14.9 С
Миконос

веб-радио

13.7 С
Афины
14.9 С
Миконос

Погода

Приложение для сравнения цен в супермаркетах: Ежедневная информация о ценах в супермаркетах в e - Consumer

Με ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή υποχρεούνται οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ξεπερνάει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) в год, να ενημερώνουν καθημερινά την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τις ημερήσιες τιμές των προϊόντων, καθώς και με τα δεδομένα που προσδιορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή…………

установка, που επαναλαμβάνει μια πρακτική που υπήρχε στο παρελθόν, επί υφυπουργού Ανάπτυξης Γιώργου Βλάχου (2007-2009) κατατέθηκε στο πλαίσιο νομοσχέδιου του υπ. Ανάπτυξης Κατατεθέντα Σχέδια/Προτάσεις Νόμων με τίτλο : «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Труда и социальных дел, Морской и остров Политик, Инфраструктура и транспорт, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Αναλυτικά με βάση τη ρύθμιση η μη τήρηση της πρόβλεψης:

Oι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ξεπερνάει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) в год, на основе финансовой отчетности за предыдущий период управления, необходимо ежедневно обновлять полочные цены (розничная цена без акций), за магазин или всего (цена одного продукта в сети), электронная платформа e-Consumer Генерального секретариата по торговле и защите прав потребителей Министерства развития и инвестиций, который доступен через Единый цифровой портал государственного управления (gov.gr-ΕΨΠ), με τις ημερήσιες τιμές των προϊόντων, καθώς και με τα δεδομένα που προσδιορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Этим же решением определяется порядок отправки цен и других данных.. Обновление касается того же дня, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 8:00 я. της ιδίας ημέρας (κατά το άνοιγμα των καταστημάτων) и αφορά στις τιμές που θα έχουν οι υπεραγορές τροφίμων κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ημέρας στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εκδίδεται λίστα αγαθών και υπηρεσιών που προβάλλονται στην πλατφόρμα και καθορίζονται οι κωδικοί τους.

3. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) до ста тысяч (100.000) евро, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και κατά περίπτωση. По решению Генерального секретаря по торговле и защите прав потребителей размер штрафов определяется в зависимости от серьезности нарушения..

4. Управление по управлению данными, статистической обработке и надзору за электронной торговлей подразделения по контролю за межсервисным рынком Министерства развития и инвестиций определено в качестве компетентного органа для контроля за соблюдением должниками данного пункта.. 1, а также для учета розничных цен на жидкое топливо, СУГ («АВТОГАЗ»), мазут и сжатый природный газ («КПГ»), благодаря взаимодействию информационных систем электронного потребителя Генерального секретариата по торговле и защите потребителей Министерства развития и инвестиций и системы затрат-выпуска топлива Независимого управления государственных доходов (A.A.D.E.).

5. Генеральный секретарь по торговле и защите прав потребителей, может отдать приказ о контроле за соблюдением должниками номинальной. 1, να διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή προστίμου και να διαβιβάζει τα σχετικά στοιχεία προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όταν προκύπτουν ευρήματα που άπτονται της εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας.

6. Τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα παρέχονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά από αίτησή της, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

7. По решению Министра развития и инвестиций, по рекомендации Генерального секретаря по торговле и защите прав потребителей, Работа цифровой платформы электронного потребителя может быть передана на аутсорсинг более широкому государственному сектору или может быть передана на аутсорсинг отдельным лицам в рамках процесса государственно-частного партнерства..

Тем временем от аналогичного шага для публикации цен и подачи прайс-листов, несмотря на то, что, по сообщениям, Существовало относительное мнение о том, что частные школы остаются, хотя, конечно, в последние годы средний класс пользовался большим спросом.. Напомним, что ранее, о ПАСОК и правительства Костаса Караманлиса с министрами Д.. Sioufa, X. Гнездо, С. Влах, Костис Хатзидакис: была соответствующая обязанность с большим «воздействием» на граждан..

СМОТРЕТЬ СЧЕТ ЗДЕСЬ

Подписывайтесь на нас

Интернет-магазин за считанные минуты!

Создайте свой интернет-магазин со своим собственным доменом, выполнив простые шаги к самой простой платформе подписки на интернет-магазин.

Актуальные

премия

Истории для Вас

Больше от Миконос Ticker

ошибка: Содержание защищено !!