26.6 C
Myconos

Radio web

Météo

26.6 C
Myconos
30.8 C
Athènes

Nouveau paramètre fixe: MARQUÉE et qui ne sont pas les 24 ou 48 doses, ce qui va arriver aux anciens emprunteurs d'Avril 1!

Πληροφορίες δίνει της ΑΑΔΕ

Από την 1η Απριλίου, anciens emprunteurs, qui a rejoint l'ancien réglage fixe 12/24 doses, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019 και για διαφόρους λόγους, από τον επόμενο μήνα βρεθούν εκτός, θα βρεθούν μετέωροι……

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την νέα πάγια ρύθμιση, δεν μπορούν να ενταχθούν στις 24/48 δόσεις όσοι έχουν ρυθμισμένο χρέος, έως την 1η Νοεμβρίου 2019, en 12/24 doses.

Η ευχέρεια να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση δίδεται μόνο σε όσους ρύθμισαν το χρέος τους, από την 1η Νοεμβρίου και μετά.

Όμως σύμφωνα με τον «Οδηγό» της ΑΑΔΕ για τη νέα πάγια ρύθμιση, η παλαιά πάγια ρύθμιση των 12/24 doses θα είναι ενεργή μέχρι τις 31 mars 2020.

Dans ce contexte,, όσοι είχαν ενταχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση jusqu'à ce que la 1novembre 2019, και χάσουν τη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν ξανά στην παλαιά ρύθμιση (de 12/24 doses), αλλά μόνο μέχρι τις 31 mars 2020.

Από την 1η Απριλίου 2020 η παλαιά πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 révoqué. Ωστόσο η ΑΑΔΕ δεν διευκρινίζει τι θα γίνει με όσους είχαν ενταχθεί στην παλαιά ρύθμιση έως την 1η Νοεμβρίου 2019 και από την 1η Απριλίου χάσουν τη ρύθμιση.

Απλά αναφέρει ότι η ρύθμιση του ν. 4174/2013 καταργείται στις 31 Μαρτίου και από την 1η Απριλίου 2020, θα ισχύει μόνο η νέα πάγια ρύθμιση των 24/48 doses.

cette moyens δύο τινά:

 1. Οι οφειλέτες θα υποχρεωθούν να εξοφλήσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής τους, το οποίο θα είναι άμεσα απαιτητό, με τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών etc.).
 2. ouvre «παράθυρο» για την ένταξή τους στην νέα πάγια ρύθμιση, για το υπόλοιπο της οφειλής τους η οποία, puis, θα είναι η μόνη σε ισχύ.

tandis que, με τον «οδηγό» η ΑΑΔΕ δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Για τα χρέη που μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.
 • Για όσους οφειλέτες που αποκλείονται.
 • Πώς αυξομειώνεται ο αριθμός των δόσεων από 2 jusqu'à ce que 24 et 2 jusqu'à ce que 48, selon le revenu, που προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων ετών.
 • Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης.
 • Τι συμβαίνει όταν κάποιος βρεθεί εκτός ρύθμισης.

1. Quelles dettes sont soumises à la réglementation?;

INDISPENSABLE

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, conformément au code de perception des recettes publiques et au code de procédure fiscale, qui, au moment du dépôt de la demande, n'ont pas été réglées légalement par suspension du paiement pour quelque raison que ce soit, ou autre réglementation du paiement partiel par la loi ou une décision de justice, ou ordre temporaire.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 • certifié non en retard, à la date de dépôt de la demande d'inscription, dettes ou versements de dettes et
 • le certifié et en retard, à la date de dépôt de la demande d'inscription, dettes suspendues.
 • dettes, qui après 1/11/2019 et même 25/02/2020 ont été soumis à la réglementation de subpar. A2 de la loi 4152/2013 ou dans le règlement de l'article 43 de K.F.D., dont les conditions sont remplies. Dans ce cas,, les dettes sont réputées avoir été réglées pour la première fois.

2. Qui sont exclus de la subordination au règlement;

 • Oφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό. Les débiteurs qui ont été acquittés au moment de la conclusion du règlement peuvent être soumis au règlement..
 • Dettes, qui, en vertu d'autres lois, ne peuvent pas être réglementées (par exemple. Ven.. 2 de l'article. 22 de la loi 4002/2011 (Α΄180) concernant la récupération des aides d'État accordées par la création de réserves spéciales hors taxes).
 • Dettes soumises à une quelconque réglementation légale qui à l'époque 1.11.2019 était en vigueur même si les paramètres ci-dessus ont été perdus après 1.11.2019.

3. Quelles sont les conditions d'adhésion au règlement?;

 • Les débiteurs doivent avoir soumis des déclarations de revenus et des déclarations de revenus de la valeur ajoutée des cinq dernières années à la date de la demande. (à l'heure ou en retard).
 • Les dettes en souffrance restantes du requérant qui ne sont pas soumises à la réglementation du présent doivent avoir été remboursées ou réglées de manière légale. (avec un autre arrangement ou suspension de paiement).
 • Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Il convient de fournir aux euros des données sur la faiblesse financière temporaire et la possibilité de se conformer aux termes du règlement, avec une signature pour leur vérification et certification par un évaluateur indépendant (vérificateurs agréés - comptables, comptables et titulaires d'un permis d'exercice du droit). Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) euro, Outre le respect des conditions énoncées à l'alinéa précédent, une garantie supplémentaire ou une garantie ou une garantie complémentaire pour chacun d'entre eux est requise.. Un évaluateur indépendant déterminera la valeur de la garantie offerte.

Aux termes de l'article 118 de la loi. 4537/2018 (GG 84 Α΄/15-05-2018), αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση του ιδίου νόμου η ισχύς της υποπερίπτωσης γ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (GG 107 Α) , selon le cas, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας όπου αυτό απαιτείται. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (de 16/05/2020) η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής. Garanties, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ` εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 de la loi. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), transport, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ).

4. En combien de versements les dettes peuvent-elles être réglées?;

 • par deux (2) έως σαράντα οχτώ (48), dans le cas des dettes certifiées par les droits de succession, du contrôle fiscal ainsi que des dettes non fiscales.
 • par deux (2) vingt-quatre (24) pour toutes les autres dettes.
 • Les dettes certifiées en faveur d'un gouvernement étranger peuvent être réglées 24 doses, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.α. (je) le ypopar. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4646/2019.
 • Ο αριθμός των δόσεων που καθορίζεται από την φορολογική διοίκηση για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) sous la restriction du montant minimum de versement mensuel (30€). Βεβαίως ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή σε λιγότερες δόσεις των είκοσι τεσσάρων (24)μηνιαίων.

5. De quoi dépend le nombre de doses?;

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως είκοσι τέσσερις (24) doses (υποπερ. 1.a.(je) le ypopar. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. La durabilité est présumée par les données indiquées dans la déclaration responsable. En tout cas, la limite de versement mensuel minimum s'applique.
Le nombre de versements de l'accord pour les dettes réglées jusqu'à 48 doses (υποπερ. 1.un. (ii) le ypopar. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013) καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, sous la limite du taux de versement mensuel minimum, comme suit:

 • Pour les débiteurs personnes physiques, le nombre de versements est déterminé sur la base de la moyenne de leur revenu total, en aucune façon et si oui, au cours des trois dernières années d'imposition précédant la demande d'inscription au règlement, ou le revenu total de l'année d'imposition précédente à compter de la date de la demande d'inscription au règlement, si cela est supérieur à la moyenne, et la hauteur dette réglable. Dans le cas où le débiteur n'était pas obligé de soumettre une déclaration de revenus pour l'une des années fiscales prises en compte pour déterminer la capacité de remboursement, ou n'a soumis aucun relevé pour toutes ces années, le nombre maximum de doses est administré, sous la limite du montant de la mensualité minimale.
 • Pour les débiteurs personnes morales ou personnes morales, le nombre de versements est déterminé sur la base du revenu brut total, en aucune façon et s'ils ont été identifiés, des trois derniers avant de demander un ajustement fiscal, ou le revenu brut total de l'année d'imposition précédente à compter de la date de la demande d'inscription au règlement, à condition qu'ils soient supérieurs à la moyenne, et la hauteur dette réglable.
 • Pour les personnes morales ou à but non lucratif, droit public ou privé, le total est pris en compte (imposable ou exonéré) revenu. Σε περίπτωση που για όλα τα φορολογικά έτη με βάση τα οποία καθορίζεται η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης λόγω νεοσύστατου νομικού προσώπου και μη παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ρύθμιση, le nombre maximum de doses est administré, sous la limite du montant de la mensualité minimale. Αν το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών, le revenu brut total est calculé comme le revenu brut pour le calcul du nombre de versements, de l'année d'imposition de cessation de travail. Dans le cas où l'entité juridique ou l'entité juridique a cessé ses activités au-delà de cinq ans avant la présentation d'une demande d'inscription au règlement, n'inclut pas l'année d'application, le nombre maximum de doses est administré.

6. Σε περίπτωση που έχω βεβαιωμένες οφειλές σε περισσότερες της μιας Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου πώς θα τις ρυθμίσω;

Οι οφειλές ρυθμίζονται ανά Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο, συνεπώς πρέπει να υποβάλλετε αίτηση ρύθμισης σε κάθε μία από αυτές μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στην αρχική οθόνη, υπάρχει σχετικό πεδίο «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής», με δυνατότητα επιλογής της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου όπου υπάρχουν ανοικτές οφειλές, που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

7. Πού μπορώ να βρω την Τ.Ρ.Ο. (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);

Depuis le menu: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/2.Προβολή Αίτησης,sélectionnez le type et l'année de configuration et les paramètres correspondants que vous avez soumis s'affichent.. Sélectionnez ensuite "Request View" du paramètre. L'ID de règlement de la dette est affiché sur la dernière ligne de l'impression. (T.R.O.).

8. Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Que faire;

Vous pouvez demander un nouvel arrangement et payer avec le nouveau T.R.O.. dans les trois (3) jours ouvrables à partir de la soumission de votre candidature à une agence de recouvrement.

9. Où et quand je paie l'acompte ou les acomptes de mon arrangement;

Le premier versement ou acompte en cas de deuxième arrangement, πληρώνεται στους Φορείς Είσπραξης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (T.R.O.). Les prochains versements sont payés avec le même T.R.O.. jusqu'au dernier jour ouvrable des mois suivants.

10. Je peux régler une partie des dettes optionnelles, via l'application en ligne;

Il y a la possibilité de régler, une seule dose ou plus d'une dose, des catégories:
B: Solde total des versements en souffrance autres que ceux déjà régis par une loi ou par une facilité de paiement partiel et
C: Solde total des versements en souffrance suspendus.

11. Quelle est la dose minimale?;

Le montant minimum de versement est 30 euro.

12. Πότε απόλλυται η ρύθμιση και τι συνέπειες έχω;

H ρύθμιση απόλλυται, en conséquence le paiement immédiat obligatoire du solde de la dette selon les données du certificat et la poursuite immédiate de son recouvrement avec toutes les mesures prévues par la législation en vigueur., si l'emprunteur:

 • Il ne paie pas un seul versement de l'arrangement à temps,
 • ne verse aucun acompte échu de l'arrangement avec le supplément correspondant (15%) jusqu'à la date d'échéance du prochain versement,
 • ne soumet pas de déclarations de revenus et de taxes, pendant toute la période de règlement du paiement de ses dettes et jusqu'à leur remboursement,
 • il n'est pas au courant de ses dettes (dettes individuelles et responsabilité civile, coresponsabilité) à partir de la date de soumission au règlement et par la suite, (quel que soit le service d'administration fiscale auquel ils ont été certifiés),
 • a soumis des données inexactes ou incomplètes, Afin d'obtenir le réglage. Incomplet signifie ne pas soumettre les informations ou informations nécessaires ou supplémentaires demandées..
 • en général, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 και της απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α1010/2020 (GG 187 Β), η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

13. Comment calculer les intérêts dont le règlement est facturé;

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως δώδεκα (12) versements mensuels, les intérêts sont calculés sur la base du dernier taux d'intérêt annuel moyen publié sur les prêts en euros sans durée fixe des comptes mutuels accordés par tous les établissements de crédit en Grèce aux sociétés non financières., tel que publié par la Banque de Grèce (Les publications / Bulletin statistique de la coexistence économique), maintenant à vingt-cinq pouces de l'unité (0,25%), calculé annuellement.

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα (12) versements mensuels, le taux d'intérêt du cas ci-dessus sur la base duquel l'intérêt est calculé, est augmenté d'un point et demi de pourcentage (1,5%). Cet intérêt est calculé annuellement et reste constant tout au long du règlement..

En cas de perte et d'inclusion des mêmes dettes dans le règlement pour la deuxième fois par le même débiteur, les taux d'intérêt ci-dessus, augmenter d'un an et demi (1,5) unité de pourcentage.

14. J'avais un règlement qui était en vigueur le 01/11/2019 et a été perdu aujourd'hui. Que puis-je faire;

Vous ne pouvez pas contracter les dettes restantes de l'arrangement perdu qui était en vigueur le 01/11/2019, dans ce cadre. Cependant, vous avez la possibilité d'ajuster vos dettes en fonction de n. 4174/2013.

MISE EN GARDE: H δυνατότητα για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4174/2013, θα είναι εφικτή μέχρι την 31/03/2020. de 01/04/2020, η ρύθμιση του ν. 4174/2013 révoqué.

15. Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4152/2013 (Ρ2), η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;

de. oui. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Δ. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Δ (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4152/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

16. Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4174/2013 η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;

de. oui. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Ε. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Ε (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4174/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

Suivez nous

Numériser vers commande

Système de commandes sans contact avec QR Code. Pas de catalogues, informations produit multilingues et directes!

À la mode maintenant

Éducation & Examens - Panhellénique 2020: Les notes ont été annoncées [Ici vous verrez les partitions]

La performance de notation des candidats au GEL et EPAL est dans le domaine public!! Le ministère de l'Éducation a publié les statistiques des résultats scolaires de cette année..

Réouverture des frontières pour le tourisme: Réunion extraordinaire à Maximou après "l'explosion" des cas

Une réunion autour du couronnement aura lieu demain (10/07) au Palais Maximos sous Kyriakos Mitsotakis, avec les forces armées et les forces de sécurité ....... « Le ...

Prime

Église de Mykonos: Invitation à la fête de Saint-Paisios du Mont Athos à Megali Panagia

Le très révérend père Fr.. Petros Marangos et le Conseil ecclésiastique de la Sainte Église métropolitaine de la "Grande Vierge" ,........ προσκαλούν τους ευσεβείς Μυκονίους και παραθεριστές...

Thanasis Megas: À notre bon ami Giannis Kontaratos

Cher mon cher ami Giannis, Notre digne partenaire, C'est vraiment une période très difficile lorsque vous dites soudainement au revoir à un bon et digne ami, un excellent partenaire,...

Histoires pour vous

Fiscalité des véhicules en Grèce: Les taxes sur les voitures neuves sont réduites – Statut favorable pour les voitures non polluantes

Ce qui s'applique aux véhicules hybrides et d'occasion!! Αναλυτικοί πίνακες με τις μεταβολές των τελών ταξινόμησης Ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης για τα νέα μη ρυπογόνα Ι.Χ. voitures ...

Mykonos – fa. Vigliaris: Interruption de l'approvisionnement en eau pour réparer les dommages dans la région “Cheminée”

Nous tenons à vous informer que demain mercredi 8 juillet, l'équipage de DEYA. Mykonos, réparera le défaut du réseau d'alimentation en eau en ...

Plus de Mykonos Ticker

Église de Mykonos: Invitation à la fête de Saint-Paisios du Mont Athos à Megali Panagia

Le très révérend père Fr.. Petros Marangos et le Conseil ecclésiastique de la Sainte Église métropolitaine de la "Grande Vierge" ,........ προσκαλούν τους ευσεβείς Μυκονίους και παραθεριστές...

Hagia Sofia: Les monuments mondiaux n'appartiennent pas à un seul endroit ou à un seul peuple, mais dans l'humanité!!

Τραγική ως απαράδεκτη μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να αλλοιώσει τον χαρακτήρα ενός μνημείου που αποτελεί οικουμενικό σύμβολο και προστατεύεται από...

Éducation & Examens - Examens panhelléniques 2020: Accueil dans les écoles de droit et de médecine!! Quelles leçons ont été apprises à Waterloo?!!

Un sur deux a écrit sous la base dans Ancient, mathématiques, Histoire et chimie, ενώ η «πρεμιέρα» της συνεξέτασης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αποτέλεσε...
Erreur: Le contenu est protégé !!