19.1 C
米科诺斯岛

网络收音机

天气

19.1 C
米科诺斯岛
18.2 C
雅典

29 五月 1453: 当“城市在燃烧….»

拜占庭帝国“沦陷”的那一天!! 堕落的历史!!

君士坦丁堡的陷落 是拜占庭首都被围困的结果, 其中皇帝是 君士坦丁二世宫, 由奥斯曼帝国军队, 以苏丹为首 穆罕默德二世……..

围困持续了 6 四月 星期二, 29 五月 1453 (朱利安历法). 君士坦丁堡的秋天, 它也标志着千年拜占庭帝国的终结.

沦陷的后果是土耳其领土在北方的无情延续。. 非洲和中欧. 在它的结尾 17世纪 奥斯曼帝国达到顶峰, 威胁她 维也纳.

历史学家曾多次使用君士坦丁堡的陷落作为灭亡的标志。 中世纪 及其成立 文艺复兴发现时代.

Πολλοί μάλιστα εξ αυτών συμφωνούν στο ότι η μαζική μετακίνηση πολλών Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη στην Ιταλία λόγω της Άλωσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της φιλοσοφίας που ακολούθησαν τα πρόσωπα της Αναγέννησης.

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και η ευρύτερη περιοχή το 1450

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και η ευρύτερη περιοχή το 1450

Κατά τα 1.100 χρόνια ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολη είχε πολιορκηθεί αρκετές φορές αλλά μόνο μία φορά είχε πέσει στα χέρια των εχθρών, 它 1204 από τους Σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας. 后 1204 在这座城市中,建立了一个薄弱的拉丁王国,帝国的其余部分被划分为独立的王国。.

其中一个, 该 希腊尼斯帝国 设法在该地区占上风并重新占领城市 1261. 在接下来的两个世纪, 衰弱的拜占庭帝国不断受到拉丁人的攻击, 塞尔维亚人, 保加利亚人,尤其是奥斯曼土耳其人.

1453 除了君士坦丁堡本身及其周围地区外,它们还属于帝国, 伯罗奔尼撒半岛的大部分地区, 专注于他 米斯特拉斯. 该 特拉布宗帝国, 由创建的希腊国家 1204 在小亚细亚的边缘,并一直幸存下来, 是与拜占庭完全独立的政治实体.

穆罕默德二世

穆罕默德二世的肖像, 通过外邦人贝利尼 (伦敦, 国家美术馆). 按照传统,穆罕默德(Muhammad)与贝里尼(Bellini)在如何描绘人的脖子上存在分歧。. 解决问题, 苏丹下令将奴隶带到他们面前, 他当场斩首.

在奥斯曼帝国营地, 该 穆罕默德二世, 二十一岁 (它 1453), 很强硬的性格, 好战, 他通常屈从于低迷, 但同时他对科学和教育表现出兴趣, 同时他也拥有将军的礼物, 政治家和组织者.

征服君士坦丁堡的愿望已经实现 痴迷 为年轻的苏丹: 据说他整夜保持清醒, 在纸上雕刻城市规划,并指出可能更容易冒犯的​​地方. 在决定对城市进行最后一击之后, 穆罕默德开始非常谨慎地工作.

首先他建造, 在城市北部, 在其欧洲海岸 博斯普鲁斯海峡, 在最狭窄的地方, 一个坚固的堡垒, 它 鲁梅里·希萨尔(Roumeli Hisar) (或Bogaz Kessen, 在土耳其语“ Laimokoftis”中). 放置在那里的大炮应有尽有,更先进的是当时的军事技术. 这一举动引起了拜占庭人的极大关注, 现在他们相信自己的结局已近. 这个工事被切断了, 结合亚洲对岸已有的堡垒 (东赫萨尔), 君士坦丁堡与黑海港口的海上通讯, 因此剥夺了该市宝贵的援助和物资. 后, 穆罕默德二世派他 图拉汉 Bey入侵伯罗奔尼撒的拜占庭地区, 阻止君士坦丁的兄弟派遣援军, 谁统治了米斯特拉斯的独裁者.

君士坦丁二世宫

承认最后一位拜占庭皇帝力量的地区, 被限制在伊斯坦布尔, 与色雷斯最接近的区域, 以及大部分 伯罗奔尼撒 (绝对是), 远离皇帝兄弟的统治和真正统治.

康斯坦丁诺斯(Konstantinos)IAI做出了慷慨的努力,以拯救帝国的一切,有什么可能, 他本人因精力旺盛和英勇而闻名. 意大利人文主义者, 该 弗朗切斯科·菲利佛(Francesco Philelfo), 将他形容为“具有虔诚和卓越精神的人”. 许多研究人员声称 拜占庭皇帝在这场不平等的斗争中竭尽全力, 将所有可收集到的谷物运输到城市并修复城墙. 但是,这座城市的警卫刚刚达到几千.

皇帝向西方求助. 最后,没有严重的军事援助到达该市, 在里面,他不得不面对他们的反应 花青素, 谁的座右铭是 “土耳其的sariki比头饰paperi好”.

墙前的奥斯曼帝国

伊斯坦布尔, 拜占庭
伊斯坦布尔陆墙的设计部分

最早的奥斯曼帝国节录出现在 2 四月, 而全军逐渐到达城墙外 5 四月. 同一天,苏丹与最后一批部队一起抵达,并立即将城市从陆地和海洋中隔离开来。.

6 四月 围困是穆罕默德二世正式宣布的, 毕竟, 根据当时的习俗, 他提出的投降这座城市的提议,承诺尊重居民的生命和财产, 被拜占庭人拒绝. 大炮立即开始, 结果,哈里西亚门附近的部分墙壁被毁, 但是防御者设法迅速修复它.

不断轰炸这座城市, 几周都没有停止, 完全耗尽了人口, 男人, 妇女儿童, 牧师, 修士们试图恢复墙上的无数裂缝. 包围已经持续了五十天. 与此同时,在奥斯曼帝国难民营中流传着谣言。, 可能是假的, 来自西方的大型基督教舰队的可能抵达, 这迫使穆罕默德加紧努力夺取这座城市.

21 五月, 苏丹派遣大使到君士坦丁堡. 他要求向她投降城市 诺言 允许皇帝和那些希望随身带走的人. 还, 会承认君士坦丁为伯罗奔尼撒的统治者. 结束, 确保将留在城市的人口的安全和财产. 该 反建议 君士坦丁大帝的灵感来自尊严和决心. 他们同意支付更高的奴役税,并将他们征服的所有城堡和土地保留在土耳其人手中。. 但是他谈到伊斯坦布尔: 给你 (尽管)但是,既不要把这座城市给我,也不要给它的任何居民;•通过共同的决定,我们都会自愿死亡,不算我们的生命.

最后的攻击

1280px本杰明·康斯坦特(Masent II)进入君士坦丁堡 1876
穆罕默德二世进入君士坦丁堡 (让·约瑟夫·本杰明·康斯坦特(Jean-Joseph Benjamin-Constant)绘画, 19世纪).

失败之后, 穆罕默德二世召集战争委员会,然后向他的士兵讲话, 要求他有勇气和稳定. 他强调,成功战争有三个条件: 该 希望 (为了胜利), 该 耻辱 (为了失败) 和 服从 给领导者. 他还发誓他只想要城墙和建筑物,而他的一切都留在了军队中。. 他强调说,建筑物中,尤其是教堂中有宝藏,它们将得益于居民的亚历山大主义。, 其中有许多年轻女性. 最后,他命令禁食和祈祷. 攻击定于5月29日晚上.

上 28 它发生在五月 圣索非亚大教堂的大游行, 在该市著名的教堂举行的最后一次基督教礼拜, 许多官员和信徒参加了. 康斯坦丁诺斯IAI在给他的人民的演讲中, 就像Sfrantzis救了他, 她敦促他勇敢地抵抗, 说土耳其人“有武器支持, 骑兵, 火炮及其数值优势, 但是我们首先依靠上帝和我们的救主,然后依靠上帝自己赋予我们的手和力量。”. 君士坦丁总结如下:: 所以你知道: 如果你真的服从一切,我点了什么, 我希望, 在上帝的帮助下, 我们将避免他的公正惩罚, 笼罩着我们.

秋天

伊斯坦布尔摩尔多瓦秋天
摩尔多瓦修道院教堂里一位未知画家的壁画描绘了君士坦丁堡的沦陷, 1537

周二晚上, 29 五月, 之间 01.00 和 02.00, 体现 土耳其一般袭击. 发出信号后,该城市同时遭到三方攻击. 拜占庭人设法切断了土耳其人试图从墙下穿过的地下隧道。. 尽管在攻击中他们在数字上更多, 拜占庭人多次击退他们,给他们造成了巨大的损失.

前两次袭击被击退. 但是穆罕默德二世非常仔细地组织了第三次也是最后一次袭击. 土耳其人特别坚持不懈地袭击了贴水罗马门附近的那部分城墙 (第五), 皇帝自己战斗的地方. 该市的主要捍卫者之一, 该 热那亚人Justinian, 身受重伤,被迫放弃战斗. 对于拜占庭人来说,这种损失是无法弥补的.

然而, 即使成功了, 奥斯曼帝国无法穿透这座城市. 在墙上, 虽然, 裂缝不断产生,皇帝, 作为一个简单的士兵而战, 陷入战斗. 没有关于他的死亡的确切信息,因此,他的死亡迅速成为使历史现实模糊的传说的主题。. 根据流行的传统, 土耳其人未能突破防守线, παρά μόνο όταν από εσωτερική προδοσία μπήκαν από την Κερκόπορτα και περικύκλωσαν τους αμυνόμενους.

Λεηλασίες

Η πολιορκία κράτησε σχεδόν 2 个月, 最后, ο σημαντικά ισχυρότερος Μωάμεθ κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη την Τρίτη 29 五月 1453 (αποφράς ημέρα). Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου οι Τούρκοι όρμησαν μέσα στην πόλη, αρχίζοντας μαζικές λεηλασίες. Ένα μεγάλο πλήθος πολιτών κατέφυγε στην 圣索菲亚大教堂, ελπίζοντας να βρει εκεί ασφάλεια. Αλλά οι Τούρκοι διέρρηξαν την κεντρική πύλη και όρμησαν μέσα στην εκκλησία όπου έσφαξαν το πλήθος. Την ημέρα της πτώσης της Κωνσταντινούπολης, ή πιθανόν την επόμενη, ο Σουλτάνος εισήλθε επίσημα στην πόλη και πήγε στην Αγία Σοφία, όπου και προσευχήθηκε. Κατόπιν ο Πορθητής εγκαταστάθηκε στα αυτοκρατορικά ανάκτορα των Βλαχερνών.

Όπως παραδίδει ο Σφραντζής, δόθηκε διαταγή για τριήμερη λεηλασία της πόλης. Άλλες πηγές αναφέρουν πως ουσιαστικά η λεηλασία έπαυσε μετά την πρώτη ημέρα. O ιστορικός Δούκας αναφέρει πως ο σουλτάνος επιφύλαξε για τον εαυτό του τα οικοδομήματα και τα τείχη της πόλης, αφήνοντας τα υπόλοιπα αγαθά, τους αιχμαλώτους και τα λάφυρα στη διάθεση των στρατευμάτων. Ο άμαχος πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης θανατωνόταν χωρίς διάκριση. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια με όλο τους τον πλούτο λεηλατήθηκαν και βεβηλώθηκαν, ενώ οι ιδιωτικές περιουσίες έγιναν αντικείμενο αρπαγής και λαφυραγωγίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών χάθηκαν αναρίθμητοι πολιτιστικοί θησαυροί. Πολύτιμα βιβλία κάηκαν, κομματιάστηκαν ή πουλήθηκαν σε εξευτελιστικές τιμές. Ο ιστορικός Κριτόβουλος, που ανήκε στο οθωμανικό στρατόπεδο, 报告说在抢劫期间没有一点怜悯,这座城市完全荒废了.

跌倒的后果

东正教拜占庭帝国不复存在,由奥斯曼帝国取代。, 其首都从埃迪尔内(Edirne)移至伊斯坦布尔,并由土耳其人改名伊斯坦布尔 康斯坦丁尼 一直保持着帝国的地位,直到最终崩溃, 它 1922. 相反,君士坦丁堡大主教任命了一位无神论者的先祖 根纳迪欧学者 在穆罕默德的建议下,从他那里获得了各种额外的特权,甚至是奥斯曼帝国的后卫.

伊斯坦布尔的沦陷可能标志着土耳其开始统治希腊, 但最重要的是: 导致古希腊研究复兴的高峰,该高峰首先传到意大利,然后传到欧洲其他地方。. 威尼斯等城市, 佛罗伦斯, 罗马等. 他们向定居在其中的拜占庭学者的难民张开双臂,背负着古希腊的宝贵负担。, 因此促成了新趋势的出现,主要是新世纪带来的人文主义 (15世纪).

苏丹穆罕默德二世监督过度捕捞的土耳其舰队. Fausto Zonaro绘画, (1854-1929)

传说与传统

他牺牲自己的方式 末代皇帝, 以及没有保存有关他在战场上的最后时刻的信息, 它们是各种传说的灵感之源,最著名的是那些正在等待重获城市和帝国之势的“大理石国王”。.

流行的基督教传统, 报告说,当土耳其人闯入圣索非亚大教堂的大门时,圣礼拜堂正在表演中,牧师此刻看到穆斯林冲向信徒人群, 进入并消失在墙内, 圣坛后面, 奇迹般地在他面前打开. 据说君士坦丁堡回到基督徒手中, 牧师会从墙上出来继续服务. 另一个传说说,君士坦丁皇帝一只手有六个手指,如果发现希腊人有六个手指,那么他将康复 (君士坦丁) 城市及其帝国.

在19世纪末, 美国历史学家 Ë. 一. 格罗夫纳 报告说,在伊斯坦布尔的阿布韦法区, 有一个矮小的匿名墓,希腊人称赞这是君士坦丁墓,并秘密地用作祈祷的地方。. 但是奥斯曼帝国政府当时进行了干预,对其施加了惩罚,并放弃了这个地方。.

跟着我们

扫描订购

带有QR码的非接触式订单系统. 没有目录, 多语言和直接的产品信息!

现在趋势

新冠病毒 – 更严格的措施: 三木将在未来几个小时内宣布新措施

他们“锁定”塞萨洛尼基的封锁, 较早的交通禁令!!最终从县转移到县!! Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει αύριο νέα μέτρα για τον...

新冠病毒 – 更严格的措施: 三菱宣布一项新的行动计划,以遏制明天的大流行

Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της ήταν αφιερωμένη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση...

额外费用

新冠病毒 – 更严格的措施: 三ot市手中的教堂和交通其他措施!!

教会首相领导下的会议上专家的建议, 体育与交通. Νέα αυστηρότερα μέτρα βάζουν οι ειδικοί επιστήμονες...

限制措施: 什么时候必须戴口罩?!! 罚款限额!!

车内口罩, 强制性时!! 注意, 单独使用是不够的, 而且要适当穿. 罚款限额!! Βροχή τα...

故事你

购物折扣: 终于在周日关闭了所有商店和超市 1/11!! 秋季折扣的变化!!

终于在周日关闭了所有商店和超市 1/11!! 秋季折扣的变化!! 他们什么时候终于开始?!!.... Αλλαγές φέρνουν στις φθινοπωρινές εκπτώσεις...

冠状病毒大流行 – 戈戈斯: 也许 2.000 案件直到周末!!

希腊冠状病毒!! 我国大流行前线的发展令人担忧, καθώς ο αυξανόμενος αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα και η πίεση...

更多来自米科诺斯北京时间

黑色星期五 – 网络星期一 2020: 今年的重大变化!! 我们何时何地找到最优惠的价格!!

拍卖, 黑色星期五και网络星期一, 对消费者和贸易商都听起来不错的三个词, αφού οι μεν πρώτοι θέλουν να...

曼弗雷德·韦伯: 欧盟领导人必须对土耳其实施制裁

传达的信息是“不再”,欧盟领导人必须对土耳其实施制裁, στέλνει σήμερα μέσω Twitter ο επικεφαλής της...

新冠病毒 – 更严格的措施: 三ot市手中的教堂和交通其他措施!!

教会首相领导下的会议上专家的建议, 体育与交通. Νέα αυστηρότερα μέτρα βάζουν οι ειδικοί επιστήμονες...
错误: 内容受到保护 !!