Τρίτη, Απρίλιος 23, 2019
14 C
Mykonos

 • Politique
More

  Η Νομιμότητα στην Κατάρτιση Συνδυασμών: Αναλυτικοί Πίνακες με τους αριθμούς Υποψήφιων στα Δημοτικά Συμβούλια και Κοινότητες

  Post date:

  Category:

  H 5η Μαΐου να αποτελεί καταληκτική ημερομηνία επίδοσης-παράδοσης των Δηλώσεων Συνδυασμών στους Προέδρους των οικείων Πολυμελών Πρωτοδικείων,…….

  σε πονοκέφαλο εξελίσσεται για πολλούς επίδοξους Δημάρχους η εξεύρεση Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων για την έγκυρη κατάρτιση Συνδυασμών.

  Tο θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη για τον ανώτατο και κατώτατο αριθμό Υποψήφιων σε κάθε Συνδυασμό, άλλαξε με τον Κλεισθένη και τροποποιήθηκε ξανά με το ν.4604/2019.

  Παρουσιάζουμε τρεις αναλυτικούς Πίνακες με τον ελάχιστο και το μέγιστο αριθμό Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων ανά περίπτωση

  Υπενθυμίζεται ότι η περ.γ’ της παρ.4 του αρ.18 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, ορίζει ότι ο αριθμός των Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως 50%. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

  Ταυτοχρόνως, ο αριθμός των Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 40%, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των Υποψήφιων του οικείου Συνδυασμού. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.  Δηλαδή ο κανόνας της ποσόστωσης υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων στο σύνολο του Δήμου και όχι με βάση τον αριθμό των Υποψήφιων ανά εκλογική περιφέρεια. Με άλλα λόγια, ο Συνδυασμός μπορεί να κατανείμει τον αριθμό των Υποψήφιων που προέρχονται από αμφότερα τα φύλα σε όποια εκλογική περιφέρεια του Δήμου επιθυμεί.

  Υπογραμμίζεται πως :

  – για τον υπολογισμό του κατώτατου και ανώτατου ορίου Υποψήφιων ΔΕΝ προσμετράται ο Υποψήφιος Δήμαρχος του Συνδυασμού,

  – σύμφωνα με την παρ.9 του ανωτέρω άρθρου, «αν η Δήλωση του Συνδυασμού (…) περιλαμβάνει (…) λιγότερους Υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της περ.γ’ της παρ.4 ή δεν περιλαμβάνει Υποψήφιους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της παρ.4 και αυτό βεβαιωθεί από το Δικαστήριο, η Δήλωση είναι απαράδεκτη»,

  – ο αριθμός των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια καθορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση στο Φ.Ε.Κ. Β’ 1056/29.3.2019.

  fek_arithmos_perifereiakon_dimotikon_simvoulon_mykonosticker.com

  Κατάρτιση Συνδυασμών: Αναλυτικοί Πίνακες με τους αριθμούς Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων

  Προς υποβοήθηση των Υποψήφιων, ακολουθούν οι αριθμοί των Υποψήφιων, όπως προκύπτουν από την προαναφερθείσα νομοθεσία:

  ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων
  Δήμος

  (μόνιμος πληθυσμός)

  Ελάχιστος

  Αριθμός Υποψήφιων

  Μέγιστος

  Αριθμός Υποψήφιων

  έως και 2.000 13 20
  2.0001 – 5.000 17 26
  5.001 – 10.000 21 32
  10.001 – 30.000 27 41
  30.001 – 60.000 33 50
  60.001 – 100.000 41 62
  100.001 – 150.000 45 68
  150.001 και άνω 49 74

  ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

  Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων
  Αριθμός εδρών

  εκλογικής περιφέρειας

  Ελάχιστος

  Αριθμός Υποψήφιων

  Μέγιστος

  Αριθμός Υποψήφιων

  Μονοεδρική 1 2
  Διεδρική 2 3
  Τριεδρική 3 5
  Έδρες εκλογικής περιφέρειας Ίσος με τις έδρες της εκλογικής περιφέρειας Αυξανόμενος έως 50% του

  αριθμού των εδρών της

  εκλογικής περιφέρειας

  ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΦΥΛΩΝ

  Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΥΛΟ
  Δήμος

  (μόνιμος πληθυσμός)

  Ελάχιστος

  Αριθμός Υποψήφιων Συνδυασμού

  Ελάχιστος

  Αριθμός Υποψήφιων από κάθε φύλο

    Μέγιστος

  Αριθμός Υποψήφιων Συνδυασμού

  Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων

  από κάθε φύλο

  έως και 2.000 13 5   20 8
  2.001 – 5.000 17 7   26 10
  5.001 – 10.000 21 8   32 13
  10.001 – 30.000 27 11   41 16
  30.001 – 60.000 33 13   50 20
  60.001 – 100.000 41 16   62 25
  100.001 – 150.000 45 18   68 27
  150.001 και άνω 49 20   74 30

  Συνδυασμοί στις Κοινότητες: Αναλυτικοί Πίνακες με τους αριθμούς Υποψήφιων για νόμιμη κατάρτιση

  Παρουσιάζουμε δύο Αναλυτικούς Πίνακες για την έγκυρη κατάρτιση Συνδυασμών στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων.

  Πριν περάσουμε στους Πίνακες, εισαγωγικά υπενθυμίζεται ότι το νέο εκλογικό πλαίσιο στις Κοινότητες , όπως προέκυψε μετά την εκτενέστατη διόρθωση του Κλεισθένη από τον ν.4604/2019.

  Επιγραμματικά, τρεις είναι οι βασικές παράμετροί του:

  Ι) Η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας διενεργείται σε ξεχωριστή κάλπη από εκείνη για την ανάδειξη Δημάρχου/Δημοτικών Συμβούλων. Με απλά λόγια, ένας Συνδυασμός Υποψήφιων για το Δήμο (Υποψήφιος Δήμαρχος + Δημοτικοί Σύμβουλοι) μπορεί να καταρτίζεται έγκυρα χωρίς να περιλαμβάνει Υποψήφιους για οποιαδήποτε Κοινότητα και, αντιστρόφως, ένας Συνδυασμός Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας μπορεί να καταρτίζεται έγκυρα χωρίς να περιλαμβάνει Υποψήφιους για το Δήμο.

  ΙΙ) Δεν επιτρέπεται να κατατεθούν Δηλώσεις Συνδυασμών με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μιας Κοινότητες του ίδιου Δήμου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται (παρ.7 αρ.18Α) να κατατεθούν Δηλώσεις Συνδυασμών με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μιας Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων του ίδιου Δήμου, εφόσον αυτά ταυτίζονται με το όνομα και το έμβλημα Συνδυασμού Υποψήφιου Δημάρχου του ίδιου Δήμου. Στην περίπτωση αυτή, η Δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά και για όλους τους Συνδυασμούς (για το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Συμβούλια Κοινοτήτων) από τον Υποψήφιο Δήμαρχο. Η ακύρωση του Συνδυασμού σε μία ή περισσότερες Κοινότητες ΔΕΝ επιφέρει ακυρότητα ολόκληρου του Συνδυασμού.

  ΙΙΙ) Ο Συνδυασμός Κοινότητας δεν έχει Υποψήφιο Πρόεδρο ως Επικεφαλής, αλλά περιλαμβάνει μόνο Υποψήφιους Συμβούλους.

  Προχωρώντας ειδικότερα στην κατάρτιση των Συνδυασμών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το αρ.18 Α που προστέθηκε στον ν.3852/2010, ως ισχύει, δύο είναι τα κομβικά δεδομένα:

  Α) Ο αριθμός των Υποψήφιων Συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών του Συμβουλίου της οικείας Κοινότητας (ο αριθμός των εδρών ορίζεται στην παρ.2 του αρ.8) με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50% (δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω).

  Είναι απαράδεκτη η Δήλωση Συνδυασμού, όταν αυτός περιλαμβάνει λιγότερους Υποψήφιους από το ελάχιστο όριο.

  Β) Ο αριθμός των Υποψήφιων από κάθε φύλο ανέρχεται σε 40%, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των Υποψήφιων Συμβούλων του οικείου Συνδυασμού.

  Προσοχή: Σε περίπτωση που Συνδυασμός Υποψήφιου Δημάρχου περιλαμβάνει και Υποψήφιους σε Κοινότητες (βάσει της παρ.7 του αρ.18 Α που προαναφέραμε), η ποσόστωση των Υποψήφιων στις Κοινότητες από κάθε φύλο υπολογίζεται για κάθε Κοινότητα χωριστά, ώστε να είναι νόμιμος ο Συνδυασμός στις εν λόγω Κοινότητες.

  Δείτε τους δύο Πίνακες με τον ελάχιστο και το μέγιστο αριθμό Υποψήφιων Συμβούλων ανά περίπτωση, όπως προκύπτουν από την προαναφερθείσα νομοθεσία:

  ΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Συμβούλων Κοινοτήτων

  Κοινότητα

  (μόνιμος πληθυσμός)

  Συμβούλιο

  (έδρες)

  Ελάχιστος

  Αριθμός Υποψήφιων

  Μέγιστος

  Αριθμός Υποψήφιων

  301 – 2.000 5μελές 5 8
  2.001 – 10.000 7μελές 7 11
  10.001 – 50.000 11μελές 11 17
  50.001 και άνω 15μελές 15 23

  ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΦΥΛΩΝ

  Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας

  ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΥΛΟ

  Κοινότητα

  (μόνιμος πληθυσμός)

  Ελάχιστος

  Αριθμός Υποψήφιων

  Συμβούλων Κοινότητας

  Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων

  από κάθε φύλο

    Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων

  Συμβούλων Κοινότητας

  Ελάχιστος

  Αριθμός Υποψήφιων

  από κάθε φύλο

  301 – 2.000 5 2   8 3
  2.001 – 10.000 7 3   11 4
  10.001 – 50.000 11 4   17 7
  50.001 και άνω 15 6   23 9

   

  Translate This Page

  GreekEnglishFrenchItalianGermanSpanishTurkishRussianArabicChinese (Simplified)Portuguese

  Follow Us

  3,673ΥποστηρικτέςΚάντε Like
  310ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
  285ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

  Stories for You

  Weather in Mykonos

  Mykonos
  light rain
  14 ° C
  15.6 °
  12 °
  66 %
  4.6kmh
  20 %
  Τρ
  18 °
  Τε
  18 °
  Πε
  18 °
  Πα
  17 °
  Σα
  17 °

  Exclusive Videos

  Μύκονος Πρώτη Ξανά

  What to Read Next...

  Related stories You May Like

  Αρωγός στην ολοκλήρωση του Κλειστού και στις Αθλητικές Δράσεις του...

  Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς πραγματοποίησε προγραμματισμένη συνάντηση στην Αθήνα με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ.

  O τουρισμός κυρίαρχος στις ενάρξεις νέων επιχειρήσεων στο πρώτο επτάμηνο του...

  Σχετικά με τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), ξενοδοχεία και παρόμοια, καταλύματα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις

  In Case You Missed It

  ΦιλόΔημος : Επιδότηση Δήμων για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

  Ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση που αφορά την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, ύψους 50 εκατ. Ευρώ..... Άνοιξε...

  Οι 13 δράσεις του υπουργείου Οικονομίας για την στήριξη της μικρομεσαίας...

  Εξετάζεται η δυνατότητα ύπαρξης ακατάσχετου λογαριασμού στην περίπτωση ηλεκτρονικών συναλλαγών με χρήση POS, καθώς και τη δυνατότητα ύπαρξης ενός συστήματος κλιμακωτού  ακατάσχετου λογαριασμού ώστε,...

  Οι συνεχείς δηλώσεις Μοσκοβισί για τον ΦΠΑ στα νησιά, πλήρης δικαίωση...

  Γιώργος Χατζημάρκος: “Περιμένω από την κυβέρνηση να μας αποδείξει πότε και πως έδωσε τη μάχη για τον

  Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα : Το δίλημμα είναι αν θα...

  «Ο Π.Καμμένος θα πρέπει να πει αν στηρίζει την κυβέρνηση, αν δεν τη στηρίζει θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης» σημείωσε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας...

  Best of Mykonos Ticker

  More from Mykonos Ticker

  περισσότερο

   Αυθαίρετα: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών των περιπτώσεων υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων

   Στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.», με τη νέα τροπολογία...

   Στο ΦΕΚ η απόφαση για Κατάτμηση των καλπών σε διαφορετικές αίθουσες (το ΦΕΚ)

   Η Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον τρόπο κατάτμησης των εκλογικών τμημάτων στις Εκλογές του Μαΐου, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1366/19.4.2019). Υπενθυμίζεται...

   Το 35% των Ελλήνων, οδηγεί έχοντας καταναλώσει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ

   Αλκοόλ και τιμόνι, ένας συνδυασμός που σκοτώνει - Με αφορμή την έξοδο για το Πάσχα, η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου...

   Τα Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κυριακής 21 Απριλίου 2019

   Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος  Διαβάστε τα 18 πρώτα Πρωτοσέλιδα και τα Οπισθόφυλλα των Κυριακάτικων Εφημερίδων (η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς!!)......  Τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα σε λίγο…….. NewsRoom Mykonos...

   Εντός δέκα ημερών θα διατάσσεται φορολογικός έλεγχος στις υποθέσεις για τις οποίες υποβάλλονται καταγγελίες

   Εντός δέκα ημερών ο φορολογικός έλεγχος κατόπιν καταγγελίας Βάση δεδομένων με χιλιάδες καταγγελίες για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα δημιουργεί η ΑΑΔΕ - Ποιοί καταγγέλουν συνήθως......... Εντός...

   Ειδική εφαρμογή για τη διασταύρωση δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ και ΜΥΦ τίθεται σύντομα σε λειτουργία

   Νέου τύπου διασταυρώσεις στοιχείων από την ΑΑΔΕ Νέου τύπου διασταυρώσεις φορολογικών δεδομένων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, δρομολογεί...
   error: Content is protected !!