25.3 C
米科诺斯

网络收音机

天气

25.3 C
米科诺斯
27.2 C
雅典

冠状病毒 – 重新开放餐厅: 澄清餐饮运营的条款和条件 [文件]

开发和投资部, εξέδωσε Νέα Εγκύκλιο με διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης. 有报告, 连, 上 καταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε στοές και σχετικά με το τι νοείται ως ημιυπαίθρια επιφάνεια…….

Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση στη Διαύγεια, σε συνέχεια της δημοσίευσης των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 第二 1982 (22.05.2020), 第二 1987 (23.05.2020) 第二 1988 (23.05.2020), 部. Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους στον κλάδο της εστίασης και των ποτών για τα ακόλουθα:

 1. 一. Ως εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια νοείται ο χώρος που πρέπει να έχει πλευρά ή πλευρές σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο, που διαθέτει κουφώματα (门, αρθρωτά τζάμια, παράθυρα κ.ο.κ.), τα οποία μπορούν να ανοίγουν ή να αφαιρεθούν.
  乙. Στην «εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια» θα πρέπει να διατηρούνται τα παράθυρα, οι πόρτες και τα αρθρωτά τζάμια διαρκώς ανοιχτά κατά την λειτουργία του καταστήματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός του χώρου.
  ç. Στο χώρο της «εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας» επιτρέπεται μόνο η λειτουργία ανεμιστήρα.
  d. Εάν ένα κατάστημα έχει στην ίδια πλευρά ανοίγματα που άλλα έχουν ύψος μεγαλύτερο των 2μ. και άλλα μεγαλύτερο του 1μ., το βάθος της εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας υπολογίζεται με συντελεστή 1,6 στην προβολή προς την εσωτερική πλευρά των ανοιγμάτων με ύψος μεγαλύτερο των 2 米. και με συντελεστή 0,8 στην προβολή προς την εσωτερική πλευρά των ανοιγμάτων με ύψος μεγαλύτερο του 1μ.
 2. Σε περίπτωση που ένα κατάστημα εξυπηρετεί τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό καθήμενων πελατών εντός της Συνολικής Ωφέλιμης Επιτρεπόμενης Επιφάνειας Λειτουργίας (ΣΩΕΕΛ) και εφόσον δεν έχει υπερβεί τον μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπει η άδεια λειτουργίας του, μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα και take away μέχρι πέντε (5) 顾客, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων ως προς τις αποστάσεις.
 3. Μπροστά από το μπαρ δύναται να τοποθετούνται σκαμπό ώστε να κάθονται πελάτες υπό τους περιορισμούς και τις αποστάσεις που ισχύουν για τα τραπέζια.
 4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση stands στα καταστήματα με τη δυνατότητα οι πελάτες να μην καταλαμβάνουν καρέκλες (συνεπώς να στέκονται όρθιοι), με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αποστάσεις που ισχύουν για τα τραπεζοκαθίσματα.
 5. Καταστήματα εγκατεστημένα σε στοές που αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα ή stands στο χώρο της στοάς νοούνται ως τοποθετημένα σε υπαίθριο χώρο. 在这种情况下,, τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εστίασης με υποχρεωτική χρήση ανεμιστήρων.
 6. Η αναλογία λουόμενων ανά τετραγωνικό μέτρο που ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. D1A / GP.oik. 31972/22.5.2020 部委共同决定 (Β΄1982), αφορά μόνο τις οργανωμένες παραλίες που έχουν ελεγχόμενη είσοδο. Οι λοιποί κανόνες, ως προς τα όρια των αποστάσεων μεταξύ ομπρελών κλπ, παραμένουν σε ισχύ για όλες τις οργανωμένες παραλίες.

前, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (EFET) 与希腊食品工业协会合作 (ΣΕΒΤ) 和希腊有组织餐饮公司协会 (ΕΠΟΕΣ) εξέδωσε τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση» με σκοπό την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας.

该准则是基于对餐饮设施病毒风险分析的分析,以及国际和国家建议中规定的最佳实践。.

业务主管指南中的更多详细信息包括以下内容:

 • Αποφυγή συγχρωτισμού και τήρηση των απαιτήσεων «απόστασης» με αναδιάταξη του εργασιακού χώρου και αναδιοργάνωση των τραπεζοκαθισμάτων των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων με βάση τις συστάσεις των αρμόδιων φορέων.
 • Διαμόρφωση προγράμματος σταδιακής προέλευσης /αποχώρησης των εργαζομένων με δημιουργία ομάδων εργασίας ώστε να υπάρχει περιορισμένη αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
 • Διαμόρφωση προγράμματος ελεγχόμενης πρόσβασης των υπαλλήλων της επιχείρησης σε κοινόχρηστους χώρους (休息空间, 更衣室, 浴场, 厕所等)
 • 现金交易:

1. ενθάρρυνση πραγματοποίησης ανέπαφων συναλλαγών,

2. 在收银处和客户处放置防腐剂,

3. 在地板上铺设标记以限制距离,以避免形成客户队列,并指定主管进行连续监督,

4. 必要时放置有机玻璃.

 • Προτροπή πελατών και εργαζομένων να χρησιμοποιούν τις σκάλες και να αποφεύγουν τους ανελκυστήρες στο μέτρο του δυνατού.
 • 发布信息板 – υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και τα προληπτικά μέτρα για όλους τους χώρους (正确使用手套, 面膜, 正确洗手并保持距离).
 • 调整第三方出勤 (伙伴, 分销商等) 在工作场所避免拥挤,并确保遵守规定的距离并使用个人防护措施.
 • 指南信息, 供应商, 外部伙伴, 顾客, επισκεπτών με κάθε πρόσφορο μέσο για τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών αρχών.
 • 保持足够的通风 (注重自然通风) 所有区域,避免室内人员聚集而没有足够的换气. 需要定期维护通风/空调系统.
 • Τα πάσης φάσης συνεργεία θα πρέπει να εισέρχονται στους χώρους εργασίας με χρήση προστατευτικού ρουχισμού (一次性塑料围裙, 口罩和手套).
 • 照顾有组织的废物管理计划.
 • 采取措施保护员工的健康和卫生, 空间和设备. 这些措施包括:, 连, 在肥皂清洗点的供应和供应, 干手机, 防腐解决方案以及为服装和手套工人提供的解决方案.
 • 采取特殊措施进行维修, 商店收据 (带走), 交货 (交货), 供应商和维修人员.
 • Αναγκαία κρίνεται η εκπαίδευση προσωπικού και μέσω γραπτών οδηγιών σχετικά με την ατομική υγιεινή, 洗手, 正确使用手套和口罩, 避免合并症及其对疾病症状的指导,以便能够及早发现并能够寻求医疗帮助和检查.
 • 如果员工出现与COVID-19疾病相适应的症状, 作业负责人必须隔离可疑事件, 致电EODY获取说明, 通知其他员工,并注意对工作场所进行消毒.
 • 有必要加强工作站的清洁程序,因为表面可能是病毒传播的来源. 必须确保经常清洁所有表面和公共区域, 最好在可能的情况下每两个小时. Στα σημεία καθαρισμού/απολύμανσης περιλαμβάνονται, 连, 开关, 门把手, 扶手, επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τουαλέτες προσωπικού/πελατών.

的通知

Εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή με διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

装载机 正在加载...
EAD徽标 花费太长时间?

重装 重新载入文件
| 打开 在新标签页中打开

跟着我们

扫描订购

带有QR码的非接触式订单系统. 没有目录, 多语言和直接的产品信息!

现在趋势

重新开放旅游边界: 希腊与英国的边界从 15 七月

希腊与英国的边界从 15 七月!! 公告中 15 Ιουλίου θα ανοίξουν τα σύνορα της Ελλάδας με την...

重新营业 – “预付款定金”: 支付b的金额’ 周期

预计未来几天将开始付款 100.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συμμετείχαν στον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής.......... Όλοι...

额外费用

教育 & 考试-Panhellenic 2020: 星期五 10 七月结果!! 法律估算, 奢侈品和医疗!! [文件]

星期二 7/7/2020, 锁定参加泛希腊学生的分数 2020 και την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα σχολεία όλης...

暂停巡航: 哥斯达黎加游轮公司将其游轮暂停时间延长至 15 八月

哥斯达黎加邮轮公司已决定将其邮轮的全球停飞范围扩大到 15 八月, λόγω της τρέχουσας κρίσης του COVID-19....... Αρχικά η εταιρεία...

故事你

米科诺斯: 逮捕 (2) 本地人, 擅自占据海滩的一部分

两名当地人在米科诺斯岛被捕,原因是他们占领了带日光浴床的海滩部分, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής..... 该 04 女士 05-07-2020 被捕米科诺斯, από αστυνομικούς...

教育 & 考试-Panhellenic 2020: 星期五 10 七月结果!! 法律估算, 奢侈品和医疗!! [文件]

星期二 7/7/2020, 锁定参加泛希腊学生的分数 2020 και την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα σχολεία όλης...

更多来自米科诺斯北京时间

米科诺斯: 逮捕 (2) 本地人, 擅自占据海滩的一部分

两名当地人在米科诺斯岛被捕,原因是他们占领了带日光浴床的海滩部分, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής..... 该 04 女士 05-07-2020 被捕米科诺斯, από αστυνομικούς...

米科诺斯 – 轮渡路线: “ Theologos P”抛锚,直到 10 七月!! 他不按计划!!

它在星期二停止 7 七月至星期五 10 7月,乘客“ Theologos P”开通了渡轮服务。, σύμφωνα με ανακοίνωση της...

冠状病毒病: 43 新感染个案 – 该 20 进口的, 新的死亡

43 最近24小时内,我们记录了新确诊的冠心病病例和新的死亡病例 , 使总病例 3.522...
错误: 内容受到保护 !!