17.9 C
Mykonos

web Radyo

Hava

17.9 C
Mykonos
15 C
Atina

Νέα πάγια ρύθμιση: Ποιοι εντάσσονται και ποιοι όχι τις 24 veya 48 dozlar, τι θα συμβεί με τους παλιούς οφειλέτες από την 1η Απριλίου!

Πληροφορίες δίνει της ΑΑΔΕ

Από την 1η Απριλίου, οι παλιοί οφειλέτες, που είχαν ενταχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση των 12/24 dozlar, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019 και για διαφόρους λόγους, από τον επόμενο μήνα βρεθούν εκτός, θα βρεθούν μετέωροι……

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την νέα πάγια ρύθμιση, δεν μπορούν να ενταχθούν στις 24/48 δόσεις όσοι έχουν ρυθμισμένο χρέος, έως την 1η Νοεμβρίου 2019, içinde 12/24 dozlar.

Η ευχέρεια να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση δίδεται μόνο σε όσους ρύθμισαν το χρέος τους, από την 1η Νοεμβρίου και μετά.

Όμως σύμφωνα με τον «Οδηγό» της ΑΑΔΕ για τη νέα πάγια ρύθμιση, η παλαιά πάγια ρύθμιση των 12/24 dozlar θα είναι ενεργή μέχρι τις 31 Mart 2020.

Bu bağlamda, όσοι είχαν ενταχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση kadar 1Kasım 2019, και χάσουν τη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν ξανά στην παλαιά ρύθμιση (arasında 12/24 dozlar), αλλά μόνο μέχρι τις 31 Mart 2020.

Από την 1η Απριλίου 2020 η παλαιά πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 yürürlükten. Ωστόσο η ΑΑΔΕ δεν διευκρινίζει τι θα γίνει με όσους είχαν ενταχθεί στην παλαιά ρύθμιση έως την 1η Νοεμβρίου 2019 και από την 1η Απριλίου χάσουν τη ρύθμιση.

Απλά αναφέρει ότι η ρύθμιση του ν. 4174/2013 καταργείται στις 31 Μαρτίου και από την 1η Απριλίου 2020, θα ισχύει μόνο η νέα πάγια ρύθμιση των 24/48 dozlar.

bu araç δύο τινά:

 1. Οι οφειλέτες θα υποχρεωθούν να εξοφλήσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής τους, το οποίο θα είναι άμεσα απαιτητό, με τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών vb).
 2. açılan «παράθυρο» για την ένταξή τους στην νέα πάγια ρύθμιση, για το υπόλοιπο της οφειλής τους η οποία, sonra, θα είναι η μόνη σε ισχύ.

iken, με τον «οδηγό» η ΑΑΔΕ δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Για τα χρέη που μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.
 • Για όσους οφειλέτες που αποκλείονται.
 • Πώς αυξομειώνεται ο αριθμός των δόσεων από 2 kadar 24 ve 2 kadar 48, Gelir bağlı, που προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων ετών.
 • Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης.
 • Τι συμβαίνει όταν κάποιος βρεθεί εκτός ρύθμισης.

1. Hangi borçlar düzenlemeye tabidir?;

ZORUNLU

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, Kamu Geliri Tahsilat Kanunu ve Vergi Usul Kanunu uyarınca, başvurunun ibraz edildiği tarihte, herhangi bir nedenle ödemenin askıya alınmasıyla yasal olarak karara bağlanmamış olan, veya kanun veya mahkeme kararı ile kısmi ödemenin diğer düzenlemeleri, veya geçici sipariş.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 • vadesi geçmiş sertifikalı, dahil edilmek üzere başvurunun yapıldığı tarihte, borçlar veya borç taksitleri ve
 • sertifikalı ve gecikmiş, dahil edilmek üzere başvurunun yapıldığı tarihte, askıya alınan borçlar.
 • borçlar, hangisi sonra 1/11/2019 ve hatta 25/02/2020 subpar düzenlemesine tabidir. 4152/2013 sayılı ya da maddenin düzenlemesinde A2 43 K.F.D., şartları karşılanan. Bu durumda, ilk kez borçlar ödenmiş sayılır.

2. Kimler yönetmeliğe tabi değildir;

 • Oφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό. Anlaşmaya girerken satın alınan borçlular yönetmeliğe tabi olabilir..
 • Borçlar, diğer yasalar uyarınca düzenlenemez (mesela. Cum. 2 maddenin. 22 4002/2011 sayılı Kanun (Α180) vergiden muaf özel rezervlerin oluşturulmasıyla sağlanan devlet yardımlarının geri kazanılması hakkında).
 • Herhangi bir yasal düzenlemeye tabi olan borçlar 1.11.2019 yukarıdaki ayarlar kaybolsa bile yürürlükteydi 1.11.2019.

3. Yönetmeliğe katılmanın koşulları nelerdir?;

 • Borçluların başvuru tarihine kadar son beş yılın katma değer vergisi beyannamelerini ve vergi beyannamelerini ibraz etmiş olmaları gerekmektedir. (zamanında veya geç).
 • Başvuranın, mevcut düzenlemeye tabi olmayan kalan vadesi geçmiş borçları, yasal olarak ödenmiş veya ödenmiş olmalıdır. (başka bir ödeme düzenlemesi veya askıya alınması ile).
 • Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Euro'ya geçici finansal zayıflık ve düzenleme şartlarına uyma olasılığı gösterilmelidir., bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından onaylanması ve belgelendirilmesi için imza ile (sertifikalı denetçiler - muhasebeciler, vergi muhasebecileri ve hukuk uygulama lisansına sahip olanlar). Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) avro, Önceki paragrafta belirtilen koşullara uymanın yanı sıra, tümü için ek teminat veya teminat veya teminat güvenliği gereklidir.. Bağımsız değerleme uzmanı sunulan teminatın değerini belirleyecektir.

Madde altında 118 Kanunun. 4537/2018 (GG 84 Α΄/15-05-2018), αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση του ιδίου νόμου η ισχύς της υποπερίπτωσης γ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (GG 107 Α) , olarak uygulanabilir, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας όπου αυτό απαιτείται. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (itibaren 16/05/2020) η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής. teminatlar, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ` εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Kanunun. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), taşıma, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ).

4. Borçlar kaç taksitle ödenebilir?;

 • ikişer (2) έως σαράντα οχτώ (48), veraset vergisi ile belgelendirilen borçlar için, vergi denetiminden ve vergi dışı borçlar için.
 • ikişer (2) yirmidört (24) diğer tüm borçlar için.
 • Yabancı bir hükümet lehine onaylanmış borçlar, 24 dozlar, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.α. (ben) ypopar. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4646/2019.
 • Ο αριθμός των δόσεων που καθορίζεται από την φορολογική διοίκηση για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) taksit minimum miktarda koruması altındaki (30€). Βεβαίως ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή σε λιγότερες δόσεις των είκοσι τεσσάρων (24)μηνιαίων.

5. Doz sayısı neye bağlıdır?;

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως είκοσι τέσσερις (24) dozlar (υποπερ. 1.a.(ben) ypopar. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Sürdürülebilirlik, sorumlu beyanda belirtilen verilerle varsayılır. her halükârda, minimum aylık taksit limiti geçerlidir.
Borç düzenlemesine ilişkin taksitler 48 dozlar (υποπερ. 1.bir. (ii) ypopar. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013) καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, minimum aylık taksit oranı sınırı altında, aşağıdaki gibi:

 • Borçlu gerçek kişiler için taksit sayısı, toplam gelirlerinin ortalaması esas alınarak belirlenir., herhangi bir şekilde ve eğer öyleyse, düzenlemeye dahil edilmeden önce son üç vergi yılında, veya düzenlemeye dahil edilmek üzere başvuru tarihinden hemen önceki vergi yılının toplam geliri, bu ortalamadan büyükse, ve yükseklik ayarlı borç. Borçlunun geri ödeme kabiliyetini belirlemek için dikkate alınan vergi yıllarının hiçbiri için gelir vergisi beyannamesi sunmak zorunda olmaması durumunda, veya tüm bu yıllar boyunca sıfır beyanda bulundu, maksimum doz sayısı uygulanır, minimum aylık taksit tutarı sınırı altında.
 • Borçlu tüzel kişiler veya tüzel kişiler için, taksit sayısı, toplam brüt gelire göre belirlenir, herhangi bir şekilde ve tespit edilip edilmedikleri, vergi düzeltmesi için başvurmadan önce son üçte, veya düzenlemeye dahil edilmek üzere başvuru tarihinden hemen önceki vergi yılının toplam brüt geliri, ancak ortalamanın üzerinde olması şartıyla, ve yükseklik ayarlı borç.
 • Tüzel kişiler veya kar amacı gütmeyen tüzel kişiler için, kamu veya özel hukuk, toplam dikkate alınır (vergilendirilebilir veya muaf) gelir. Borçlunun geri ödeme kabiliyetinin belirlendiği tüm vergi yıllarında sıfır gelir vergisi beyannamesi sunulması veya yeni kurulmuş bir tüzel kişilik nedeniyle iade beyanında bulunma zorunluluğu ve gelir vergisi beyannamesi için son başvuru tarihi yoktur. ayar, maksimum doz sayısı uygulanır, minimum aylık taksit tutarı sınırı altında. Tüzel kişi veya tüzel kişi çalışmayı durdurmuşsa, toplam brüt gelir, taksit sayısının hesaplanmasında brüt gelir olarak hesaplanır, vergi işinin durdurulması yılı. Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliğin yönetmeliğe dahil edilmesi için bir başvurunun sunulmasından önce beş yılı aşan faaliyetlerden vazgeçmesi halinde, başvuru yılı dahil değil, maksimum doz sayısı uygulanır.

6. Σε περίπτωση που έχω βεβαιωμένες οφειλές σε περισσότερες της μιας Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου πώς θα τις ρυθμίσω;

Οι οφειλές ρυθμίζονται ανά Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο, συνεπώς πρέπει να υποβάλλετε αίτηση ρύθμισης σε κάθε μία από αυτές μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στην αρχική οθόνη, υπάρχει σχετικό πεδίο «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής», με δυνατότητα επιλογής της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου όπου υπάρχουν ανοικτές οφειλές, που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

7. Πού μπορώ να βρω την Τ.Ρ.Ο. (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);

Menüden: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/2.Προβολή Αίτησης,yapılandırma türünü ve yılını seçtiğinizde, gönderdiğiniz ilgili ayarlar görüntülenir.. Ardından ayarın "Görüntüleme İsteği" ni seçin. Borç Masraf Kimliği, çıktının son satırında görüntülenir. (T.R.O.).

8. Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Ne yapalım;

Yeni bir düzenleme için başvurabilir ve yeni T.R.O. ile ödeme yapabilirsiniz.. üç içinde (3) başvurunuzun tahsilat ajansına sunulmasından itibaren iş günü.

9. Peşinatı veya taksitimin taksitlerini nerede ve ne zaman ödeyeceğim;

İkinci bir düzenleme durumunda ilk taksit veya peşinat, πληρώνεται στους Φορείς Είσπραξης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (T.R.O.). Bir sonraki taksitler aynı T.R.O.. takip eden ayların son iş gününe kadar.

10. İsteğe bağlı borçların bir kısmını halledebilirim, çevrimiçi başvuru aracılığıyla;

Ayarlama seçeneği var, tek bir doz veya birden fazla doz, kategorilerden:
B: Halihazırda yasal düzenleme veya kısmi ödeme tesisi kapsamı dışındaki vadesi geçmiş taksitlerin toplam bakiyesi ve
C: Vadesi geçmiş taksitlerin toplam bakiyesi askıya alındı.

11. Minimum doz nedir?;

Minimum taksit tutarı 30 avro.

12. Πότε απόλλυται η ρύθμιση και τι συνέπειες έχω;

H ρύθμιση απόλλυται, sonuç olarak, mevcut mevzuatta öngörülen tüm tedbirlerle borç dengesinin belgenin verilerine göre derhal ödenmesi ve tahsilatının derhal takibi., borçlu eğer:

 • Anlaşmanın zamanında tek bir taksitini ödemiyor,
 • ilgili ek ücret ile sözleşmenin vadesi geçmiş herhangi bir taksiti ödemez (15%) bir sonraki taksidin bitiş tarihine kadar,
 • gelir vergisi ve katma değer vergisi beyannamesi sunmaz, borçlarının ödenmesinin uzandığı süre boyunca ve geri ödemelerine kadar,
 • borçlarının farkında değil (bireysel borçlar ve borçlar, eş-sorumluluk) yönetmeliğe sunulduğu tarihten itibaren, (belgelendirildikleri vergi idaresi hizmetinden bağımsız olarak),
 • hatalı veya eksik veri gönderdi, Ayarı elde etmek için. Eksik, gerekli veya istenen herhangi bir ek bilgi veya bilgiyi göndermemek anlamına gelir..
 • genellikle, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 και της απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α1010/2020 (GG 187 Β), η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

13. Düzenlemenin alındığı faizin hesaplanması;

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως δώδεκα (12) aylık taksitler, faiz, Yunanistan'daki tüm Kredi Kuruluşları tarafından finansal olmayan şirketlere verilen sabit bir karşılıklı hesap süresi olmaksızın, euro kredilerdeki son yayınlanan ortalama yıllık faiz oranı esas alınarak hesaplanmaktadır., Yunanistan Merkez Bankası tarafından yayınlanan (Yayınlar / Ekonomik Birlikte Yaşama İstatistikleri Bülteni), şimdi üniteden yirmi beş inç (0,25%), yıllık olarak hesaplanır.

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα (12) aylık taksitler, faiz oranının hesaplandığı yukarıdaki davanın faiz oranı, yüzde bir puan artırılır (1,5%). Bu faiz yıllık olarak hesaplanır ve ödeme boyunca sabit kalır..

Kayıp ve aynı borçların aynı borçlu tarafından ikinci kez tüzüğe dahil edilmesi durumunda, yukarıdaki faiz oranları, bir buçuk artış (1,5) yüzde birimi.

14. Yürürlükte olan bir yönetmelik vardı 01/11/2019 ve bugün kayboldu. Ben ne yapabilirim;

Yürürlükte olan kayıp anlaşmanın kalan borçlarını ödeyemezsiniz. 01/11/2019, bu ortamda. Ancak, borçlarınızı n.. 4174/2013.

DİKKAT: H δυνατότητα για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4174/2013, θα είναι εφικτή μέχρι την 31/03/2020. itibaren 01/04/2020, η ρύθμιση του ν. 4174/2013 yürürlükten.

15. Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4152/2013 (Ρ2), η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;

itibaren. evet. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Δ. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Δ (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4152/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

16. Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4174/2013 η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;

itibaren. evet. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Ε. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Ε (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4174/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

Bizi takip et

Siparişe Tara

QR Kod ile temassız siparişler sistemi. Katalog yok, çok dilli ve doğrudan ürün bilgisi!

Bu aralar moda

Koronavırusu – Yüz maskesi: Yüz Kalkanı için İyi!! Kim muaf!!

Yüz siperi takanlara para cezası verilecek, ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.... Η ασπίδα προσώπου δεν θεωρείται μάσκα και όσοι την φοράνε κινδυνεύον με...

Koronavirüs aşısı: Pfizer / Biontech aşısı '% 90 etkili'

Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı '% 90 etkili', bugün ilkinden sonra iki laboratuvarı duyurdu ...

Ödül

Feribot Hatları – Seajets: Champion Jet hizmetlerinin genişletilmesi 2 Mykonos için, tarafından 30 Kasım

Seajets güzergahlarının Pire'den Mikonos'a uzatılması, tarafından 30 Kasım, με πιθανότητα παράτασης και το Δεκέμβριο...... Ίσως είναι η πρώτη φορά που...

Destek Önlemleri – Karantina: Turist Ofislerinin işletmelerine olağanüstü sübvansiyon, Turist Otobüsleri D.X., otobüs [belge]

Turizm ofisi işletmeleri ve Turist Karayolu Taşımacılığı İşletmeleri'ne olağanüstü bir sübvansiyon verilmesini onaylayan Ortak Bakanlık Kararı yayınlandı. (Τ.Ε.Ο.Μ.)...

Sizin için Hikayeleri

Coronavirus-Russia’s Sputnik V vaccine: Το ρωσικό εμβόλιο Sputnik-V κατά του κορονοϊού είναι κατά 90% και πλέον αποτελεσματικό

COVID-19'a karşı Rus Sputnik-V aşısı, 90% etkili, Pazartesi günü sağlık bakanlığı sözcüsü dedi, επικαλούμενος στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από...

COVID-19 Brifingi: Yunanistan'daki salgının gidişatı hakkında haftada üç gün bilgi

bugün, Sağlık Bakanlığı'nın akredite yazarlarının bilgileri, yerleştirecektir - uzaktan - her pazartesi, Çarşamba ve Cuma 18:00, içinde...

Mykonos Ticker daha fazla

Koronavirüs aşısı: Mosialos iyimser!! "Aşının Ocak ayı başlarında Yunanistan'a geleceğine inanıyorum"

Pfizer aşısı Elias Mosialos'u gülümsemeyle doldurdu!! Τι αναφέρει χαρακτηριστικά για το εμβόλιο που αναμένει όλος ο πλανήτης..... Sonun başlangıcı;...

Koronavırusu – Yüz maskesi: Yüz Kalkanı için İyi!! Kim muaf!!

Yüz siperi takanlara para cezası verilecek, ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.... Η ασπίδα προσώπου δεν θεωρείται μάσκα και όσοι την φοράνε κινδυνεύον με...

Feribot Hatları – Seajets: Champion Jet hizmetlerinin genişletilmesi 2 Mykonos için, tarafından 30 Kasım

Seajets güzergahlarının Pire'den Mikonos'a uzatılması, tarafından 30 Kasım, με πιθανότητα παράτασης και το Δεκέμβριο...... Ίσως είναι η πρώτη φορά που...
hata: İçerik korunmaktadır !!