18 С
Миконос

веб-радио

Погода

18 С
Миконос
15 С
Афины

Νέα πάγια ρύθμιση: Ποιοι εντάσσονται και ποιοι όχι τις 24 или 48 дозы, τι θα συμβεί με τους παλιούς οφειλέτες από την 1η Απριλίου!

Πληροφορίες δίνει της ΑΑΔΕ

Από την 1η Απριλίου, οι παλιοί οφειλέτες, που είχαν ενταχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση των 12/24 дозы, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019 και για διαφόρους λόγους, από τον επόμενο μήνα βρεθούν εκτός, θα βρεθούν μετέωροι……

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την νέα πάγια ρύθμιση, δεν μπορούν να ενταχθούν στις 24/48 δόσεις όσοι έχουν ρυθμισμένο χρέος, έως την 1η Νοεμβρίου 2019, в 12/24 дозы.

Η ευχέρεια να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση δίδεται μόνο σε όσους ρύθμισαν το χρέος τους, από την 1η Νοεμβρίου και μετά.

Όμως σύμφωνα με τον «Οδηγό» της ΑΑΔΕ για τη νέα πάγια ρύθμιση, η παλαιά πάγια ρύθμιση των 12/24 дозы θα είναι ενεργή μέχρι τις 31 марш 2020.

В этом контексте, όσοι είχαν ενταχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση пока 1ноябрь 2019, και χάσουν τη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν ξανά στην παλαιά ρύθμιση (из 12/24 дозы), αλλά μόνο μέχρι τις 31 марш 2020.

Από την 1η Απριλίου 2020 η παλαιά πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 отменен. Ωστόσο η ΑΑΔΕ δεν διευκρινίζει τι θα γίνει με όσους είχαν ενταχθεί στην παλαιά ρύθμιση έως την 1η Νοεμβρίου 2019 και από την 1η Απριλίου χάσουν τη ρύθμιση.

Απλά αναφέρει ότι η ρύθμιση του ν. 4174/2013 καταργείται στις 31 Μαρτίου και από την 1η Απριλίου 2020, θα ισχύει μόνο η νέα πάγια ρύθμιση των 24/48 дозы.

это средство δύο τινά:

 1. Οι οφειλέτες θα υποχρεωθούν να εξοφλήσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής τους, το οποίο θα είναι άμεσα απαιτητό, με τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών и т.д.).
 2. открывает «παράθυρο» για την ένταξή τους στην νέα πάγια ρύθμιση, για το υπόλοιπο της οφειλής τους η οποία, то, θα είναι η μόνη σε ισχύ.

в то время как, με τον «οδηγό» η ΑΑΔΕ δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Για τα χρέη που μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.
 • Για όσους οφειλέτες που αποκλείονται.
 • Πώς αυξομειώνεται ο αριθμός των δόσεων από 2 до 24 и 2 до 48, в зависимости от дохода, που προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων ετών.
 • Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης.
 • Τι συμβαίνει όταν κάποιος βρεθεί εκτός ρύθμισης.

1. Какие долги подлежат регулированию?;

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, в соответствии с Кодексом сбора государственных доходов и Налогово-процессуальным кодексом, которые на момент подачи заявления не были юридически урегулированы путем приостановления платежа по любой причине, или другое регулирование частичной оплаты по закону или решению суда, или временный заказ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 • сертифицированный не просроченный, в день подачи заявки на включение, долги или рассрочку долгов и
 • сертифицированный и просроченный, в день подачи заявки на включение, долги, которые приостановлены.
 • долги, который после 1/11/2019 и даже 25/02/2020 были подвергнуты регулированию subpar. А2 закона 4152/2013 или в регулировании статьи 43 К.Ф.Д., чьи условия соблюдены. В этом случае, долги считаются погашенными впервые.

2. Кто исключен из подчинения регламенту;

 • Oφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό. Должники, которые были оправданы на момент вступления в урегулирование, могут подлежать регулированию..
 • долги, которые в соответствии с другими законами не могут регулироваться (например,. Пт. 2 статьи. 22 закона 4002/2011 (Α180) о взыскании государственной помощи, предоставленной путем создания специальных безналоговых резервов).
 • Долги, которые были предметом каких-либо правовых норм, которые в то время 1.11.2019 был в силе, даже если вышеуказанные настройки были потеряны после 1.11.2019.

3. Каковы условия для присоединения к регулированию?;

 • Должники должны представить декларации о доходах и налогах на добавленную стоимость за последние пять лет на дату подачи заявления. (вовремя или поздно).
 • Оставшиеся просроченные долги заявителя, которые не подпадают под действие настоящего, должны быть оплачены или урегулированы законным путем. (с другим платежным соглашением или приостановкой).
 • Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Евро должны быть предоставлены данные о временной финансовой слабости и возможности соблюдения условий регулирования, с подписью для их проверки и сертификации независимым оценщиком (сертифицированные аудиторы - бухгалтеры, Налоговые бухгалтера и обладатели лицензии на юридическую практику). Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) евро, В дополнение к соблюдению условий, изложенных в предыдущем пункте, требуется дополнительное обеспечение или обеспечение или обеспечение для всех из них.. Независимый оценщик определит стоимость предлагаемой безопасности.

В соответствии со статьей 118 Закон. 4537/2018 (GG 84 Α΄/15-05-2018), αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση του ιδίου νόμου η ισχύς της υποπερίπτωσης γ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (GG 107 Α) , в зависимости от обстоятельств, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας όπου αυτό απαιτείται. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (от 16/05/2020) η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής. Гарантии, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ` εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Закон. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), транспорт, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ).

4. В какие сроки можно погасить долги?;

 • два (2) έως σαράντα οχτώ (48), в случае задолженности, заверенной налогом на наследство, от налоговой проверки, а также для неналоговых долгов.
 • два (2) двадцать четыре (24) для всех других долгов.
 • Долги, удостоверенные в пользу иностранного правительства, могут быть погашены в размере до 24 дозы, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.α. (я) ypopar. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4646/2019.
 • Ο αριθμός των δόσεων που καθορίζεται από την φορολογική διοίκηση για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) под ограничение минимального размера ежемесячного платежа (30€). Βεβαίως ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή σε λιγότερες δόσεις των είκοσι τεσσάρων (24)μηνιαίων.

5. От чего зависит количество доз?;

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως είκοσι τέσσερις (24) дозы (υποπερ. 1.а.(я) ypopar. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Устойчивость предполагает данные, указанные в ответственном заявлении.. В любом случае, применяется минимальный месячный лимит взноса.
Количество взносов договоренности по долгам рассчитывается в размере до 48 дозы (υποπερ. 1.а. (б) ypopar. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013) καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, под лимитом минимального ежемесячного взноса, следующее:

 • Для должников физических лиц количество взносов определяется исходя из среднего их общего дохода, любым способом и если так, за последние три налоговых года до подачи заявки на включение в нормативный акт, или общий доход предыдущего налогового года с даты подачи заявки на включение в норматив, если это больше, чем в среднем, и регулируемый по высоте долга. В случае, если должник не был обязан представить декларацию о доходах за любой из налоговых лет, учитываемых для определения возможности погашения, или подал ноль заявлений за все эти годы, максимальное количество доз вводится, под лимитом суммы минимального ежемесячного взноса.
 • Для должников юридических или юридических лиц, количество взносов определяется исходя из общего валового дохода, в любом случае, и если они были определены, из последних трех до подачи заявки на налоговую корректировку, или общий валовой доход непосредственно предшествующего налогового года с даты подачи заявки на включение в нормативный акт, при условии, что они выше среднего, и регулируемый по высоте долга.
 • Для юридических лиц или некоммерческих юридических лиц, публичное или частное право, общая сумма учитывается (облагаемый налогом или освобожденный) доход. В случае, если за все налоговые годы, на основании которых определяется платежеспособность должника, не было подано нулевых налоговых деклараций или отсутствовало обязательство по подаче декларации в связи с вновь созданным юридическим лицом, а также отсутствовал крайний срок для подачи налоговой декларации на момент подачи. регулирование, максимальное количество доз вводится, под лимитом суммы минимального ежемесячного взноса. Если юридическое или юридическое лицо прекратило свою деятельность, Общий валовой доход рассчитывается как валовой доход для расчета количества взносов, налогового года прекращения работы. В случае если юридическое или юридическое лицо прекратило свою деятельность более чем за пять лет до подачи заявления о включении в положение, не включая год подачи заявления, максимальное количество доз вводится.

6. Σε περίπτωση που έχω βεβαιωμένες οφειλές σε περισσότερες της μιας Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου πώς θα τις ρυθμίσω;

Οι οφειλές ρυθμίζονται ανά Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο, συνεπώς πρέπει να υποβάλλετε αίτηση ρύθμισης σε κάθε μία από αυτές μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στην αρχική οθόνη, υπάρχει σχετικό πεδίο «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής», με δυνατότητα επιλογής της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου όπου υπάρχουν ανοικτές οφειλές, που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

7. Πού μπορώ να βρω την Τ.Ρ.Ο. (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);

Из меню: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/2.Προβολή Αίτησης,вы выбираете тип и год настройки, и отображаются соответствующие настройки, которые вы отправили. Затем выберите "Просмотреть приложение" настройки.. Последняя строка распечатанных данных по договоренности показывает идентификационные данные регулируемого долга. (T.R.O.).

8. Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Что делать;

Вы можете подать новую заявку на регулирование и заплатить с помощью нового T.P.O.. в течение трех (3) рабочих дней с момента подачи заявления в коллекторское агентство.

9. Где и когда я оплачиваю авансовый платеж или взносы по моей договоренности;

Первый взнос или авансовый платеж в случае второго соглашения, πληρώνεται στους Φορείς Είσπραξης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (T.R.O.). Следующие взносы оплачиваются тем же T.R.O.. до последнего рабочего дня следующих месяцев.

10. Я могу погасить часть необязательных долгов, через онлайн-приложение;

Есть возможность настроить, разовая доза или более одной дозы, из категорий:
В: Общий остаток непросроченных платежей, кроме тех, которые уже находятся в процессе регулирования или содействия частичной оплате и
С: Общий остаток просроченных платежей, по которым приостановлен платеж.

11. Какая минимальная сумма платежа?;

Минимальная сумма взноса 30 евро.

12. Πότε απόλλυται η ρύθμιση και τι συνέπειες έχω;

H ρύθμιση απόλλυται, следовательно, обязательна немедленная оплата остатка долга в соответствии с данными справки и немедленное стремление к его взысканию со всеми мерами, предусмотренными действующим законодательством., если заемщик:

 • Он не платит ни единого взноса в срок,
 • не оплачивает просроченный платеж по договоренности с соответствующей доплатой (15%) до срока оплаты следующего взноса,
 • не подает налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, на протяжении всего периода урегулирования платежа по его долгам и до момента их погашения,
 • он не знает о своих долгах (индивидуальные и пассивы, со-ответственность) с даты подачи в регламент и после, (независимо от службы налоговой службы, к которой они были сертифицированы),
 • представил неточные или неполные данные, Для того, чтобы получить настройки. Неполный означает не предоставление необходимой или любой дополнительной запрашиваемой информации или информации..
 • в целом, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 και της απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α1010/2020 (GG 187 Β), η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

13. Как рассчитать проценты, с которых начисляется регулирование;

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως δώδεκα (12) ежемесячные взносы, проценты рассчитываются на основе последней опубликованной среднегодовой процентной ставки по кредитам в евро без фиксированной продолжительности взаимных счетов, предоставляемых всеми кредитными организациями в Греции нефинансовым компаниям., как опубликовано Банком Греции (Публикации / Статистический бюллетень экономического сосуществования), теперь двадцать пять дюймов от единицы (0,25%), рассчитывается ежегодно.

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα (12) ежемесячные взносы, процентная ставка по вышеуказанному делу, на основании которой начисляются проценты, увеличивается на полтора процентных пункта (1,5%). Этот процент рассчитывается ежегодно и остается постоянным на протяжении всего урегулирования..

В случае утраты и включения одних и тех же долгов в регламент во второй раз одним и тем же должником, вышеуказанные процентные ставки, увеличить на полтора (1,5) процентная единица.

14. У меня было правило, которое вступило в силу на 01/11/2019 и был потерян сегодня. Что я могу сделать;

Вы не можете нести оставшиеся долги потерянного соглашения, которое было в силе на 01/11/2019, в этой обстановке. Тем не менее, у вас есть возможность корректировать свои долги на основе п. 4174/2013.

ВНИМАНИЕ: H δυνατότητα για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4174/2013, θα είναι εφικτή μέχρι την 31/03/2020. от 01/04/2020, η ρύθμιση του ν. 4174/2013 отменен.

15. Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4152/2013 (Ρ2), η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;

от. да. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Δ. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Δ (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4152/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

16. Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4174/2013 η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;

от. да. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Ε. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Ε (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4174/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

Подписывайтесь на нас

Сканирование на заказ

Система бесконтактных заказов с QR-кодом. Нет каталогов, многоязычная и прямая информация о продукте!

Актуальные

Новые ограничения блокировки: С завтрашней субботы генеральная изоляция!! Все новые меры и «соленые» штрафы [документ]

Общенациональная изоляция, по 30 ноябрь!! Вся Греция поседела!! Какие меры будут применяться с субботы, что остается открытым и что закрывается!! В ...

Коронавирус - усиленные меры: Что будет применяться с субботнего утра по всей стране – в 50% удаленная работа везде, Переводы только по смс

Заявление о реализации новых мер сделал заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Хардалиас., заместитель министра здравоохранения Василис Контозаманис..

премия

Новые ограничения блокировки: Кто и как сможет путешествовать на кораблях во время блокировки!!

Новый «тормоз» для пассажирских перевозок на корабле из-за новых мер по ограничению распространения коронавируса и нового карантина. Согласно информации,, αναμένεται...

Новые ограничения блокировки: Форма для внештатных поездок!! Новые инструкции

Это туристическая форма для фрилансеров, которые им нужно иметь с собой, во время изоляции. детали, οι νέες...

Истории для Вас

Прогноз погоды: В субботу заметно понижение температуры.!! «Сумасшедшие» ветры в Эгейском море!!

В субботу ожидаются дожди на восточных континентах, а также в Центральном и Южном Эгейском море. 7 ноябрь 2020. Температура существенно не изменится. Βόρειοι...

800-пособие в евро: Надбавка до 800 евро – Когда начинаются выплаты? – Весь график

Институциональный порядок подачи ответственных заявлений о приостановлении трудовых договоров работников за отчетный месяц, προβλέπει την πραγματοποίησή της από τις επιχειρήσεις και...

Больше от Миконос Ticker

Кифнос-Археологические находки:Впечатляющие находки из раскопок во Вриокастраки - Древние секреты Кифноса

Важное значение имели результаты совместных раскопок Отдела археологии Отделения истории., Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Εφορείας...

Прогноз погоды: В субботу заметно понижение температуры.!! «Сумасшедшие» ветры в Эгейском море!!

В субботу ожидаются дожди на восточных континентах, а также в Центральном и Южном Эгейском море. 7 ноябрь 2020. Температура существенно не изменится. Βόρειοι...

Новые ограничения блокировки: Кто и как сможет путешествовать на кораблях во время блокировки!!

Новый «тормоз» для пассажирских перевозок на корабле из-за новых мер по ограничению распространения коронавируса и нового карантина. Согласно информации,, αναμένεται...
ошибка: Содержание защищено !!