15.8 C
Mykonos

Web Radio

Weather

15.8 C
Mykonos
14.4 C
Athens

ΣΕΠΕ: Η Νέα Απόφαση με τις Παραβάσεις και τον Καθορισμό των Προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων (ΦΕΚ)

Έλεγχοι  προ των Πυλών

Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων,……

όπως αυτές περιγράφονται για τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και τους Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αντιστοίχως.

Δημοσιεύθηκε χθες στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η Υπουργική απόφαση 29164/755 (ΦΕΚ Β’ 2686 / 02-07-19) σχετικά με την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και τον καθορισμό του ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

1.. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα πρόστιμα επιβάλλονται με τη συνεκτίμηση τεσσάρων (4) βασικών μεταβλητών – κριτηρίων και δύο (2) υπο-κριτηρίων.

 Τα βασικά κριτήρια είναι τα εξής:

i) η σοβαρότητα της παράβασης (Σ),

ii) ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης (ΑΕ),

iii) η υποτροπή της επιχείρησης (Υ). Ως υποτροπή νοείται

α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά να υπολογίζεται προς τα πίσω από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, ή

β) η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση κατά την προηγούμενη τετραετία. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης και

iv) η παράβαση περί χρονικών ορίων, όταν ο θιγόμενος/-οι είναι εργαζόμενος/-οι με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας (ΧΟ).

Η έλλειψη συνδρομής των υπό στοιχείο iii και iv μεταβλητών – κριτηρίων δεν επηρεάζει την επιβολή του προστίμου όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των λοιπών μεταβλητών – κριτηρίων.

Τα υπο-κριτήρια είναι τα εξής:

i) ο βαθμός συνεργασίας (ΒΣ). Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις – συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, κ.τ.λ. και

ii) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται (Θ), δηλαδή οι εργαζόμενοι τους οποίους αφορά η διαπιστωθείσα παράβαση. Αρχικώς, καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου (ΒΠ), το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

2.. ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Α. Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και λαμβάνουν τιμές από 1-40 μόρια, σύμφωνα με τον πίνακα 1 «ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ».

Η εκτίμηση των μορίων εντός του συγκεκριμένου εύρους γίνεται ξεχωριστά για κάθε παράβαση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ  
ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 1-5 ΜΟΡΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ 6-10 ΜΟΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 11-20 ΜΟΡΙΑ
ΥΨΗΛΗ 21-30 ΜΟΡΙΑ
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 31-40 ΜΟΡΙΑ

Στον πίνακα παραβάσεων του παραρτήματος Ι παρουσιάζεται ενδεικτικός κατάλογος των παραβάσεων τις οποίες ελέγχουν οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, καθώς και η διαβάθμιση της σοβαρότητας αυτών με βάση τον ανωτέρω πίνακα 1.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας, η σοβαρότητα της παράβασης επαφίεται στην κρίση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων.

Β. Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και βαθμολογούνται με 1-60 μόρια σύμφωνα με τον πίνακα 2Α με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1-12 ΜΟΡΙΑ
11-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 13-24 ΜΟΡΙΑ
51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 25-36 ΜΟΡΙΑ
151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 37-48 ΜΟΡΙΑ
251-ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 49-60 ΜΟΡΙΑ

Το αρχικό εύρος του προστίμου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κλίμακες του ακόλουθου πίνακα 3:

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  ΕΥΡΟΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ   

 

 
ΚΛΙΜΑΚΕΣ Xi ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ
1 Πολύ μικρά 2-20 300 € 3.000 €
2 Μικρά 21-40 3.001 € 6.000 €
3 Μεσαία 41-60 6.001 € 15.000 €
4 Υψηλά 61-80 15.001 € 30.000 €
5 Πολύ υψηλά 81-100 30.001 € 50.000 €

Ημερίδα του ΣΕΠΕ

Υπουργείο Εργασίας: Σημαντικά αποτελέσματα από την ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Σύμφωνα με το Υπουργείο,

«Ενεργοποιείται η κοινοποίηση εγγράφων και πράξεων του Σώματος ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς των εργοδοτών, μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Η υπηρεσία θα αρχίσει να χρησιμοποιείται από τις 15 Ιουλίου, εξοικονομώντας ετησίως πάνω από 200.000 ευρώ»

Ημερίδα απολογισμού της δράσης σχετικά με τη χρήση εργαλείων ανάλυσης κινδύνου για την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, υλοποίησε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) .

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου δράσης επιχειρήθηκε σε τέσσερα Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων o συνδυασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων “ΕΡΓΑΝΗ” και ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για τη στόχευση των ελέγχων με τη χρήση πρακτικών ανάλυσης κινδύνου. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά μέσα, επιτυγχάνονται αυξημένες επιδόσεις στον εντοπισμό της παραβατικότητας.

Μέσα από το σχέδιο αναδείχθηκε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τη στόχευση των ελέγχων, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραβατικών επιχειρήσεων και τη χρήση προληπτικών μέσων, όπως η αποστολή ενημερωτικών επιστολών. Η προσέγγιση αυτή, η οποία είναι μια καλή πρακτική που χρησιμοποιούν διεθνώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, μπορεί να αναβαθμίσει κατακόρυφα την αποτελεσματικότητα του Σ.ΕΠ.Ε.

Παράλληλα, ενεργοποιείται η κοινοποίηση εγγράφων και πράξεων του Σώματος ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς των εργοδοτών μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Η υπηρεσία θα αρχίσει να χρησιμοποιείται από τις 15 Ιουλίου, εξοικονομώντας ετησίως πάνω από 200.000 ευρώ, κάνοντας πιο φιλική τη σχέση του με τον πολίτη και επιταχύνοντας τις διαδικασίες διεκπεραίωσης των ελέγχων.

Η  ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα, μειώνοντας την αδήλωτη εργασία περισσότερες από 11 ποσοσιταίες μονάδες το διάστημα 2014-18 και βάζοντας κανόνες στην τήρηση των ωραρίων.

Η εφαρμογή πρακτικών ανάλυσης κίνδυνου και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής εποχής αποτελούν κρίσιμα βήματα για ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό Σ.ΕΠ.Ε.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ

Follow Us

Trending Now

Πέθανε ο Κώστας Βουτσάς: Ένας αειθαλής εραστής της σκηνής και της ζωής [Videos]

Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Βουτσάς σε ηλικία 88 ετών. Ο αγαπημένος ηθοποιός τις τελευταίες εβδομάδες είχε εισαχθεί στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου...

Κορωναϊός: Η ΔΟΕ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ακύρωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2020

Ανήσυχοι οι παράγοντες της ΔΟΕ, με τον Ντικ Πάουντ να υποστηρίζει πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να ακυρωθούν εξαιτίας του κορονωϊού, όχι όμως να...

Premium

“Αθέατα” τετραγωνικά: Τα 10 μυστικά για να αποφύγετε πρόστιμα και επιβαρύνσεις

Η προθεσμία για τη δήλωσή των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων αλλά και για όσους θα προχωρήσουν σε ρύθμιση αυθαιρέτων μετά τις 31 Μαρτίου, στους δήμους...

Αυτόματη e-δήλωση Γάμων, Συμφώνων Συμβίωσης, Διαζυγίων χωρίς δήλωσης μεταβολής στο Φορολογικό Μητρώο στις ΔΟΥ

Εφορία τέλος!! Αυτόματη e-δήλωση!! Τα ληξιαρχικά γεγονότα γάμου, διαζυγίου, της σύναψης και της λύσης συμφώνου συμβίωσης, για τα οποία οι πολίτες δεν χρειάζεται πλέον...

Stories for You

Δυνατότητα τακτοποίησης αυθαιρέτων με 30ετή ορίζοντα για τις οικιστικές πυκνώσεις σε δασικές, χορτολιβαδικές εκτάσεις

Η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαιρέτων σε δάση* για 30 έτη μετά την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, μέσω ενός πλαισίου που θα καταρτίζεται ανά ομάδες περιοχών και...

Αύξηση των Αντιπεριφερειαρχών κατά [2] Δύο!! Έως [8] Οκτώ σε κάθε Περιφέρεια [Έγγραφο]

Το θεσμικό πλαίσιο για τους Αντιπεριφερειάρχες περιλαμβάνει το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιείται, με τον αριθμό των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών να αυξάνεται κατά...

More from Mykonos Ticker

2η η Πετρουλάκη, 3ος ο Μίνο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου

(Γιώργος Μίνος) Με δύο μετάλλια στις αποσκευές τους επέστρεψαν από τα Τρίκαλα οι αθλητές του Α.Ο. Μυκόνου......... (Ελευθερία Πετρουλάκη) Η Ελευθερία Πετρουλάκη ήταν 2η στις γυναίκες με...

Πέθανε ο Κώστας Βουτσάς: Ένας αειθαλής εραστής της σκηνής και της ζωής [Videos]

Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Βουτσάς σε ηλικία 88 ετών. Ο αγαπημένος ηθοποιός τις τελευταίες εβδομάδες είχε εισαχθεί στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου...

ΕΚΤΑΚΤΟ: Αεροσκάφος C-130 της ΠΑ μετέφερε εσπευσμένα στην Λέσβο 4 διμοιρίες ΜΑΤ – Εκτός ελέγχου η κατάσταση [Video]

Οι ανάδοχες εταιρείες που αναλαμβάνουν τα κλειστά κέντρα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο!! Παραμένει εκρηκτική η κατάσταση στην Λέσβο, με τους κατοίκους να ορθώνουν τείχος για...
error: Content is protected !!