27.1 C
米科诺斯

网络收音机

天气

27.1 C
米科诺斯
28.4 C
雅典

改变体制框架定期招募地方当局和政府 [文件]

重新定义了制度框架, για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 临时 (IDOCH) και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ),…..

文章 187 该polynomoschediou, 政府收益.

Οι διατάξεις αφορούν τους Φορείς της παρ.1 του αρ.14 του ν.2190/1994, όπου ρητώς περιλαμβάνονται καιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως Επιχειρήσεις τους.

目标是, κατά την Αιτιολογική Έκθεση, “να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος του αριθμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης και για να διασφαλισθεί η ορθολογικότερη κατανομή 的” στους εν λόγω Φορείς.

要移动, 然后, των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη ΣΜΕ θα απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 适用, 提供 η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών:

επιβαρύνει 上’ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό

καλύπτεται από επιχορήγηση του Φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το άρθρο διατηρεί σε ισχύ τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά με τις περιπτώσεις (˚F), (该), (我), (Ĵ), (米), (ñ), (p), (ιθ), (先生), (女士) 和 (κε) της παρ.1 του αρ.4 της ΠΥΣ. 33/2006 适用”.

Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε ότι η διατηρούμενη εξαίρεση (女士) είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

另外, ορίζει πως από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:

一) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και οι προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 ή κατεξαίρεση τους 3 个月, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών στους Φορείς της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.206 (“Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ”) 代码市政雇员 (n.3584 / 2007)适用.

Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ.209 (Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία”) 和 211 (雇用 υδρονομέων άρδευσης”) 代码市政雇员, 适用.

乙) οι προσλήψεις προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα αρ.20 του ν.2190/1994 και 212 (“Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες “) 代码市政雇员,

ç) το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απασχόληση έως 5 ημερομίσθια το μήνα, όπως προβλέπεται στο αρ.210 (“Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού“) του ίδιου Κώδικα,

d) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τους ειδικά προβλεπόμενους στην παρ.2 του αρ.206 του ν.3584/2007 λόγους, 万一 απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.

结束, το Ν/Σ με σαφήνεια ξεκαθαρίζει ότι κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις νέες διατάξεις και ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που διευθετούνται από αυτό, 废除.

文章 187 该Polynomoschediou

装载机 正在加载...
EAD徽标 花费太长时间?

重装 重新载入文件
| 打开 在新标签页中打开

跟着我们

扫描订购

带有QR码的非接触式订单系统. 没有目录, 多语言和直接的产品信息!

现在趋势

重新开放旅游边界 – 易捷航空: 从7月1日开始, 500 每天额外的航班!! 米克诺斯岛的新航班时间表!!

EasyJet增加更多夏季热门航班!! 500 每天飞行, 从 14 英国的机场, EasyJet将从7月1日开始添加,...

属性 & 任意建筑物: 扩展 30/9 安排任意

扩展到安排任意,直到 30 九月, 宣布, 环境部长Kostis Hatzidakis, 话: “那只是引起我们的注意 30 九月...

额外费用

教育 & 考试-Panhellenic 2020: 看台!! 初步估算!! 属于第一个领域, 升入低中!!

候选人在古代和历史上的表现似乎与去年相同, 在社会学和展览学中,他们未能.

托儿所的凭证更改, 通过扩大受益人的基础

育儿券, Domna Michailidou在对ANT1讲话时说, “我们成功并扩大了受益人和...的基础。. 我们支持更多...

故事你

人才雇佣组织: 就业计划的申请开始 36.500 待业 – 41 米科诺斯 [条件和标准]

向OAED提交针对社区服务计划的电子申请的程序 36.500 失业的, 米科诺斯市政府 41 招聘, 开始...

酒店投资: 的多星级投资 4 米科诺斯岛的新酒店

在米科诺斯岛上新酒店的投资兴趣并未减少 2020. 值得注意的是,主管部门已经发布 4 新许可证...

更多来自米科诺斯北京时间

Property Tax: 在 8 μηνιαίες δόσεις o φόρος εισοδήματος, 在 6 δόσεις ο ΕΝΦΙΑΚατατέθηκε το ν/σ στη Βουλή

Την εξόφληση του φόρου εισοδηματος φυσικών και νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις και του ΕΝΦΙΑ σε 6 μηνιαίες δόσεις προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου...

重新开放旅游 – 运输: 出租车乘客正在增加, 观光客货车和私家车

允许更多的乘客乘坐私家车, 出租车和观光客货车, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που αφορά στους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε...

海事与孤立政策. Plakiotakis: 希腊提供决心课程, 合法性与人命保护

严厉批评土耳其, η οποία όπως χαρακτηριστικά είπε «χρησιμοποιεί δυστυχισμένους ανθρώπους για να προωθήσει τα γεωστρατηγικά της συμφέροντα» κατήγγειλε από τη Χίο κατά...
错误: 内容受到保护 !!