15.5 C
Mykonos

Web Radio

Weather

15.5 C
Mykonos
13.4 C
Athens

Σε ποιες περιπτώσεις µπορούν να εισβάλουν οι αστυνοµικές Aρχές χωρίς άδεια της Συγκλήτου

Η κατάργηση του ασύλου στα ΑΕΙ αποτελεί άµεση προτεραιότητα της κυβέρνησης. Για το θέµα έχουν χυθεί τόνοι µελανιού και κατ’ επέκταση γύρω από το άσυλο έχουν αναπτυχθεί διάφοροι µύθοι……..

Το «Εθνος της Κυριακής» ανοίγει το φάκελο. Το πανεπιστηµιακό άσυλο έχει µια ιδιοτυπία. ∆εν µνηµονεύεται ρητά σε κανένα ελληνικό Σύνταγµα, εθιµικά ισχύει εδώ και τουλάχιστον 160 χρόνια αλλά νοµοθετικά κατοχυρώθηκε µόλις το 1982. Στο διάβα όλων αυτών των χρόνων, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τηρήθηκε στο πλαίσιο της κατοχύρωσης των ακαδηµαϊκών ελευθεριών για την προστασία του δικαιώµατος στη γνώση, τη µάθηση και την εργασία όλων ανεξαιρέτως των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει, αλλά και αρκετές ακόµη καταπατήθηκε ή παρερµηνεύτηκε η ουσία του.

Όλα ξεκίνησαν στις 11 Μαΐου 1859. Περίπου εκατό νεαροί µαθητές, καταδιωκόµενοι από τις αστυνοµικές αρχές και «όχλον πολύν, το πλείστον κατωτάτης τάξεως και πάσης ηλικίας» όπως ανέφερε ο Τύπος της εποχής, κατέφυγαν για προστασία στο κτίριο του Πανεπιστηµίου Αθηνών όπου βρίσκονταν «ολιγοστοί φοιτηταί», που «ηνώθησαν µετ’ αυτών, παρασυρθέντες υπό της εσφαλµένης ιδέας ότι οι προσελθόντες ηδύναντο να επικαλεσθώσιν το δικαίωµα της φιλοξενίας».

Η συντηρητική Σύγκλητος σπεύδει να εκδώσει ανακοίνωση παραινώντας «πατριωτικώς» τους φοιτητές να ασχολούνται µόνο µε τα µαθήµατά τους. Από την πλευρά του ο υπουργός επί των Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, Χαράλαµπος Χριστόπουλος, αποδοκιµάζει τη συγκέντρωση στο πανεπιστήµιο «προσώπων µη ανηκόντων εις την τάξιν των φοιτητών», µια πράξη που βεβηλώνει «το ιερόν της ανωτάτης του έθνους εκπαιδεύσεως καθίδρυµα». Συγχρόνως αποφασίζει τη διακοπή των µαθηµάτων για δύο µέρες, µε ταυτόχρονη εγκατάσταση στον χώρο στρατιωτικής φρουράς που θα συνεπικουρούσε το έργο της Αστυνοµίας.

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ

Η τελευταία αυτή απόφαση όµως, υπαγορευµένη από τον φόβο επέκτασης των επεισοδίων που θα µείνουν γνωστά στην Ιστορία ως «Σκιαδικά», προκαλεί τις έντονες διαµαρτυρίες της αντιπολίτευσης. Σε συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε στη Γερουσία της Βουλής, παίρνοντας τον λόγο ο γερουσιαστής Γεώργιος Χρηστίδης θα αποδοκιµάσει εντόνως τα αστυνοµικά µέτρα της κυβέρνησης, µιλώντας για έφοδο του στρατού «κατά του ασύλου τούτου των επιστηµών. […] Αυτά τα σκηνώµατα της παιδείας ως και εκείνα της θρησκείας εθεωρήθησαν πανταχού ιερά άσυλα, και ποτέ η ένοπλος δύναµις δεν συγχωρείται να εισβάλη εις αυτά διά να πολεµήση µάλιστα παιδάρια.

∆εν ήσαν έπειτα εν τω Πανεπιστηµίω, ούτε όπλα, ούτε ράβδοι, ούτε πέτραι. Ποίον λόγον είχον τότε να διατάξωσι κατά των αθώων τούτων όντων την στρατιωτικήν έφοδον;» αναρωτιέται. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται δηµόσια λόγος για το πανεπιστηµιακό άσυλο. Βέβαια, ο όρος χρησιµοποιείται εδώ µε την κλασική έννοια. ∆εν συνδέεται δηλαδή µε το θέµα της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, αλλά σηµαίνει απλώς τον ιερό τόπο στον οποίο ο καταδιωκόµενος βρίσκει ασφάλεια και προστασία χωρίς να έχουν το δικαίωµα να εισέλθουν σε αυτό οι διώκτες του.

ΕΙΣΒΟΛΕΣ ΕΠΙ ΧΟΥΝΤΑΣ

Τις επόµενες δεκαετίες παρατηρείται µια τυπική αναγνώριση του πανεπιστηµιακού ασύλου και το µόνο που αµφισβητούνταν µέχρι τη δικτατορία του 1967 είναι εάν και κατά πόσο το προαύλιο του εκπαιδευτικού ιδρύµατος αποτελεί ή όχι επέκταση του ασύλου. Στις 14 Φεβρουαρίου 1973 η αστυνοµία εισβάλλει στο Πολυτεχνείο διαλύοντας µε βίαιο τρόπο τη συγκέντρωση φοιτητών και συλλαµβάνει 11 σπουδαστές τους οποίους παραπέµπει σε δίκη. Η Σύγκλητος υποβάλει την παραίτησή της.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης κατάληψης της Νοµικής Σχολής Αθηνών, στις 20 Μαρτίου 1973, η Σύγκλητος του πανεπιστηµίου δίνει αυτήν τη φορά τη συγκατάθεσή της για βίαιη εκκένωση του κατειληµµένου ιδρύµατος, καθώς, όπως υποστήριξε, µια «οµάδα φοιτητών, ελαχίστη εν σχέσει προς τον όγκον του φοιτητικού κόσµου», «διά της στάσεώς της, παρά πάσαν έννοιαν δικαίου και ελευθερίας, προσπαθεί να εµποδίσει την άσκησιν του αναφαιρέτου δικαιώµατος των φοιτητών, όπως µορφωθούν».

Μέσα Νοεµβρίου καταλαµβάνεται το Πολυτεχνείο και µετά την κήρυξη στρατιωτικού νόµου, στις 17 του µηνός εισέρχεται άρµα µάχης στο προαύλιο του ΕΜΠ. Το επιχείρηµα ήταν ότι «η µεγάλη πλειονότης των συγκεντρωθέντων εντός του Ιδρύµατος αποτελείτο από πρόσωπα διαφόρων κατηγοριών ξένων προς το Πολυτεχνείον», στα οποία αποδόθηκαν τόσο «η κατίσχυσις των πολιτικών συνθηµάτων έναντι των σπουδαστικών» όσο και οι ζηµιές που προέβαλε το καθεστώς.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μεταπολιτευτικά, στο πρώτο Σύνταγµα του 1975 γίνονται οι πρώτες προσπάθειες νοµοθετικής κατοχύρωσης του ασύλου. Η πρόταση της αντιπολίτευσης για ενσωµάτωσή του στον υπέρτατο νόµο του κράτους («η ακαδηµαϊκή ελευθερία και το ακαδηµαϊκό άσυλο είναι απαραβίαστα») απορρίπτεται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή.

Αναφέρεται ωστόσο ρητά στο κείµενο που επιψηφίστηκε ότι «η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθεραι, η δε ανάπτυξις και προαγωγή αυτών, αποτελεί υποχρέωσιν του Κράτους. […] Η ανωτάτη εκπαίδευσις παρέχεται αποκλειστικώς υπό ιδρυµάτων αποτελούντων νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, πλήρως αυτοδιοικουµένων» (άρθρο 16).

Μπορεί να µη γίνεται αναφορά στο άσυλο, αλλά κατοχυρώνεται η αυτοδιοίκηση των πανεπιστηµίων. Τον Μάιο του 1977, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευστάθιος Μπλέτσας γνωµοδοτεί, έπειτα από σχετικό ερώτηµα του υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως, ότι πανεπιστηµιακό άσυλο δεν υφίσταται και πως η Αστυνοµία έχει δικαίωµα και καθήκον να µπαίνει όποτε θέλει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), να παρίσταται στις φοιτητικές συνελεύσεις «εάν αυταί παρεξέκλιναν του σκοπού τους και µετατράπηκαν σε πολιτικές συναθροίσεις», καθώς και «να ανακαλύπτει και να προσάγει σε δίκη τους φυσικούς ή ηθικούς αυτουργούς» των «εγκληµάτων» της αφισοκόλλησης, της ανάρτησης πανό και της αναγραφής συνθηµάτων στους τοίχους. Ξεσπούν έντονες αντιδράσεις και ο υπουργός Παιδείας, Γεώργιος Ράλλης, ξεκαθαρίζει ότι «η κυβέρνηση αναγνωρίζει ουσιαστικά και στην πράξη το πανεπιστηµιακό άσυλο».

Η ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981 θα σηµάνει και τη νοµοθετική κατοχύρωση του ασύλου µε τον νόµο 1268/1982. Στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι η έννοια του ασύλου «καλύπτει όλους τους χώρους των ΑΕΙ και συνίσταται στην απαγόρευση της επέµβασης της δηµόσιας δύναµης στους χώρους αυτούς, χωρίς την πρόσκληση ή άδεια του αρµόδιου οργάνου των ΑΕΙ». Ο όρος «δηµόσια δύναµη» αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο επέµβασης ακόµη και του στρατού.

ΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Α∆ΕΙΑ

Με τον εν λόγω νόµο και τους επόµενους που θα κατατεθούν, δεν απαιτείται άδεια εισόδου όταν τελούνται αυτόφωρα κακουργήµατα όπως είναι για παράδειγµα η πώληση ναρκωτικών (άρθρο 5, ν. 1727/1987), ο εµπρησµός (άρθρο 264 Ποινικού Κώδικα), η πρόκληση έκρηξης (άρθρο 270 Π.Κ.), η κατασκευή, προµήθεια ή κατοχή εκρηκτικών υλών ή βοµβών καθώς επίσης και η µεταφορά ή φύλαξή τους (άρθρο 272 ΠΚ), ο βιασµός (άρθρο 336 ΠΚ), η κατάχρηση σε ασέλγεια (άρθρο 338 ΠΚ), όταν τελούνται αυτόφωρα εγκλήµατα κατά της ζωής (κακουργήµατα ή πληµµελήµατα) όπως είναι η ανθρωποκτονία και η απόπειρά της (άρθρα 42 και 2299 ΠΚ), η έκθεση σε κίνδυνο άλλου (άρθρο 306 ΠΚ) και η παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής (άρθρο 307 ΠΚ).

Επιπροσθέτως, άδεια εισόδου δεν απαιτείται και όταν συλλαµβάνεται πρόσωπο που καταζητείται βάσει δικαστικού εντάλµατος ή δικαστικής απόφασης, ένεκα των οποίων ο νόµος επιτρέπει την επέµβαση των Αρχών. Παρά τις σαφείς αναφορές του νοµοθετικού πλαισίου, το άσυλο έχει καταπατηθεί αρκετές φορές. Ενδεικτικά, στις 5 Ιανουαρίου 1983 αστυνοµικός µπαίνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο για να συλλάβει εργαζόµενο που είχε διαπληκτισθεί µε εργολάβο καθαρισµού µετά την απόλυσή του.

Στις 11 Απριλίου 1984, ένοπλοι άνδρες της Ασφάλειας µπαίνουν στη Νοµική Κοµοτηνής για να συλλάβουν φοιτητές που έγραφαν συνθήµατα σε τοίχους. Στις 20 Μαρτίου 1985 τα ΜΑΤ εισβάλλουν στο ισόγειο της Νοµικής Αθηνών καταδιώκοντας αναρχικούς. Στις 14 Νοεµβρίου 2005 τα ΜΑΤ µπαίνουν στο προαύλιο της ΑΣΟΕΕ καταδιώκοντας φοιτητές που επιχείρησαν να κρατήσουν ανοιχτή τη σχολή τους κατά τον εορτασµό του Πολυτεχνείου.

Το 2011, µε τον νόµο 4009 της υπουργού Παιδείας Αννας ∆ιαµαντοπούλου, δινόταν στον εισαγγελέα η δικαιοδοσία να παραγγέλλει επέµβαση της Αστυνοµίας όταν διαπιστώνει ότι τελούνται παράνοµες πράξεις, που δεν έχουν σχέση µε την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όµως, µε τον νόµο 4485/2017 του υπουργού Κώστα Γαβρόγλου, επανερχόταν η αρµοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ. να παρεµβαίνει αυτεπάγγελτα «σε περιπτώσεις κακουργηµάτων και εγκληµάτων κατά της ζωής» και όχι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο

Follow Us

Weather in Mykonos

Mykonos
light rain
15.5 ° C
16.1 °
15 °
63 %
7.2kmh
38 %
Σα
18 °
Κυ
17 °
Δε
17 °
Τρ
17 °
Τε
17 °

10 Συμβουλές διακόσμησης για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο!!

Όσο διασκεδαστική μπορεί να είναι η διαδικασία στολίσματος του χριστουγεννιάτικου δέντρο, άλλο τόσο εύκολα μπορεί να καταλήξει σε μεγάλο μπέρδεμα και πονοκέφαλο.......Πριν, λοιπόν, ξεκινήσεις...

Tiffany: Η έμπνευση για το θρυλικό & εμβληματικό οινοπνευματί χρώμα και όλα όσα την έκαναν τόσο glam!! [pics]

Tiffany & Co!! Μία από τις διασημότερες εταιρείες κοσμημάτων στον κόσμο με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα της να αποτελεί το σήμα κατατεθέν του!! Ο...

Ποια δυνατότητα υπάρχει να αγοράσετε κινητό, laptop ή tablet χωρίς ΦΠΑ – Νέα ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ από την 1η Δεκεμβρίου [Έγγραφο]

Την δυνατότητα να αγοράζουν χωρίς ΦΠΑ laptop, κινητά τηλέφωνα αλλά και tablet, έχουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες....... Για την διευκόλυνση αλλά και την μείωση...

Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας αναπροσαρμόζουν τα τιμολόγια τους – Σχέδιο για άμεσες και έμμεσες μειώσεις

Ελαφρύνσεις στους μηνιαίους του λογαριασμούς αναμένεται να δουν οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας,.... σύμφωνα με το «Έθνος της Κυριακής» Οι νέες έμμεσες και άμεσες μειώσεις  στις τιμές...

Σαντορίνη: Υδροθερμικές «καμινάδες» με βακτήρια βρήκε στο ηφαίστειο η NASA

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεθνής ωκεανογραφική έρευνα στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπος βορειοανατολικά της Σαντορίνης, η οποία χρηματοδοτήθηκε και υποστηρίχθηκε από την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία...

Σοκ για Facebook και Twitter: Εφαρμογές «κλέβουν» προσωπικά δεδομένα από τους λογαριασμούς χρηστών

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τον Twitter ή Facebook λογαριασμό σας για να συνδεθείτε σε άλλη εφαρμογή στο κινητό, υπάρχει περίπτωση ορισμένα από τα προσωπικά σας...

What to Read Next...

Related stories You May Like

Ιδιοκτήτες ακινήτων : Μέχρι 31.3.2020, χωρίς επιβολή προστίμων να υποβάλουν δήλωση...

, Σε ποιες περιπτώσεις µπορούν να εισβάλουν οι αστυνοµικές Aρχές χωρίς άδεια της Συγκλήτου
Την ευκαιρία έως και την 31η Μαρτίου 2020, έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν εθελουσίως τα επιπρόσθετα τετραγωνικά μέτρα που «νομιμοποίησαν» κατά το παρελθόν...

Νέες τιμές των φαρμάκων: Αυξήσεις και Μειώσεις σε 8.000 φάρμακα –...

, Σε ποιες περιπτώσεις µπορούν να εισβάλουν οι αστυνοµικές Aρχές χωρίς άδεια της Συγκλήτου
Αυξήσεις και μειώσεις στα φάρμακα με το νέο δελτίο, που περιλαμβάνει αναθεώρηση των τιμών 8.057 φαρμακευτικών σκευασμάτων....... Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΦ και συγκεκριμένα το Τμήμα...

In Case You Missed It

Τα Μυκονιάτικα σοκάκια στους πιο όμορφους δρόμους του κόσμου!!

, Σε ποιες περιπτώσεις µπορούν να εισβάλουν οι αστυνοµικές Aρχές χωρίς άδεια της Συγκλήτου
Αφιέρωμα του CNN: The world's most beautiful streets!! Αυτοί είναι οι πιο όμορφοι δρόμοι του κόσμου και μεταξύ αυτών τα Μυκονιάτικα σοκάκια!! Αφιέρωμα στους πιο όμορφους...

Το gov.gr είναι το επόμενο ΚΕΠ – Παραμένει το συμβατικό...

, Σε ποιες περιπτώσεις µπορούν να εισβάλουν οι αστυνοµικές Aρχές χωρίς άδεια της Συγκλήτου
Ο ιστότοπος www.gov.gr θα είναι το επόμενο ψηφιακό ΚΕΠ στην ηλεκτρονική επαφή του πολίτη με το Δημόσιο, ενώ το ΚΕΠ στη συμβατική του μορφή...

More from Mykonos Ticker

Νέες τιμές των φαρμάκων: Αυξήσεις και Μειώσεις σε 8.000 φάρμακα – Μειώνεται η συμμετοχή των Ασφαλισμένων

Αυξήσεις και μειώσεις στα φάρμακα με το νέο δελτίο, που περιλαμβάνει αναθεώρηση των τιμών 8.057 φαρμακευτικών σκευασμάτων....... Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΦ και συγκεκριμένα το Τμήμα...

Online cash registers: Τον Ιούνιο του 2020 η ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxisnet

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής κατά τη συνάντηση που είχε με τους φορείς της αγοράς, παρουσίασε τον σχεδιασμό για την online διασύνδεση των...

Διαβεβαιώσεις σε Δήμαρχο Τήνου για υλοποίηση των έργων βελτίωσης ύδρευσης και ανακαίνισης του cine “Αιολίς”

Συνάντηση εργασίας είχε σήμερα ο Δήμαρχος Τήνου, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Κυκλάδων κ. Φίλιππο Φόρτωμα, με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο για μείζονα...

Νέα διετής κλαδική σύμβαση στον τουρισμό και στα επισιτιστικά επαγγέλματα

Υπογράφηκε η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους στα πάσης φύσεως τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα της χώρας, όπως αναφέρεται σε σχετική........ ανακοίνωση...

Ανοίγει ο δρόμος στους ιδιώτες επενδυτές για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες και σύνθετα καταλύματα

Τέθηκε χθές σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που παρέχει την δυνατότητα ίδρυσης υδατοδρομίου σε ιδιώτες επενδυτές. Ενα περίπου έτος μετά την ψήφιση του...

Γ. Χατζημάρκος: Η Περιφέρεια διαχειρίζεται την τρέχουσα περίοδο, καταστάσεις που απαιτούν την συνένωση δυνάμεων και το κτίσιμο δυνατών συμμαχιών.

Στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Κρίσιμος ο ρόλος της ομογένειας και της Ορθοδοξίας, στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων της τρέχουσας...

Εκλογές στη Βρετανία: Ισχυρή νέα εντολή στον Μπόρις Τζόνσον – Ολοταχώς για Brexit – Χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης

Οι κρίσιμοι σταθμοί Εξασφαλίσαμε ισχυρή νέα εντολή, δηλώνει ο Μπόρις Τζόνσον: Θρίαμβος των Συντηρητικών. «Μπράβο» από Τραμπ, ανησυχία στο ΗΒ. Βαριά ήττα για τον...

Και στις 3 τάξεις του Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων, από την επόμενη σχολική χρονιά

Θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά. Όλες οι αλλαγές. Τράπεζα Θεμάτων θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά στην Α', τη Β' και την...
error: Content is protected !!