24.7 C
Mykonos

web radio

Tempo metereologico

24.7 C
Mykonos
26.1 C
Atene

Zonizzazione della proprietà pubblica: I tre sconvolgimenti previsti dalla nuova legge sulla zonizzazione

Φρένο στην εκτός σχεδίου δόμηση με χρονικό ορίζοντα τα επόμενα 2 έτη φαίνεται πως βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του χωροταξικού νομοσχεδίου. Oπως προκύπτει, για να μπορέσει να γίνει ανέγερση κτιρίου από το 2022 poi, le trame dovrebbero essere di almeno quattro acri………

Secondo le disposizioni del disegno di legge, È previsto che per le esigenze della costruzione fuori piano, gli stadi siano considerati completi e costruibili., con una superficie minima 4.000 metri quadrati, persona in nazionale, provinciale, categoria A strada comunale o almeno in un'area pubblica 45 m. e profondità minima 50 m.

Soprattutto per usi turistici, l'area minima che le piazzole devono avere, in modo che siano considerati perfetti e costruibili, sono 8.000 mq. Eccezionalmente, sono considerati campi pari e costruibili con un'area al di sotto di essi 8.000 mq. e area minima 4.000 mq. per la costruzione di alloggi in hotel, purché incontrino energia, criteri di pianificazione ambientale o urbana definiti da una decisione del Ministro dell'ambiente e dell'energia. La copertura massima della trama è impostata a 10% della loro superficie.

rispettivamente, il massimo fattore di costruzione, comprese eventuali deroghe consentite, ammonta prima a 0,18. Tuttavia ci sono eccezioni, come aziende agricole, ospedali e cliniche ecc., che potrebbe essere più grande.

radiografia
In costruzione in aree al di fuori del piano urbano o insediamenti, la proposta RIS include quanto segue:

1 Per residenza:

oggi: in 4 acri sono costruiti 200 mq. e dopo 4 acri possono essere costruiti con un fattore di costruzione 0,02 sull'area extra.

proposta: per case con una superficie fino a 2.000 mq. il 150 mq. Per case più grandi di 2.000 mq. fino 4.000 mq, per la prima 2.000 mq. il 150 mq, per il resto pari al prodotto della restante area del campo sul fattore costruttivo 0,018.

2 Per gli hotel:

oggi: Fattori di costruzione 0,2/ 0,15/ 0,10. Per l'alloggio 5 e 4 stella: 0,20 in tutto lo stadio.

proposta: 0,18/ 0,15/ 0,10. Per l'alloggio 5 stella: 0,20 e 4 stella: 0,18.

3 Per le scuole

Il fattore di costruzione fuori piano è ridotto di 0,3 oggi 0,27, per ospedali e cliniche da 0,6 in 0,54, per le stazioni degli autobus di Atene e Salonicco da 0,9 in 0,8, per le strutture agricole da 0,9 in 0,8 e per le industrie di 0,9 in 0,8.

Segreti
mentre, come reso noto da RIS:

* Sono ridotti di 10% (media) i fattori costruttivi nell'edificio fuori piano. Soprattutto nell'industria, questa riduzione ammonta a 33%

* Il regime cambia con l'eccezione della perfezione. Fino alla loro abolizione finale saranno validi solo per i prossimi due anni, per motivi di evitare sorprese. Entro questo periodo i proprietari devono aver ottenuto un permesso di costruzione anche se non intendono costruire sulla loro trama durante questo periodo.

* Per ogni permesso in un'area fuori piano, una percentuale 5% del costo del permesso sarà pagato al Fondo verde e sarà destinato a far fronte agli effetti collaterali dell'anarchico al di fuori del piano di costruzione.

* Nei parchi commerciali per l'industria, nonché in ricevimenti organizzati relativi ad altre attività (la logistica, turismo ecc.) i fattori di costruzione aumentano in modo significativo.

"Per la prima volta da allora 60 anni, mettiamo un freno alla costruzione fuori piano. oggi, È possibile costruire in aree senza piani di uso del suolo e con tariffe spesso più favorevoli di,cosa succede ai piani della città e ad altre forme organizzate di sviluppo. L'abolizione di tutte le deroghe senza eccezioni, dopo un periodo di transizione 2 anni, και η άμεση μείωση των συντελεστών δόμησης αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες τομές στην ελληνική πολεοδομία, αντιστρέφοντας τη φαύλη ελκυστικότητα της εκτός σχεδίου δόμησης έναντι της οργανωμένης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου.

Λίφτινγκ
Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου επιχειρείται να εκσυγχρονιστεί το πολεοδομικό τοπίο στους προ του 1923 insediamenti esistenti nel paese, come da allora fino ad oggi i confini reali dei villaggi specifici sono cambiati. Si propone pertanto di modificare l'anno di riferimento che li caratterizza 1981.

specificamente, per determinare i confini dei suoi insediamenti preesistenti 1923 e non sono stati delimitati, così come per coloro che sono sotto 2.000 residenti che non sono delimitati ma legalmente esistenti, la situazione reale sarà presa in considerazione, e in particolare edifici e strade esistenti, nell'anno 1981.

fino 2.000 ευρώ θα στοιχήσει στους ιδιοκτήτες η ασυνέπειά τους στο Κτηματολόγιο, poiché le multe graduali saranno attivate all'inizio del nuovo anno. Coloro che non hanno presentato una dichiarazione di proprietà immobiliare hanno il loro ca. 5 mesi di margine per farlo perché altrimenti inizierà l'ascia 300 euro e aumenterà a seconda del valore della proprietà e del tempo di ritardo.

Secondo il ministro dell'Ambiente Kostis Hatzidakis, L'attivazione delle ammende avverrà immediatamente dopo l'emissione della relativa decisione ministeriale, che seguirà il passaggio della legge sulla zonizzazione, mentre, come ha chiarito, "non sorprenderemo nessun proprietario".

esso 2021 sembra essere un anno di entrate per il catasto, come per le disposizioni della legge spaziale, l'Agenzia rivendicherà i soldi dai vecchi programmi. Uno degli scenari che esistevano fino a poco tempo fa sul tavolo era "chiedere" quelli vecchi 35 euro quando i cittadini procedono con un atto legale.

Per i suoi programmi 2008 la legge prevede il pagamento della quota proporzionale che deve essere effettuata dai beneficiari della proprietà e usufrutto registrati negli elenchi catastali. La quota catastale proporzionale è versata dai proprietari o usufruttuari ed è fissata ad un tasso di uno per mille rispetto al 20.000 valore in euro del diritto derivante dal prezzo di zona, l'antichità e il pavimento. Nel caso di cobeneficiari il 20.000 gli euro sono esclusi da ciascun beneficiario e l'importo risultante è condiviso tra di loro. Allo stesso tempo, l'importo massimo che verrà loro chiesto di pagare è 900 euro.

Tuttavia, il motivo per cui non sono stati raccolti finora è stato attribuito al fatto che in sostanza il costo è determinato sulla base del valore equo., che varia in base alla regione e alla proprietà, tuttavia, ora sembra che sia data una soluzione per le aree in cui non ci sono valori oggettivi in ​​quanto sarà calcolata in base al valore corrispondente secondo la legislazione fiscale..

Per quanto riguarda le multe scaglionate che entreranno in vigore dal 1 ° gennaio, se i cittadini anche con la loro applicazione non sono coerenti, questi dopo la scadenza del termine di pagamento, «το οφειλόμενο ποσό βεβαιώνεται από τον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ελληνικό Κτηματολόγιο και εισπράττεται αναγκαστικώς κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, ανεξαρτήτως αν είναι μικρότερο από το τυχόν εκάστοτε προβλεπόμενο για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ κατώτατο ποσό», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο σχέδιο νόμου.

«Ορίζουμε ότι το πρόστιμο που θα πληρώνει κάποιος για εκπρόθεσμη δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο θα εξαρτάται πλέον όχι μόνο από την αξία του ακινήτου, αλλά και από το χρόνο της καθυστέρησης. L'importo di questa sanzione varierà da 300 a 2.000 euro a seconda del valore della proprietà e saranno aumentati in base al ritardo della dichiarazione. È una misura per completare finalmente il catasto nel nostro paese ", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Kostis Hatzidakis durante la conferenza stampa di ieri in cui è stata presentata la proposta di legge sulla zonizzazione.

Freno per 2 anni di permessi di costruzione a Mykonos e Santorini, a causa della costruzione anarchica
Il Ministero dell'Ambiente mette un freno ai permessi di costruzione a Mykonos e Santorini in quanto la loro emissione è sospesa per alloggi turistici situati al di fuori dei confini dell'insediamento. Secondo la guida di RIS, Queste sono le due isole più strutturate in modo anarchico nel Mar Egeo e per questo motivo tutte le attività di costruzione legate al turismo saranno congelate fino all'approvazione dei piani urbani locali., cioè per un periodo di circa un anno e mezzo.

bersaglio, secondo quanto affermato dal ministro e dal vice ministro, Kostis Hatzidakis e Dimitris Oikonomou, è "frenare l'attività di costruzione di queste aree sature fino a quando non entrano regole chiare".

"È sospeso il rilascio di permessi di costruzione per la costruzione di nuovi edifici in relazione all'uso speciale (15) alloggio turistico, strutture speciali di accoglienza turistica e altre imprese turistiche di cui al paragrafo II dell'articolo 1 PD. 59/2018 (A ' 114) nelle aree al di fuori del piano sulle isole di Mykonos e Santorini fino al completamento della preparazione di un piano urbano locale dell'articolo 7 della legge. 4495/2017 o Piano urbanistico speciale dell'articolo 8 della legge. 4495/2017. La validità della sospensione del presente paragrafo non può superare il periodo due (2) anni dall'inizio dell'elaborazione del rispettivo Piano urbano locale o speciale e può essere prorogato con decisione del Ministro dell'ambiente e dell'energia per un (1) un altro anno ", la disposizione pertinente in genere afferma.

Dal edizione cartacea

Seguici

Scansione per ordinare

Sistema di ordini senza contatto con codice QR. Nessun catalogo, informazioni multilingue e immediate sul prodotto!

In voga

Malattia di coronavirus: 207 nuovi casi di infezione - 54 vengono trattati intubati, tre nuove morti

207 Nuovi casi confermati di casi di coronavirus, e tre nuovi decessi sono stati registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, portando casi totali di 13.240 e ...

Maschere per il viso nelle scuole: Unanime "SI" all'uso di una maschera a scuola da parte della Pediatric Pulmonary Society!!

Με ένα επιστημονικό κείμενο με τίτλο "Ομοφωνία" la Hellenic Pediatric Pulmonary Society, risponde a tutti i dubbi e le domande sulla necessità, ma anche...

premio

Riapertura delle scuole: Ispezioni sanitarie scolastiche per conformità con Covid-19!! Grande enfasi sulle mense [La circolare urgente]

Circolare urgente del Ministero della Salute, a tutte le Regioni per i controlli nelle scuole con misure di prevenzione e precauzione contro il Koronovirus. Controlli sanitari in ...

Riapertura delle scuole - Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων: 180 posti vacanti per insegnanti nelle Cicladi poco prima dell'apertura delle scuole

- Gravi carenze nell'istruzione generale e speciale. - Σχολεία με ελάχιστους καθηγητές Λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων και στις Κυκλάδες βρισκόμαστε μπροστά σε μια...

Storie per voi

Governance digitale – ADS: modifiche, ammodernamento e rebranding!! Cosa include il design!!

La rete di KEP è stata fondata e organizzata spazialmente 2002 e da allora non ha subito modifiche sostanziali. I KEP vengono modernizzati, sono in fase di ristrutturazione, cambiare il loro logo,...

Tasse di proprietà: A Taxisnet fino a lunedì e fino alla fine di settembre, A.’ dose di ENFIA

Probabilmente durante il fine settimana o al più tardi il lunedì, 14 settembre, Le dichiarazioni ENFIA dovrebbero essere pubblicate su Taxisnet. L'importo totale che ...

Altro da Mykonos Ticker

Riapertura delle scuole: Nuove condizioni per la moderna istruzione a distanza nelle scuole!! In quali casi verrà applicato!! [GG]

Lunedì in occasione dell'apertura delle scuole 14 settembre 2020, rilasciato oggi (13.09.2020) nuova decisione ministeriale, definire i casi, στις οποίες προβλέπεται...

Doppio carriera per Junior atleti: In Portogallo i rappresentanti di EAS SEGAS Cyclades

I rappresentanti di EAS SEGAS Cyclades, δηλαδή ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πάππας Δημήτρης και η project manager Ξένια Κουτεντάκη βρέθηκαν στην Λισσαβόνα για ένα...

Notevole successo per la quarta volta, da funzionari della Procura antidroga dell'autorità portuale di Mykonos [le foto]

Il pacco arrivato a Santorini con una compagnia di trasporti, conteneva le scarpe che nascondevano la cocaina!! Ανάμεσα στα παπούτσια και το κουτί με τις...
errore: Il contenuto è protetto !!