26.1 C
Myconos

Radio web

Météo

26.1 C
Myconos
25.8 C
Athènes

Modification du cadre institutionnel pour le recrutement à durée déterminée dans les collectivités locales et le gouvernement [document]

Redéfinie le cadre institutionnel, για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου temporaire (IDOCH) και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ),…..

avec article 187 le polynomoschediou, produit du gouvernement.

Οι διατάξεις αφορούν τους Φορείς της παρ.1 του αρ.14 του ν.2190/1994, όπου ρητώς περιλαμβάνονται καιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως Επιχειρήσεις τους.

objectif est, κατά την Αιτιολογική Έκθεση, “να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος του αριθμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης και για να διασφαλισθεί η ορθολογικότερη κατανομή de” στους εν λόγω Φορείς.

pour déplacer, puis, των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη ΣΜΕ θα απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 selon le cas, à condition que η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών:

επιβαρύνει sur’ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό ou

καλύπτεται από επιχορήγηση του Φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το άρθρο διατηρεί σε ισχύ τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά με τις περιπτώσεις (fa), (la), (Je), (j), (m), (n), (p), (ιθ), (M.), (Mlle) et (κε) της παρ.1 του αρ.4 της ΠΥΣ. 33/2006 selon le cas”.

Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε ότι η διατηρούμενη εξαίρεση (Mlle) είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

supplémentaire, ορίζει πως από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:

A) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και οι προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 ή κατεξαίρεση τους 3 mois, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών στους Φορείς της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.206 Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ”) Code des employés municipaux (n.3584 / 2007)selon le cas.

Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ.209 («Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία») et 211 («emploi υδρονομέων άρδευσης”) Code des employés municipaux, selon le cas.

B) οι προσλήψεις προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα αρ.20 του ν.2190/1994 και 212 (“Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες «) Code des employés municipaux,

C) το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απασχόληση έως 5 ημερομίσθια το μήνα, όπως προβλέπεται στο αρ.210 (“Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού«) του ίδιου Κώδικα,

ré) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τους ειδικά προβλεπόμενους στην παρ.2 του αρ.206 του ν.3584/2007 λόγους, au cas où απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.

fin, το Ν/Σ με σαφήνεια ξεκαθαρίζει ότι κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις νέες διατάξεις και ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που διευθετούνται από αυτό, révoqué.

article 187 le Polynomoschediou

Chargeur Chargement...
Logo EAD Prend trop de temps?

Recharger Recharger le document
| Ouvert Ouvrir dans un nouvel onglet

Suivez nous

Numériser vers commande

Système de commandes sans contact avec QR Code. Pas de catalogues, informations produit multilingues et directes!

À la mode maintenant

bon mois, juillet!!!!!!

Je veux être un beau et ...

Tourisme social: Tourisme pour tous 2020!! Guide détaillé à travers 27 des questions – réponses

aujourd'hui, lundi, ξεκίνησε η υποβολή συμμετοχών στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» από τους δικαιούχους...... Ceux qui s'intéressent au "Tourisme pour tous", θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις...

Prime

Réouverture du tourisme – Vols: Alitalia reprend ses vols Rome-Athènes à partir du 1er juillet

Η ιταλική αεροπορική εταιρεία θα πραγματοποιεί μία καθημερινή πτήση προς και από την Αθήνα τον Ιούλιο....... Dans le plan de redémarrage des vols Alitalia, και πιο...

Éducation & Examens - Panhellénique 2020: Stands!! Les premières estimations!! Chute dans le premier champ, promotion dans les écoles secondaires!!

Οι υποψήφιοι φαίνεται να έχουν ίδιες επιδόσεις µε την περσινή χρονιά σε Αρχαία και Ιστορία, ενώ στην Κοινωνιολογία και στην Εκθεση δεν κατάφεραν να...

Histoires pour vous

OAED: Début des candidatures au programme d'emploi 36.500 sans emploi – 41 Mykonos [Conditions et critères]

La procédure de soumission des demandes électroniques à l'OAED pour le programme de service communautaire 36.500 sans emploi, pour la municipalité de Mykonos 41 recrutement, ξεκινάει...

Investissements hôteliers: Des investissements multi-étoiles dans 4 nouveaux hôtels à Mykonos

L'intérêt d'investissement dans Mykonos pour de nouveaux hôtels est resté intact 2020. Il convient de noter que les autorités compétentes ont émis 4 νέες άδειες...

Plus de Mykonos Ticker

bon mois, juillet!!!!!!

Je veux être un beau et ...

Routes de ferry – Plakiotakis: La modernisation du transport maritime se poursuit sans relâche

La politique de renforcement du réseau maritime du pays, qui a débuté l'année dernière par une décision du ministre de la marine marchande et de la politique des îles, M.. Γιάννη...

coronavirus – Croisières: Celestyal Cruises suspend ses croisières jusqu'en mars 2021

L'incertitude qui règne dans le monde entier dans les voyages touristiques cet été, οδηγεί την ελληνική εταιρεία κρουζιέρας Celestyal Cruises........ που δραστηριοποιείται στα ελληνικά νησιά με...
Erreur: Le contenu est protégé !!