20 C
Mykonos

Web Radio

Weather

20 C
Mykonos
19.8 C
Athens

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: Παρέμβαση στις συµβάσεις ρεύµατος, όσον αφορά την σαφήνεια και στο περιεχόμενό τους

Επιχειρεί να σβήσει τα… ψιλά γράμματα που µπερδεύουν τους καταναλωτές, καθιστούν σχεδόν αδύνατη την εκ των προτέρων σύγκριση για τη βέλτιστη επιλογή προµηθευτή και οδηγούν σε «κρυφές» επιβαρύνσεις……

Σε ευρείας κλίμακας παρέμβαση προσανατολίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκειμένου να «καθαρίσει» τις συµβάσεις που υπογράφουν οι καταναλωτές µε τις εταιρείες ρεύµατος από τα «ψιλά γράμματα» που µπερδεύουν τους πελάτες, κάνουν δύσκολη τη σύγκριση και καταλήγουν, εν τέλει, σε απροσδόκητες επιβαρύνσεις.
Σύμφωνα µε πληροφορίες της «Ηµερησίας», η ΡΑΕ έχει γίνει αποδέκτρια σηµαντικού αριθµού αναφορών από καταναλωτές που διαµαρτύρονται σχετικά µε τον τρόπο διαφήµισης και προσυµβατικής ενηµέρωσης, αλλά κυρίως διαµόρφωσης και εφαρµογής των τιµολογίων προµήθειας από τις εταιρείες ρεύµατος.
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που εντοπίζονται, µε βάση τις καταγγελίες των καταναλωτών, είναι ότι τα τιµολόγια των προµηθευτών περιλαμβάνουν ρήτρες για διάφορες παραμέτρους και µάλιστα ρήτρες διαφορετικές από πάροχο σε πάροχο.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η λεγόμενη ρήτρα Οριακής Τιµής Συστήματος (είναι ουσιαστικά η χονδρεμπορική τιµή µε την οποία αγοράζουν ρεύμα οι ίδιες οι εταιρείες) και η ρήτρα ∆ιοξειδίου του Ανθρακα (είναι η τιµή που έχουν τα λεγόμενα «δικαιώματα ρύπων» που επιβαρύνουν τις εταιρείες που παράγουν µε ρυπογόνα καύσιμα, όπως ο λιγνίτης).
Κάθε εταιρεία µάλιστα βάζει το δικό της όριο πάνω από το οποίο ενεργοποιείται η ρήτρα, µε αποτέλεσμα να είναι ασαφής η τελική τιµολόγηση ακόμα και για ειδήµονες του είδους, ενώ σχεδόν αδύνατη είναι η εκ των προτέρων σύγκριση ώστε να καταλήξει κανείς στην επιλογή προµηθευτή.
Υπάρχουν, δε, εκτός από τις ρήτρες, και άλλες προσαυξήσεις και έξτρα χρεώσεις, οι οποίες αναφέρονται µεν στις συµβάσεις (έχουν… εξωτικά και απολύτως ακατανόητα ονόματα τύπου ΛΠ2, ΛΠ3 και ΜΜΚΘΣΣ), αλλά δεν ποσοτικοποιούνται ώστε να ξέρει ο καταναλωτής τι θα πληρώσει.

Τα «αγκάθια»

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από την έρευνα που διεξήγαγε έχει καταλήξει ότι τα βασικά προβλήματα είναι τα εξής:

  • Οι προµηθευτές έχουν υιοθετήσει διαφορετικές ονομασίες για να περιγράψουν τους µηχανισµούς αναπροσαρμογής των χρεώσεων. Η ανομοιογένεια αυτή κάνει δυσχερή τον εντοπισμό των παραμέτρων που καθορίζουν την τιµολόγηση.
  • Από εταιρεία σε εταιρεία διαφέρει ουσιωδώς τόσο το σημείο από το οποίο ενεργοποιούνται οι ρήτρες, όσο και η µεθοδολογία βάσει της οποίας καθορίζεται η προσαύξηση. ∆ιαφέρει ακόμα η περίοδος εφαρμογής της ρήτρας σε σχέση µε την περίοδο που αφορά ο εκκαθαριστικός λογαριασμός (άλλος παίρνει τον µέσο όρο των τριών τελευταίων µηνών, άλλος τον προηγούμενο µήνα κ. λπ.). Στην πράξη γίνονται «µη συγκρίσιμοι» οι εφαρµοζόμενοι µηχανισµοί αναπροσαρμογής, αλλά και πολύ δύσκολη η έστω εκ των υστέρων επαλήθευση των χρεώσεων.
  • Σε πολλές περιπτώσεις το όριο πάνω από το οποίο εφαρμόζεται η ρήτρα είναι τόσο χαµηλά, ώστε στην πραγµατικότητα δεν είναι ρήτρα, αλλά σταθερή τιµολογιακή χρέωση (αφού ενεργοποιείται πάντα).Συνεπώς οι εταιρείες αυτές κρατούν τεχνητά τα ονοµαστικά τους τιµολόγια φθηνά, αλλά στην πραγµατικότητα ο καταναλωτής πληρώνει ακριβά.
  • Οι πληροφορίες σχετικά µε τον υπολογισµό των ρητρών, αλλά ακόµα και των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται για αναπροσαρµογή των τιµολογίων δεν είναι διαθέσιµες στους καταναλωτές όταν υπογράφουν τη σύµβαση, πολλές φορές ούτε καν στις ιστοσελίδες των προµηθευτών. Στην πλειονότητα, δε, των περιπτώσεων η γνωστοποίηση στον καταναλωτή του γεγονότος ότι η τιµή του προσφερόµενου τιµολογίου µπορεί να µεταβάλλεται (µε βάση τις ρήτρες) γίνεται µε τρόπο ασαφή, µη κατανοητό και µέσω µόνο των γενικών όρων της σύµβασης.
  • Σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες προµήθειας επιβάλλουν υπέρογκα «πρόστιµα» στους καταναλωτές που θέλουν να αποχωρήσουν πριν από την ολοκλήρωση της σύµβασης, όταν διαπιστώνουν ότι άλλα πίστευαν και άλλα προέκυψαν, παρότι µε βάση το ενωσιακό δίκαιο προστατεύεται το θεµελιώδες δικαίωµα του καταναλωτή για αλλαγή προµηθευτή.

Σύμφωνα µε πληροφορίες, για να ορθολογικοποιηθεί το ευρύτερο πλαίσιο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει καταλήξει σε σχέδιο ρυθμιστικής απόφασης όσον αφορά τις χρεώσεις των προµηθευτών, το οποίο θα υιοθετηθεί στο αµέσως επόμενο διάστημα.

Η φιλοσοφία του σχεδίου είναι να απλοποιείται και να καθίσταται απολύτως διαφανής για τον καταναλωτή η διαδικασία διαµόρφωσης του τελικού ποσού που πληρώνει για τις ανταγωνιστικές χρεώσεις του λογαριασμού ρεύµατος κάθε εταιρείας.

Ταυτόχρονα κρατάει τη δυνατότητα των προµηθευτών να διασφαλίζονται από το ρίσκο απότομων διακυμάνσεων της χονδρεµπορικής τιµής του ρεύµατος, υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα είναι ευκρινή στον καταναλωτή.

Με βάση αυτήν τη φιλοσοφία, το σχέδιο της ΡΑΕ έχει δύο βασικές παραμέτρους:

Πρώτον, η µόνη ρήτρα που επιτρέπει να υπάρχει στις συµβάσεις µε τον καταναλωτή είναι εκείνη που συνδέεται µε την Οριακή Τιµή Συστήματος (ΟΤΣ).

Αυτό σημαίνει ότι θα πάψουν να υπάρχουν άλλες κυμαινόµενες χρεώσεις, δεδομένου µάλιστα ότι αυτές αναφέρονται σε κόστη που δεν µπορούν να ελεγχθούν.

Ας αναφερθεί εδώ ότι µελετάται να παραμείνει και η ρήτρα ∆ιοξειδίου του Άνθρακα που έχει εφαρμόσει µόνο η ∆ΕΗ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξαλειφθούν όλες οι ασάφειες και θα γίνει διαφανής και κατανοητή στον καταναλωτή.

∆εύτερον, η ρήτρα ΟΤΣ, που την εφαρµόζουν πλέον όλοι οι προµηθευτές εκτός από τη ∆ΕΗ και η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει, θα τυποποιηθεί και θα υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας όσον αφορά τον υπολογισµό της.

Συγκεκριµένα θα δηλώνεται σαφώς από κάθε εταιρεία η συγκεκριµένη φόρµουλα υπολογισµού της, στην οποία φόρµουλα η µοναδική κυµαινόµενη παράµετρος θα είναι η ΟΤΣ.

Συνεπώς ο καταναλωτής βάζοντας κάθε στιγµή στη φόρµουλα την τρέχουσα ΟΤΣ θα γνωρίζει τι ακριβώς θα πληρώσει.

Τέλος, η παρέµβαση της ΡΑΕ, πέραν του περιεχοµένου και της σαφήνειας των συµβάσεων, θα επεκταθεί και στις διαφηµιστικές καµπάνιες των εταιρειών, έτσι ώστε να αποφεύγονται παραπλανητικοί ισχυρισµοί ή µηνύµατα που µπερδεύουν αντί να διαφωτίζουν τον καταναλωτή.

Follow Us

Scan to Order

Σύστημα ανέπαφων παραγγελιών με QR Code. Χωρίς καταλόγους, πολυγλωσσικό και άμεση ενημέρωση προϊόντων!

Trending Now

Discounts on shopping: Ξεκινούν οι ενδιάμεσες Φθινοπωρινές εκπτώσεις 2020 από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

Tην 1η Νοεμβρίου ξεκινούν οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 14 του ίδιου μήνα...... Τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την...

Coronavirus – PM Mitsotakis: Μάσκες παντού και απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 00:30 ως τις 5 το πρωί στις «πορτοκαλί» και «κόκκινες» περιοχές

Μίνι lockdown με νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και μάσκες παντού, σε περιοχές με πορτοκαλί σήμανση λόγω κορωνοϊού ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός...

Premium

Restrictive measures: Απαγόρευση κυκλοφορίας – Αυτό είναι το έντυπο μετακίνησης εργαζομένων του Δημοσίου {Εγγραφο}

Σε εφαρμογή τίθεται από τα ξημερώματα του Σαββάτου η εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας μεταξύ 00:30 έως 5:00 στις «πορτοκαλί» και «κόκκινες» περιοχές...

Restrictive measures: Έτσι θα γίνονται οι μετακινήσεις τη νύχτα στις «πορτοκαλί» και «κόκκινες» περιοχές

Τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να μετακινηθούν κατ’ εξαίρεση, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, οι εργαζόμενοι και άλλα πρόσωπα περιέγραψε ο Νίκος...

Stories for You

National Holiday of October 28th: Πώς θα γίνουν οι εορτασμοί σε Γυμνάσια και Λύκεια

Χωρίς μαθητικές παρελάσεις, αλλά με εκδηλώσεις ανά τμήμα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και παράδοση σημαίας στους σημαιοφόρους από τους διευθυντές θα εορταστεί φέτος στα...

Aegean islands – Business Support: Ανοίγει στις 21 Οκτ. η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ”, για την στήριξη των μικρών επιχειρήσεων 

Ανοίγει στις 21 Οκτωβρίου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ”, για την στήριξη των μικρών επιχειρήσεων  του Νοτίου Αιγαίου Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε...

More from Mykonos Ticker

Restrictive measures: Ανατροπές στην Εστίαση, Bar και Κέντρα Διασκέδασης

Διευκρινήσεις για το πώς θα λειτουργούν Εστίαση, Bar και Κέντρα Διασκέδασης, έδωσε κατά την ενημέρωση για την πορεία του κορωνοϊού ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας...

Municipality of Syros: Ψήφισμα Δ. Σ. κατά των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και υπέρ της αλληλεγγύης στον Αρμενικό λαό

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης, κατά των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και υπέρ της αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο Αρμενικό λαό..... Το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου -...

Coronavirus Pandemic: Χάρτης υγειονομικής ασφάλειας – Στο επίπεδο 2 «έπεσε» η Μύκονος!! Οι περιοχές που αλλάζουν επίπεδο ετοιμότητας

Αλλαγές στον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας φέρουν τα αυξημένα κρούσματα του κορωνοϊού που καταγράφονται στη χώρα........ Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, 24 από τις 74 περιοχές...
error: Content is protected !!