14.3 С
Миконос

веб-радио

13.7 С
Афины
14.3 С
Миконос

Погода

Covid-19 Финансовая поддержка: Все меры поддержки на апрель – А как насчет пасхального подарка

по 14 миллиард. евро, ή σχεδόν διπλάσιο από αυτό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό (7,5 миллиард. евро), θα είναι σε πλήρη εξέλιξη εφέτος το κόστος των μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Ειδικά για τον Απρίλιο, οι πρόσθετες παρεμβάσεις με την παράταση των μέτρων στήριξης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, составлять 1 миллиард. евро…………

конкретно, οι εν λόγω παρεμβάσεις έχουν ως εξής:

1. Για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, αναστέλλεται η πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών εισφορών. Доза переносится по окончании корректировки..

конкретно, на апрель будет применяться к компаниям, в отношении которых были применены ограничительные меры и затронутые к концу марта, в том числе в розницу, общественного питания, туризм, культура, спорта, транспорта, и другие отрасли, которые остаются закрытыми.

2. Компании, в отношении которых были введены ограничительные меры и напрямую затронуты, имеют право на обязательное снижение арендной платы на 100% в своей коммерческой недвижимости и на апрель. Для владельцев физических и юридических лиц, сдающих недвижимость в аренду этим компаниям., компенсация будет выплачена 80% и 60% соответственно арендной платы.

Для сотрудников, трудовой договор которых приостановлен на всей территории, возможен вычет арендной платы 40% для основного места жительства и студенческого общежития этих иждивенцев.

На апрель, будет применяться к компаниям, которые были ограничены и затронуты до конца марта, в том числе в розницу, общественного питания, туризм, культура, спорта, транспорта, и другие отрасли, которые остаются закрытыми. Ειδικά για τον Απρίλιο, Продолжается обязательный вычет арендной платы для компаний, входящих в расширенный список пострадавших KAD Апрель 40%.

3. Это маршрутизируется, условный, выплата двойной компенсации собственникам недвижимости в течение’ десять дней апреля, как в феврале, так и в марте.

конкретно, на март, и для договоров аренды, заключенных до 31/1/2021, предоплата компенсации на основании декларации «COVID февраль», при соблюдении следующих условий:

– Договоры аренды должны отображаться в системе информационных сообщений об аренде AADE.

– Арендодатель- юридическое лицо не заявило AADE о прекращении деятельности.

– Арендатор- компания не объявила о прекращении работы в AADE.

– Арендатор- сотрудник будет отстранен от работы за март.

– «Декларация COVID» должна быть подана для этих договоров аренды в феврале..

и, также, другие правовые условия соблюдены.

Для защиты общественных интересов, Будет создана основа для возврата государству излишне выплаченной компенсации..

Отмечается, что с выплатами на прошлой неделе, общее количество компенсаций и компенсаций примерно 971.000, а общая сумма, выплаченная владельцам недвижимости, составляет 180 миллиона. евро.

в то время как, открыт и будет оставаться открытым до 19 апреля, η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

4. Αναστέλλονται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι προθεσμίες λήξης, появление и оплата причитающихся им ценных бумаг (проверки, иностранная валюта, γραμματίων σε διαταγή) против 30 ημέρες από την αναγραφόμενη- σε κάθε αξιόγραφο- дата, για προθεσμίες που λήγουν έως τις 30 Απριλίου εφέτος.

соответственно, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ για τους κομιστές αξιογράφων, основанный на критериях.

Ο υπουργός Οικονομικών υπενθύμισε, в то время как, ότι με με αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί:

Μετατίθεται, для 1/7/2021, начало обязательной цифровой передачи на платформе Электронных книг- MyDATA.

– Документы, выданные компаниями в соответствии с’ половина 2021, должны быть переданы на платформу myDATA с помощью 31/10/2021.

-Электронная подача консолидированной отчетности MYF 2020 распространяется на 17/5/2021, и исправление неточностей в данных поставленных поставщиков продлено до 18/6/2021.

– Снятие и обновление кассовых аппаратов продлено до 30/6/2021.

По словам г-на. Staikoura, Правительство будет продолжать поддерживать экономику и общество, пока этого требует кризис., в то время как финансирование общих вмешательств в размере 38 миллиард. евро за период 2020- 2021, поддержанный, главным образом, в понимании, рациональное и экономное использование наличных денег страны. конкретно, Он сказал, что в то время как исполнение бюджета фиксирует дефицит бюджета в течение нескольких месяцев, можно поддержать экономику за счет систематического и недорогого кредитования на международных рынках (Общая высота 22 миллиард. евро). однако, обратил внимание на то, что стоимость заимствований страны зависит от эндогенных и экзогенных факторов., что одними можно управлять, а другими нет. И по этой причине, достиг, «Надо быть осторожными и расчетливыми», για να μην υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός.

К. Hatzidakis: Τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας τον ΑπρίλιοΔιατηρούμε σε ισχύ τις προστατευτικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους και ανέργους

«Με τα μέτρα που ανακοινώνουμε σήμερα και όσα προηγήθηκαν το τελευταίο δωδεκάμηνο, η ελληνική Πολιτεία στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας που δημιούργησε η πανδημία» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ανακοινώνοντας σήμερα τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας τον Απρίλιο.

Мистер. Hatzidakis, αφού υπενθύμισε ότι η χώρα μας είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη στη συγκράτηση της ανεργίας τον τελευταίο χρόνο, ανέφερε ότι αυτό επιτεύχθηκε χάρη στα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση συνολικά και το υπουργείο Εργασίας ειδικότερα.

«Ενώ προετοιμαζόμαστε για την επόμενη ημέρα και τηναποσωλήνωση” экономика, διατηρούμε σε ισχύ και για τον προσεχή μήνα Απρίλιο τις προστατευτικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους και ανέργους, поскольку эпидемиологические данные пока не позволяют их удалить. С мерами, которые мы объявляем сегодня на апрель, бюджет на “защитная сетка” только Министерством труда превышает 7,1 миллиард, в то время как бенефициары только от действий Минтруда превышают 3 миллионов », - подчеркнул министр труда..

Меры поддержки

как сказано, «Апрельские мероприятия имеют ориентировочную стоимость. 695 миллиона. евро и включают следующие:

1. Сотрудники компаний по всей территории сильно пострадали, могут быть временно отстранены от работы и имеют право на специальную компенсацию пропорционально периоду, на который они были отстранены, рассчитывается на сумму 534 месяц евро. За указанный период полные страховые взносы пропорционально покрываются из государственного бюджета., в расчете на номинальную заработную плату.

Расширенный список номеров кодов деятельности будет по-прежнему использоваться в апреле. (CAR) Март для затронутых компаний с теми же критериями, что и в марте, и для компаний, которые остаются закрытыми по приказу государственного органа., без критериев включения в меру приостановления трудовых договоров своих сотрудников. стоимость 330 миллиона. евро.

Пасхальный подарок дается на специальную компенсацию., пропорционально дням приостановки, в период январь-апрель 2021. стоимость 210 миллиона. евро.

2. Для пострадавших компаний уплата не только сертифицированных налогов будет приостановлена ​​на месяц., αλλά και βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών.

3. Επιδοτούνται οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας έως και τον Ιούνιο 2021. Κόστος για επιπλέον τρεις μήνες: 3 миллиона. евро.

4. Οι καλλιτέχνες, που είναι ενταγμένοι στο μητρώο καλλιτεχνών, θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού και για τον Μάρτιο 2021. стоимость 16 миллиона. евро.

5. Συνεχίζεται η επιδότηση του πολιτισμού για κενές θέσεις σε θέατρα, кинотеатры, μουσικές σκηνές και χώρους συναυλιών και παραστάσεων έως και τον Μάρτιο του 2021. Το κόστος των επιπλέον τριών μηνών ανέρχεται σε 19 миллиона. евро.

6. Επαγγέλματα ειδικών κατηγοριών του τουρισμού (направляющие, τουριστικοί συνοδοί, и т.д.) θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ κατά τον Μάρτιο 2021. Κόστος περί το 1 миллиона. евро.

7. Στα επιδόματα ανεργίας που λήγουν έως τέλη Μαρτίου δίνεται παράταση δύο μήνες. стоимость 77 миллиона. евро.

8. Επεκτείνεται το μέτρο “СОТРУДНИЧЕСТВО” έως και τον Ιούνιο 2021. Δίνεται δώρο Πάσχα επί της καταβαλλόμενης ενίσχυσης σε όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021. Εκτιμώμενο κόστος: 38 миллиона. евро ".

«Мы надеемся, что эпидемиологические данные позволят возобновить экономическую деятельность, которая в настоящее время недостаточно эффективна или остается закрытой в ближайшем будущем.. До тех пор и до тех пор, пока это необходимо, Правительство будет поддерживать необходимые интервенции, чтобы минимизировать последствия для сотрудников и компаний », - подчеркнул г-н.. Hatzidakis.

Подписывайтесь на нас

Интернет-магазин за считанные минуты!

Создайте свой интернет-магазин со своим собственным доменом, выполнив простые шаги к самой простой платформе подписки на интернет-магазин.

Актуальные

премия

Истории для Вас

Больше от Миконос Ticker

ошибка: Содержание защищено !!