15.5 C
Mykonos

Web Radio

17.2 C
Athens
15.5 C
Mykonos

Weather

Online Τυχερά Παιχνίδια: Κατατέθηκε το Ν/Σ με Αύξηση Φόρου (!) & Άδειες στα 3 εκατ. ευρώ & RNG games [Νομοσχέδιο]

Κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή, ο νέος νόμος για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο,……

με 14 άρθρα στο νόμο «Επενδύω  στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σε γενικές γραμμές ο νόμος είναι θετικός, σύμφωνα με τις πρώτες εντυπώσεις, αφού ενσωματώνει τις παρατηρήσεις της αγοράς που είχαν γίνει στη διαβούλευση.

Ωστόσο έχει μια δυσάρεστη έκπληξη για το σύνολο της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, αφού όχι μόνο δεν μειώνει τη φορολόγηση όπως ανέφερε η χθεσινή φημολογία, αλλά ουσιαστικά έμμεσα την αυξάνει!

Η τιμή της άδειας ορίζεται στα 3 εκατ. ευρώ για τη  διεξαγωγή  Διαδικτυακού Στοιχήματος και 2 εκατ. ευρώ για τη   διεξαγωγή  λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Η άδεια έχει διάρκεια 7 ετών από την έκδοση της πράξης χορήγησής της από την ΕΕΕΠ και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, για τα οποία εκδίδεται.

Ανανέωση της άδειας για το ίδιο διάστημα και το ίδιο ποσό, γίνεται με αίτημα του κατόχου της άδειας ένα τουλάχιστον έτος πριν τη λήξη της.

Σημειώνεται (άρθρο 191) ότι τα παιχνίδια και των δύο κατηγοριών (Διαδικτυακό στοίχημα και λοιπά διαδικτυακά παίγνια) μπορούν να διενεργούνται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG games – Random Number Generator games), κάτι που ο νόμος που είχε προταθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση είχε απαγορέψει.

Όσον αφορά τη φορολόγηση, με την κατάργηση της παραγράφου 7, στο άρθρο 50 του 4002/11 όπως περιγράφει το άρθρο 202, καταργείται η ευνοϊκή διάταξη που υπήρχε που προέβλεπε ότι εκπίπτει ο φόρος τυχερών παιγνίων 35% της φορολογητέας ύλης, για το φόρο επιχειρήσεων.

Δηλαδή ενώ πριν, πρώτα πληρωνόταν ο φόρος παιγνίων και μετά υπολογιζόταν ο εταιρικός φόρος, με αποτέλεσμα να μην φορολογούνται οι εταιρείες για το φόρο παιγνίων,  αλλάζοντας τη σειρά της φορολόγησης αυξάνεται την  εταιρική φορολόγηση κατά ….35%.

Και αυτό ισχύει για το σύνολο της αγοράς παιγνίων….

Υπενθυμίζεται ότι η παράγραφος 7, προέβλεπε:

«Τα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού (φόρος παιγνίων, δαπάνες αδειών, παράβολα κ.λ.π.), θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών προσδιορίζεται λογιστικά, ή από τα συνολικά κέρδη των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών προσδιορίζεται εξωλογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2238/1994. Τα παραπάνω ποσά δεν συμψηφίζονται με άλλους φόρους ή άλλα τέλη, ούτε επιστρέφονται.»

Έτσι δεν εκπίπτει ούτε το κόστος της άδειας.

Πώς λαμβάνονται οι άδειες

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εκδίδεται εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης, από τον υποψήφιο κάτοχο, ενώ η μη έκδοση σχετικής απόφασης από την ΕΕΕΠ συνιστά σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση, η μίσθωση ή η παραχώρησή τους.

Ακόμη μια διαφορά (άρθρο 194)είναι ότι πλέον στα ιδρύματα που μπορεί να τηρεί λογαριασμό ο παίκτης προστέθηκαν τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, ενώ θεσμοθετείται Μητρώο Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates) το οποίο συστήνεται και τηρείται στην ΕΕΕΠ και οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να συνεργάζονται αποκλειστικά με θεσμοθετημένους affiliates, οι οποίοι πλέον θα φορολογούνται.

Σημειώνεται ότι οι affiliates προωθούν τη δραστηριότητά των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών επ’ αμοιβή και σήμερα λειτουργούν σε πλήρως αδιαφανές καθεστώς.

Υποχρεώσεις υποψηφίων

Οι υποψήφιοι κάτοχοι αδειών είναι νομικά πρόσωπα με καταστατική έδρα, ή μόνιμη έδρα στην Ελλάδα, ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, με καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ.

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε εταιρεία καταχωρημένη στην blacklist τον τελευταίο χρόνο πριν την αδειοδότηση.

Επίσης ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να τηρεί στην Ελλάδα server με τα δεδομένα της διεξαγωγής παιχνιδιών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ακριβή αναπαραγωγή τους για διάστημα 10 ετών.

Για τη χορήγηση άδειας, ο υποψήφιος να λάβει την άδεια οφείλει να καταθέσει:

  • Εγγυητική επιστολή  500.000 ευρώ,
  • Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 3 ετών,
  • Πιστοποιητικό οικονομικής και φορολογικής ενημερότητας,
  • Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη θέσης σε εκκαθάριση και μη αίτησης για πτώχευση και θέση σε εκκαθάριση

Τέλος, το άρθρο 192, ορίζει ότι ο Κανονισμός Παιγνίων ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομιών μετά από εισήγηση της ΕΕΕΠ, αντικαθιστώντας το α.29 του 4002/11 που απαιτούσε Προεδρικό Διάταγμα.

Μεταβατική περίοδος

Μέχρι 31/3/2020 διαρκεί η μεταβατική περίοδος στην οποία μπορούν να λειτουργούν οι προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρείες.

Το άρθρο 204 περιγράφει επίσης το καθεστώς προσωρινής λειτουργίας των σημερινών παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, «το οποίο υλοποιεί την ομαλή μετάβαση από το παρόν, επί μακρόν ισχύσαν, περιβάλλον, σε αυτό της σαφούς ρύθμισης και εποπτείας της αγοράς».

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως οι πάροχοι που εντάχθηκαν στο μεταβατικό καθεστώς, όπως ορίζεται από το άρθρο 45 του Ν.4002/2011, αφού καταβάλλουν τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο μικτό τους κέρδος, μπορούν μέχρι τις 31/3/2020 να συνεχίσουν να διεξάγουν τυχερά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου, «εφόσον μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου υποβάλλουν προς την ΕΕΕΠ αίτηση για ένταξη στο προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας παραγράφου».

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης, πρέπει να παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Παιγνίων.

Τα καζίνο θα χάνουν την άδειά τους αν χρωστούν σε εφορία και Ταμεία

Στην προσπάθεια εξορθολογισμού της αγοράς καζίνων, από τις περιπτώσεις που έχουν παρουσιαστεί μεγάλων οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία και Εφορία, στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης περιλαμβάνεται διάταξη που προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις καζίνο θα είναι υπόλογες στην ΕΕΕΠ, όχι μόνο για την καταβολή του φόρου παιγνίων  35%, αλλά και για τις άλλες υποχρεώσεις σε Ταμεία και Εφορία.

Σε περίπτωση που διαπιστώσει η ΕΕΕΠ ότι δεν συμμορφώνονται στην καταβολή των υποχρεώσεών τους, προβλέπεται η ανάκληση της άδειάς τους για 2 μήνες αν έχουν καθυστερήσει στις πληρωμές τους πάνω από 60 ημέρες.

Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Νόμου

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Η Αιτιολογική Έκθεση

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

mononews.gr

Follow Us

eshop στο λεπτό!

Δημιουργήστε το eshop σας με δικό σας domain με απλά βήματα στην πιο εύκολη συνδρομητική πλατφόρμα κατασκευής eshop.

Trending Now

Premium

Stories for You

MarketHUB

Χιλιάδες προϊόντα. Καταστήματα από όλη την Ελλάδα. Το MarketHUB σίγουρα έχει κάτι που ψάχνετε!

More from Mykonos Ticker

error: Content is protected !!