Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου (ΕΚΥΤ)

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 συνήλθαν τα Μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση και αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου (ΕΚΥΤ)
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου (ΕΚΥΤ)

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 συνήλθαν τα Μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση και αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία,..... τα παρόντα (56) Μέλη εξέλεξαν Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Εµµ. Αναστασιάδη και Γραμματείς τις: α) κ. Αικατερίνη Μπαλταζάνη και β) κ. Χιόνη Φίσερ-Ζαµάνου.

Ακολούθως, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο προέβη, δια του Προέδρου κ. Θεόδωρου-Γεράσιμου Μαγκανιώτη και του Ταµία κ. ∆ηµητροκάλλη Γεωργίου, σε διοικητικό και οικονομικό απολογισμό αντίστοιχα.

Τον γενικό συντονισμό της Γενικής Συνέλευσης είχε η Έφορος κ. Κοντού Ευαγγελία.

Τα παρόντα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης ενέκριναν παμψηφεί τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα, αφού προηγουμένως έγινε συζήτηση επ’ αυτών και αφού διαβάστηκε το Πρακτικό της Ελεγκτικής Επιτροπής από το Μέλος της κ. Εμμανουήλ Καλαϊτζή, βάσει του οποίου τα οικονομικά ελεγχθέντα ευρέθησαν ορθώς διαχειρισθέντα.

Κατά την συζήτηση των πεπραγμένων, και επειδή ετέθη το θέμα των ανεμογεννητριών στα νησιά, που απασχόλησε επί πολύ τα Μέλη και απεδείχθη φλέγον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου της, κ. Εμμ. Αναστασιάδη, το θέμα αυτό να αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς και ευρείας συζήτησης σε Ημερίδα που θα οργανώσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία αποτελείται από τους κ.κ.: Ζαμάνου Χαρίκλεια, Θεόφιλο Λάζαρο, Λέπουρα Στέφανο, Παπακωνσταντή Αντώνιο, Φραγκουλόπουλο Βασίλειο,

Ακολούθησαν οι διαδικασίες της εκλογής του νέου ∆.Σ. από την εκλεγείσα από την Γενική Συνέλευση Εφορευτική Επιτροπή, µε Πρόεδρο την κ. Αικατερίνη Μπαλταζάνη και Μέλη την κ. Τατιανή Αναγνωστοπούλου και τον κ. Δημήτρη Παρτσινέβελο.

Εψήφισαν 56. Έγκυρα: 56. Λευκό:1.

ΈλαβΟν:

Α. Για το Διοικητικό Συµβούλιο:

1. Μαγκανιώτης Θεόδωρος-Γεράσιµος 43 2. Τζιώτης Αντώνιος 37 3. Κοντού Ευαγγελία 31 4. ∆ηµητροκάλλης Γεώργιος 30 5. Χωριανόπουλος Αντώνιος 29 6. Γκιολές ∆ηµήτριος 24 7. Κάλμπαρης Σπυρίδων 22

Β. Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

1. Καλαϊτζής Εµµανουήλ 45 2. Ναυπλιώτης Εµµανουήλ 27 3. Λιβάνιος Θεόδωρος 20