

Η αμοιβή των ΕΛ.ΤΑ. ανέρχεται σε 3,85 ευρώ (πλέον του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α.), ανά κωδικό αριθμό εισπραχθείσας κλήσης.

Φ.Ε.Κ. Β’ 4984/31.12.2019, ημ/νία κυκλοφορίας 14.1.2020

Síguenos

Siendo tendencia ahora

Μύκονος: Ειδική Συνεδρίαση για την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο (Έγγραφα)

Αντικείμενο της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου , η έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2020 ....... Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, συγκαλεί,...

Airbnb: Λήγει η Προθεσμία Οριστικοποίησης του Μητρώου – Προσοχή στα πρόστιμα – Οδηγίες για το Μητρώο [Έγγραφο]

Για όσους δραστηριοποιούνται σε πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb, είναι υποχρεωτική η οριστικοποίηση στο Μητρώο...... Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ...

Prima

Οι εξέχουσες επιδόσεις στην αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και η αναγκαία στελέχωση της Περιφέρειας, στην συνάντηση Χατζημάρκου – Τσακίρη

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, η επίσπευση του προγράμματος και η προετοιμασία για την προσεχή...

mi-ΕΦΚΑ: Απλοποιούνται όλες οι διαδικασίες συναλλαγής!! Με μία απλή αίτηση Εγγραφή και Διαγραφή από τα μητρώα!!

Από την 1η Μαρτίου απλοποιούνται όλες οι διαδικασίες συναλλαγής με τον νέο mi-Ε.Φ.Κ.Α, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος,..... του...

Historias para Usted

Ευχαριστίες Χατζημάρκου προς την Πρέσβη της Σλοβακίας για την δυναμική αύξηση του τουριστικού ρεύματος στα νησιά του Ν. Αιγαίου

Τουριστικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος συζήτησαν για αρκετή ώρα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος με την Πρέσβη της Σλοβακίας Ελλάδα, Iveta Hricová κατά τη...

Έως 10 Μαρτίου η προθεσμία για αιτήματα πιστοποίησης των ΟΤΑ στα προγράμματα ανάπτυξης του Κοινωνικού Αθλητισμού [Έγγραφα]

Στις 10 Μαρτίου 2020 εκπνέει η προθεσμία για αιτήματα πιστοποίησης των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων αυτών, στα προγράμματα ανάπτυξης του Κοινωνικού...

Το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Αυτοματοποίηση στις Γεννήσεις [Βήμα-Βήμα, Έγγραφο]

Τις δηλώσεις γέννησης, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, προς όλα τα Ληξιαρχεία των Δήμων της Χώρας, αποτυπώνει...... η αριθμ. 8/2020 Εγκύκλιος του Υφυπουργού...

El tiempo en Mykonos

Mykonos
nubes dispersas
12.7 ° do
13 °
12 °
54 %
8.7kmh
40 %
Sab
13 °
Dom
12 °
Lun
15 °
mar
15 °
Mie
16 °

¿Qué leer después ...

31+1 Ιδέες και μικρές λεπτομέρειες, Αποκριάτικης Διακόσμησης!!

Μπορούμε απλώς να δώσουμε λίγη παραπάνω προσοχή, σε μικρές λεπτομέρειες, εστιάζοντας στα έντονα χρώματα!!

Sexy και Εντυπωσιακά Αποκριάτικα Μακιγιάζ με έμφαση στα μάτια!! [vídeos]

τα delineador de ojos, τα μολύβια ματιών και χειλιών, οι σκιές και φυσικά πολύ φαντασία είναι τα βασικά εργαλεία

Εκπληκτικό μακιγιάζ για βραδινές Αποκριάτικες εμφανίσεις!! [Vídeo]

Μακιγιάζ για να κλέψετε τις εντυπώσεις στις βραδινές Αποκριάτικες εμφανίσεις σας!! Καθηλώστε τους πάντες με το αστραφτερό βλέμμα σας με αυτό το σαγηνευτικό βραδινό...

Πώς να ψήσετε το Perfecto Jugoso filete (Videos + consejos)

Φυσικά, ειδικά στην κρεατολάγνο χώρα μας, όλοι λίγο πολύ (πλην των vegetarianos) ξέρουμε να εκτιμούμε το

Έφηβοι εκτεθειμένοι στο Διαδίκτυο!! Το 30% δηλώνουν ότι έχουν συναντηθεί με κάποιον που γνώρισαν στο διαδίκτυο!!

Ένα στα τρία παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. Παιδιά Δημοτικού που ξενυχτούν παίζοντας σε κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς...

Το garabatear της google για τη γιορτή των ερωτευμένων!! Αγίου Βαλεντίνου 2020!!

Τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου τιμά η google και αφιερώνει το σημερινό της garabatear σε όλους τους ερωτευμένους!!.... Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια...

Διεγράφησαν από Facebook & Instagram, λογαριασμοί με noticias falsas

Εντείνει τις προσπάθειές της, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, για περιορισμό των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης..... Το Facebook, που επιχειρεί να εντείνει τον αγώνα του...

historias relacionadas que le gustará

Πανελλήνιες: Θα προσμετρώνται οι βαθμοί Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου για...

, Ποινές & Πρόστιμα για παραβιάσεις του ΚΟΚ σε Παραλία & Αιγιαλό – Πως θα αποδίδονται στους Δήμους [Έγγραφο]
Σχεδιάζεται συνυπολογισμός του βαθμού και των 3 τάξεων του Λυκείου για την εισαγωγή σε ΑΕΙ, επαναφορά της Τράπεζας θεμάτων στην Α’ Λυκείου, προωθείται η...

Καταληκτική ημερομηνία στους ΟΤΑ η 13 Μαρτίου, για να στείλουν τα...

, Ποινές & Πρόστιμα για παραβιάσεις του ΚΟΚ σε Παραλία & Αιγιαλό – Πως θα αποδίδονται στους Δήμους [Έγγραφο]
Επείγουσα Εγκύκλιος απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, μεταξύ άλλων, σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες, αναφορικά με την αποστολή στοιχείων ποιότητας νερού....... Προκειμένου...

En caso que te lo hayas perdido

Πώς θα υποβάλλετε δήλωση ορθών στοιχείων ακινήτων στον Δήμο Μυκόνου

, Ποινές & Πρόστιμα για παραβιάσεις του ΚΟΚ σε Παραλία & Αιγιαλό – Πως θα αποδίδονται στους Δήμους [Έγγραφο]
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’), οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ηλεκτροδοτούμενων ή μη ηλεκτροδοτούμενων, έχουν την...

Το Brexi προκαλεί προβληματισμό και άγχος στον τουρισμό για εισπράξεις 2...

, Ποινές & Πρόστιμα για παραβιάσεις του ΚΟΚ σε Παραλία & Αιγιαλό – Πως θα αποδίδονται στους Δήμους [Έγγραφο]
Το επικείμενο Brexi , παρά την ομαλή εξέλιξη των προκρατήσεων, δημιουργεί προβληματισμό και άγχος στους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου καθώς ανατρέπονται ταξιδιωτικές πρακτικές και...

Más de Mykonos Ticker

Μύκονος: Σύλληψη μη νόμιμου αλλοδαπού για κλοπή και 4 Συλλήψεις για παράνομες οικοδομικές εργασίες

Συλλήψεις από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου, για παράνομες οικοδομικές εργασίες στη Μύκονο και μη νόμιμου αλλοδαπού για κλοπή..... Σύλληψη (4) ατόμων για παράνομες οικοδομικές...

Οι εξέχουσες επιδόσεις στην αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και η αναγκαία στελέχωση της Περιφέρειας, στην συνάντηση Χατζημάρκου – Τσακίρη

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, η επίσπευση του προγράμματος και η προετοιμασία για την προσεχή...

Μύκονος: Ειδική Συνεδρίαση για την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο (Έγγραφα)

Αντικείμενο της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου , η έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2020 ....... Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, συγκαλεί,...

ΟΤΑ Α’, Β’ βαθμού και ΝΠΙΔ: Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού 2020!! Διαδικασία & Προθεσμίες [Έγγραφα]

Εγκύκλιο σχετικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, εξέδωσε...

Τσικνοπέμπτη: Ο σχολαστικός καθαρισμός της σχάρας είναι επιβεβλημένος για λόγους υγείας!! Ο άγνωστος κίνδυνος!! [Vídeo]

Cocinar a la Parrilla peligro de que no tiene nada que ver con la comida Intoxicación Το ψήσιμο στα κάρβουνα είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο αγαπημένες συνήθειες όλων των...

Η ιστορία και τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης

Η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου (Κρεατινής) ονομάζεται Τσικνοπέμπτη ή Τσικνοπέφτη, επειδή την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια ψήνουν κρέας ή λιώνουν το...

Διατροφικό πλάνο για μία ξεχωριστή Πέμπτη…..την Τσικνοπέμπτη

Επειδή όμως η Τετάρτη και η Παρασκευή θεωρούνται μερες νηστείας, εξέχουσα θέση κατέχει η γνωστή Τσικνοπέμπτη!

Πώς να ψήσετε το Perfecto Jugoso filete (Videos + consejos)

Φυσικά, ειδικά στην κρεατολάγνο χώρα μας, όλοι λίγο πολύ (πλην των vegetarianos) ξέρουμε να εκτιμούμε το
error: Contenido está protegido !!