11.5 C
Mykonos

Web Radio

Weather

11.5 C
Mykonos
6.5 C
Athens

Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)

Θεσμοθετείται η διαδικασία αδειοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο συναφές θέμα με την διοργάνωση αθλητικών, κολυμβητικών και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον αιγιαλό, την παραλία, στη χερσαία ζώνη λιμένων, στην θαλάσσια ζώνη λιμένων και στον θαλάσσιο χώρο,…….

στο πλαίσιο «περί αθλητικού τουρισμού» της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη.

Διαδικασία αδειοδότησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κάθε διοργάνωση αθλητικής, κολυμβητικής και ναυταθλητικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας αδειοδοτείται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Για την αδειοδότηση απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φορέα των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι:

α) σκοπός της διοργάνωσης είναι η αθλητική αναψυχή των συμμετεχόντων και όχι η αγωνιστική διάκριση των συμμετεχόντων,

β) ο αγώνας διεξάγεται με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου φορέα,

γ) πριν την έναρξη των αγώνων θα υποβληθεί στην οικεία Π.Υ.Τ. ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση αλλαγής στην ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων, η κατάσταση αυτή υποβάλλεται εκ νέου με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονική αλληλογραφία) και οπωσδήποτε σε χρόνο προγενέστερο της διεξαγωγής της διοργάνωσης,

δ) η ναυαγοσωστική κάλυψη της δραστηριότητας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 31/2018 (Α΄ 61), όπως ισχύει,

ε) υπάρχει ένα συνοδό σκάφος ανά 50 συμμετέχοντες, για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη θαλάσσια ζώνη λιμένα ή στον θαλάσσιο χώρο,

στ) υπάρχει ασθενοφόρο, καθώς και διαθέσιμος ιατρός με δηλωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, για την παροχή πρώτων βοηθειών εφόσον απαιτηθεί,

ζ) με μέριμνα του οργανωτή θα σημαίνεται η περιοχή της θαλάσσιας ζώνης λιμένα ή του θαλάσσιου χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης,

η) κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα, στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την ασφάλεια των αθλούμενων, των θεατών και των λουομένων,

θ) θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή προβλημάτων που θα απορρέουν από την γειτνίαση της αθλητικής εγκατάστασης με άλλες χερσαίες ή θαλάσσιες χρήσεις της περιοχής,

ι) θα τηρείται συνεχής ραδιοφωνική επικοινωνία τόσο των διοργανωτών όσο και του πλωτού μέσου, εφόσον χρησιμοποιηθεί, με την αρμόδια Λιμενική Αρχή μέσω VHF αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό μέσο,

ια) θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή για την παροχή συνδρομής σε περίπτωση ανάγκης,

ιβ) τηρούνται οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένος αριθμ. 20 (Β΄ 444/1999), όπως ισχύει.

2. Για τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται η προσκόμιση απλού φωτοαντίγραφου του καταστατικού τους στο οποίο θα αναγράφεται ότι ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες αθλητικού τουρισμού.

3. Σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου ή άδεια από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του λιμένα (εφόσον χρησιμοποιείται χώρος επί της ξηράς ή/και παραλίας ή/και χερσαίας ή/και θαλάσσιας ζώνης λιμένα).

4. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, στην περίπτωση που οι δραστηριότητες λάβουν χώρα εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, θαλάσσιας ζώνης λιμένα και θαλάσσιας περιοχής. Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες λάβουν χώρα σε περιοχές αρμοδιότητας πέραν της μίας Λιμενικής Αρχής, τότε οι διοργανωτές θα πρέπει να εφοδιάζονται με τη σύμφωνη γνώμη και των συναρμόδιων Λιμενικών Αρχών.

5. Εάν πρόκειται για αγώνα ταχύπλοων σκαφών απαιτούνται επιπλέον α) κατάσταση συμμετοχής όλων των αγωνιζόμενων συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση των χειριστών ότι αγωνίζονται με δική τους ευθύνη και ότι θα τηρούν τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 20 (Β΄ 444/1999) όπως ισχύει, καθώς και τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, β) αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων των σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως ισχύει.

6. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους €150,00 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΑΛΕ 1450189001). Η αρμόδια Π.Υ.Τ. χορηγεί τη σχετική άδεια εντός δέκα (10) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που η αθλητική, κολυμβητική ή ναυταθλητική δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε περιοχές αρμοδιότητας περισσότερων από μία Π.Υ.Τ., τότε η άδεια θα χορηγείται από την Π.Υ.Τ. αφετηρίας, αφού πρώτα συγκεντρωθούν οι σύμφωνες γνώμες των υπόλοιπων Π.Υ.Τ.

Το ΦΕΚ

Follow Us

Trending Now

Μύκονος: Ειδική Συνεδρίαση για την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο (Έγγραφα)

Αντικείμενο της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου , η έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2020 ....... Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, συγκαλεί,...

Airbnb: Λήγει η Προθεσμία Οριστικοποίησης του Μητρώου – Προσοχή στα πρόστιμα – Οδηγίες για το Μητρώο [Έγγραφο]

Για όσους δραστηριοποιούνται σε πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb, είναι υποχρεωτική η οριστικοποίηση στο Μητρώο...... Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ...

Premium

Οι εξέχουσες επιδόσεις στην αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και η αναγκαία στελέχωση της Περιφέρειας, στην συνάντηση Χατζημάρκου – Τσακίρη

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, η επίσπευση του προγράμματος και η προετοιμασία για την προσεχή...

e-ΕΦΚΑ: Απλοποιούνται όλες οι διαδικασίες συναλλαγής!! Με μία απλή αίτηση Εγγραφή και Διαγραφή από τα μητρώα!!

Από την 1η Μαρτίου απλοποιούνται όλες οι διαδικασίες συναλλαγής με τον νέο e-Ε.Φ.Κ.Α, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος,..... του...

Stories for You

Ευχαριστίες Χατζημάρκου προς την Πρέσβη της Σλοβακίας για την δυναμική αύξηση του τουριστικού ρεύματος στα νησιά του Ν. Αιγαίου

Τουριστικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος συζήτησαν για αρκετή ώρα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος με την Πρέσβη της Σλοβακίας Ελλάδα, Iveta Hricova κατά τη...

Έως 10 Μαρτίου η προθεσμία για αιτήματα πιστοποίησης των ΟΤΑ στα προγράμματα ανάπτυξης του Κοινωνικού Αθλητισμού [Έγγραφα]

Στις 10 Μαρτίου 2020 εκπνέει η προθεσμία για αιτήματα πιστοποίησης των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων αυτών, στα προγράμματα ανάπτυξης του Κοινωνικού...

Το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Αυτοματοποίηση στις Γεννήσεις [Βήμα-Βήμα, Έγγραφο]

Τις δηλώσεις γέννησης, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, προς όλα τα Ληξιαρχεία των Δήμων της Χώρας, αποτυπώνει...... η αριθμ. 8/2020 Εγκύκλιος του Υφυπουργού...

Weather in Mykonos

Mykonos
scattered clouds
11.5 ° C
12.2 °
11 °
53 %
8.7kmh
40 %
Σα
12 °
Κυ
12 °
Δε
15 °
Τρ
15 °
Τε
16 °

What to Read Next...

31+1 Ιδέες και μικρές λεπτομέρειες, Αποκριάτικης Διακόσμησης!!

Μπορούμε απλώς να δώσουμε λίγη παραπάνω προσοχή, σε μικρές λεπτομέρειες, εστιάζοντας στα έντονα χρώματα!!

Sexy και Εντυπωσιακά Αποκριάτικα Μακιγιάζ με έμφαση στα μάτια!! [Videos]

τα eyeliner, τα μολύβια ματιών και χειλιών, οι σκιές και φυσικά πολύ φαντασία είναι τα βασικά εργαλεία

Εκπληκτικό μακιγιάζ για βραδινές Αποκριάτικες εμφανίσεις!! [Video]

Μακιγιάζ για να κλέψετε τις εντυπώσεις στις βραδινές Αποκριάτικες εμφανίσεις σας!! Καθηλώστε τους πάντες με το αστραφτερό βλέμμα σας με αυτό το σαγηνευτικό βραδινό...

Πώς να ψήσετε το Perfect Juicy Steak (Videos+tips)

Φυσικά, ειδικά στην κρεατολάγνο χώρα μας, όλοι λίγο πολύ (πλην των vegetarians) ξέρουμε να εκτιμούμε το

Έφηβοι εκτεθειμένοι στο Διαδίκτυο!! Το 30% δηλώνουν ότι έχουν συναντηθεί με κάποιον που γνώρισαν στο διαδίκτυο!!

Ένα στα τρία παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. Παιδιά Δημοτικού που ξενυχτούν παίζοντας σε κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς...

Το doodle της Google για τη γιορτή των ερωτευμένων!! Αγίου Βαλεντίνου 2020!!

Τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου τιμά η Google και αφιερώνει το σημερινό της doodle σε όλους τους ερωτευμένους!!.... Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια...

Διεγράφησαν από Facebook & Instagram, λογαριασμοί με fake news

Εντείνει τις προσπάθειές της, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, για περιορισμό των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης..... Το Facebook, που επιχειρεί να εντείνει τον αγώνα του...

Related stories You May Like

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: Παρέμβαση στις συµβάσεις ρεύµατος, όσον αφορά την σαφήνεια...

, Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
Επιχειρεί να σβήσει τα... ψιλά γράμματα που µπερδεύουν τους καταναλωτές, καθιστούν σχεδόν αδύνατη την εκ των προτέρων σύγκριση για τη βέλτιστη επιλογή προµηθευτή και...

Αποκριάτικα ήθη και έθιμα, με foto album, που αναβιώνουν σε κάθε...

, Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
 Αποκριά (αποκρεά) σημαίνει αποχή από το κρέας.

In Case You Missed It

Πώς θα υποβάλλετε δήλωση ορθών στοιχείων ακινήτων στον Δήμο Μυκόνου

, Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’), οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ηλεκτροδοτούμενων ή μη ηλεκτροδοτούμενων, έχουν την...

Το Brexit προκαλεί προβληματισμό και άγχος στον τουρισμό για εισπράξεις 2...

, Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
Το επικείμενο Brexit , παρά την ομαλή εξέλιξη των προκρατήσεων, δημιουργεί προβληματισμό και άγχος στους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου καθώς ανατρέπονται ταξιδιωτικές πρακτικές και...

More from Mykonos Ticker

Μύκονος: Σύλληψη μη νόμιμου αλλοδαπού για κλοπή και 4 Συλλήψεις για παράνομες οικοδομικές εργασίες

Συλλήψεις από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου, για παράνομες οικοδομικές εργασίες στη Μύκονο και μη νόμιμου αλλοδαπού για κλοπή..... Σύλληψη (4) ατόμων για παράνομες οικοδομικές...

Οι εξέχουσες επιδόσεις στην αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και η αναγκαία στελέχωση της Περιφέρειας, στην συνάντηση Χατζημάρκου – Τσακίρη

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, η επίσπευση του προγράμματος και η προετοιμασία για την προσεχή...

Μύκονος: Ειδική Συνεδρίαση για την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο (Έγγραφα)

Αντικείμενο της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου , η έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2020 ....... Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, συγκαλεί,...

ΟΤΑ Α’, Β’ βαθμού και ΝΠΙΔ: Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού 2020!! Διαδικασία & Προθεσμίες [Έγγραφα]

Εγκύκλιο σχετικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, εξέδωσε...

Τσικνοπέμπτη: Ο σχολαστικός καθαρισμός της σχάρας είναι επιβεβλημένος για λόγους υγείας!! Ο άγνωστος κίνδυνος!! [Video]

The Grilling Danger That Has Nothing to Do With Food Poisoning Το ψήσιμο στα κάρβουνα είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο αγαπημένες συνήθειες όλων των...

Η ιστορία και τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης

Η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου (Κρεατινής) ονομάζεται Τσικνοπέμπτη ή Τσικνοπέφτη, επειδή την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια ψήνουν κρέας ή λιώνουν το...

Χοιρινή πανσέτα Μυκόνου με μουστόμελο και πορτοκάλι (βήμα-βήμα)

  Υλικά 1 κιλό Πανσέτα Μυκόνου 2 κουτ.

Διατροφικό πλάνο για μία ξεχωριστή Πέμπτη…..την Τσικνοπέμπτη

Επειδή όμως η Τετάρτη και η Παρασκευή θεωρούνται μερες νηστείας, εξέχουσα θέση κατέχει η γνωστή Τσικνοπέμπτη!

Πώς να ψήσετε το Perfect Juicy Steak (Videos+tips)

Φυσικά, ειδικά στην κρεατολάγνο χώρα μας, όλοι λίγο πολύ (πλην των vegetarians) ξέρουμε να εκτιμούμε το
error: Content is protected !!