26.6 C
米科诺斯

网络收音机

天气

26.6 C
米科诺斯
31.4 C
雅典

新的固定设置: Ποιοι εντάσσονται και ποιοι όχι τις 24 或 48 剂量, τι θα συμβεί με τους παλιούς οφειλέτες από την 1η Απριλίου!

Πληροφορίες δίνει της ΑΑΔΕ

Από την 1η Απριλίου, οι παλιοί οφειλέτες, που είχαν ενταχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση των 12/24 剂量, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019 και για διαφόρους λόγους, από τον επόμενο μήνα βρεθούν εκτός, θα βρεθούν μετέωροι……

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την νέα πάγια ρύθμιση, δεν μπορούν να ενταχθούν στις 24/48 δόσεις όσοι έχουν ρυθμισμένο χρέος, έως την 1η Νοεμβρίου 2019, 在 12/24 剂量.

Η ευχέρεια να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση δίδεται μόνο σε όσους ρύθμισαν το χρέος τους, από την 1η Νοεμβρίου και μετά.

Όμως σύμφωνα με τον «Οδηγό» της ΑΑΔΕ για τη νέα πάγια ρύθμιση, η παλαιά πάγια ρύθμιση των 12/24 剂量 θα είναι ενεργή μέχρι τις 31 三月 2020.

在此背景下, όσοι είχαν ενταχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση 直到 1十一月 2019, και χάσουν τη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν ξανά στην παλαιά ρύθμιση (的 12/24 剂量), αλλά μόνο μέχρι τις 31 三月 2020.

Από την 1η Απριλίου 2020 η παλαιά πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 废除. Ωστόσο η ΑΑΔΕ δεν διευκρινίζει τι θα γίνει με όσους είχαν ενταχθεί στην παλαιά ρύθμιση έως την 1η Νοεμβρίου 2019 και από την 1η Απριλίου χάσουν τη ρύθμιση.

Απλά αναφέρει ότι η ρύθμιση του ν. 4174/2013 καταργείται στις 31 Μαρτίου και από την 1η Απριλίου 2020, θα ισχύει μόνο η νέα πάγια ρύθμιση των 24/48 剂量.

手段 δύο τινά:

 1. Οι οφειλέτες θα υποχρεωθούν να εξοφλήσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής τους, το οποίο θα είναι άμεσα απαιτητό, με τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών 等等).
 2. 打开 «παράθυρο» για την ένταξή τους στην νέα πάγια ρύθμιση, για το υπόλοιπο της οφειλής τους η οποία, 然后, θα είναι η μόνη σε ισχύ.

而, με τον «οδηγό» η ΑΑΔΕ δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Για τα χρέη που μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.
 • Για όσους οφειλέτες που αποκλείονται.
 • Πώς αυξομειώνεται ο αριθμός των δόσεων από 2 直到 24 和 2 直到 48, 根据收入, που προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων ετών.
 • Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης.
 • Τι συμβαίνει όταν κάποιος βρεθεί εκτός ρύθμισης.

1. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση;

强制性

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία, 或法律或法院判决的其他部分付款规定, 或临时订单.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 • 认证未逾期, 在提交加入申请之日, 债务或债务分期付款和
 • 认证和过期, 在提交加入申请之日, 暂停的债务.
 • 债务, 之后 1/11/2019 乃至 25/02/2020 受制于. 第4152/2013号法律第A2条或该条的规定 43 K.F.D., 满足谁的条件. 在这种情况下,, 债务被视为首次清偿.

2. 谁不属于法规的从属;

 • Oφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό. 进入定居点时被宣告无罪的债务人可能受该法规的约束。.
 • 债务, 在其他法律下可能不受监管 (如. 星期五. 2 条. 22 第4002/2011号法律 (Α΄180) 建立特别免税储备所给予的国家援助的追偿).
 • 当时受任何法律法规约束的债务 1.11.2019 即使以上设置在以后丢失,仍有效 1.11.2019.

3. 加入该法规的条件是什么?;

 • 债务人必须在申请之日前提交所得税申报表和最近五年的增加值的税务申报表。 (准时或晚).
 • 不受本法规约束的申请人剩余的逾期债务必须已经以合法方式偿还或清偿。 (与其他付款安排或暂停).
 • Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) 应向欧元提供有关暂时性财务疲软以及遵守法规条款的可能性的数据, 并带有由独立评估师进行验证和认证的签名 (注册审计师-会计师, 税务会计师和执业许可证持有人). Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) 欧元, 除了遵守前款规定的条件外,还需要所有抵押品或抵押品或抵押品。. 独立评估师将确定所提供证券的价值.

根据第 118 法. 4537/2018 (GG 84 Α΄/15-05-2018), αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση του ιδίου νόμου η ισχύς της υποπερίπτωσης γ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (GG 107 Α) , 适用, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας όπου αυτό απαιτείται. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (从 16/05/2020) η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής. 保证金, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ` εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 法. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), 运输, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ).

4. 可以分几批清算债务?;

 • 由两个 (2) έως σαράντα οχτώ (48), 对于由遗产税证明的债务, 从税收审计以及非税收债务中.
 • 由两个 (2) 24 (24) 所有其他债务.
 • 可以证明有利于外国政府的债务可以最多清算 24 剂量, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.α. (一世) 该ypopar. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4646/2019.
 • Ο αριθμός των δόσεων που καθορίζεται από την φορολογική διοίκηση για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) 每月分期付款的最低金额的限制下 (30€). Βεβαίως ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή σε λιγότερες δόσεις των είκοσι τεσσάρων (24)μηνιαίων.

5. 剂量多少取决于什么?;

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως είκοσι τέσσερις (24) 剂量 (υποπερ. 1.一。(一世) 该ypopar. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. 可持续发展取决于责任声明中的数据. 在任何情况下,, 每月最低分期付款限额适用.
债务安排的分期偿还金额不超过 48 剂量 (υποπερ. 1.一. (二) 该ypopar. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013) καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, 在每月最低分期付款额的限制下, 如下:

 • 对于债务人自然人,分期付款的数目是根据其总收入的平均值确定的, 无论如何,如果是这样, 在申请纳入法规之前的最近三个纳税年度, 或自申请纳入法规之日起的前一个纳税年度的总收入, 如果这大于平均值, 并且高度可调债务. 如果债务人没有义务在为确定还款能力而考虑的任何纳税年度内提交所得税申报表, 或这些年来已提交零份报表, 给予最大剂量, 每月最低还款额的限制.
 • 对于债务人法人实体或法人实体, 分期付款的数量是根据总收入确定的, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχουν αυτά προσδιοριστεί, των τριών τελευταίων πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση φορολογικών ετών, ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από τον μέσο όρο, 并且高度可调债务.
 • Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά (φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα) 收入. 如果根据债务人的偿还能力确定了所有纳税年度,则应提交零所得税申报表,或者由于新成立的法人实体没有义务提交申报表,也没有提交所得税申报表的截止日期。设置, 给予最大剂量, 每月最低还款额的限制. 法人实体或法人实体是否停止工作, 总毛收入计算为分期数计算的总收入, 停止工作的纳税年度. 如果法人实体在提交申请加入法规之前已停止运营超过五年, 不包括申请年份, 给予最大剂量.

6. Σε περίπτωση που έχω βεβαιωμένες οφειλές σε περισσότερες της μιας Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου πώς θα τις ρυθμίσω;

Οι οφειλές ρυθμίζονται ανά Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο, συνεπώς πρέπει να υποβάλλετε αίτηση ρύθμισης σε κάθε μία από αυτές μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στην αρχική οθόνη, υπάρχει σχετικό πεδίο «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής», με δυνατότητα επιλογής της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου όπου υπάρχουν ανοικτές οφειλές, που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

7. Πού μπορώ να βρω την Τ.Ρ.Ο. (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);

从菜单: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/2.Προβολή Αίτησης,选择配置的类型和年份,并显示您已提交的相应设置。. 然后选择设置的“请求视图”. 债务清算ID显示在打印输出的最后一行。 (T.R.O.).

8. Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 该怎么办;

您可以申请新的安排并通过新的T.R.O付款。. 在三 (3) 从您的申请提交给收款公司的工作日.

9. 我何时何地支付预付款或安排的分期付款;

第一笔分期付款或第二笔付款, πληρώνεται στους Φορείς Είσπραξης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (T.R.O.). 接下来的分期付款以相同的T.R.O.. 直到接下来的几个月的最后一个工作日.

10. 我可以偿还部分可选债务, 通过在线申请;

有调整选项, 单剂或多剂, 从类别中:
乙: 除法律法规或部分付款安排之外的逾期分期付款的总余额,以及
ç: 逾期分期付款的总余额已暂停.

11. 最小剂量是多少?;

最低分期付款金额为 30 欧元.

12. Πότε απόλλυται η ρύθμιση και τι συνέπειες έχω;

H ρύθμιση απόλλυται, 因此,必须根据证明书的数据立即偿还债务余额,并立即采取现行立法规定的所有措施立即追讨欠款。, 如果借款人:

 • 他没有按时分期付款,
 • 不支付任何逾期的安排及相应的附加费 (15%) 直到下一批的到期日,
 • 不提交所得税和增值税申报表, 在偿还债务的整个期间直至偿还债务,
 • 他不知道自己的债务 (个人债务和负债债务, 共同责任) 从提交法规之日起, (不管他们已获得认证的税务管理服务),
 • 提交的数据不正确或不完整, 为了得到设置. 不完整表示未提交必要或任何其他要求的信息。.
 • 通常, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 και της απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α1010/2020 (GG 187 Β), η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

13. 如何计算监管所收取的利息;

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως δώδεκα (12) 每月分期付款, 利息是根据希腊所有信贷机构授予非金融公司的,没有固定期限共同账户的欧元贷款最新公布的平均年利率计算的。, 由希腊银行发布 (刊物 / 经济共存统计公报), 现在距离单位25英寸 (0,25%), 每年计算.

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα (12) 每月分期付款, 根据上述情况计算的利率, 增加了一个半百分点 (1,5%). 该利息是每年计算的,在整个结算过程中保持不变。.

如果同一债务人第二次损失和将同一债务列入规则中, 以上利率, 增加一倍半 (1,5) 百分比单位.

14. 我有一项生效的法规 01/11/2019 今天已经迷路了. 我能做些什么;

您无法承担已生效的丢失安排的剩余债务 01/11/2019, 在这种情况下. 但是,您可以根据n来调整债务. 4174/2013.

注意: H δυνατότητα για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4174/2013, θα είναι εφικτή μέχρι την 31/03/2020. 从 01/04/2020, η ρύθμιση του ν. 4174/2013 废除.

15. Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4152/2013 (Ρ2), η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;

从. 是的. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Δ. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Δ (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4152/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

16. Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4174/2013 η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;

从. 是的. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Ε. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Ε (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4174/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

跟着我们

扫描订购

带有QR码的非接触式订单系统. 没有目录, 多语言和直接的产品信息!

现在趋势

教育 & 考试-Panhellenic 2020: 公布成绩 [在这里您将看到分数]

GEL和EPAL中候选人的得分表现是在公共领域!! Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Παιδείας τα στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις...

重新开放旅游边界: 案件“爆炸”后在马克西姆举行的特别会议

明天将举行一次加冕典礼会议 (10/07) 在Kyriakos Mitsotakis下的Maximos Palace, με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας....... “在...

额外费用

米科诺斯教堂: 邀请在Megali Panagia的Athos山的Agios Paisios的节日记忆

最高牧师神父. Petros Marangos和“大处女”圣都会教堂教会理事会 ,........ προσκαλούν τους ευσεβείς Μυκονίους και παραθεριστές...

塔纳西斯·梅加斯(Thanasis Megas): 致我们的好朋友Giannis Kontaratos

亲爱的亲爱的詹妮丝(Giannis), 我们值得的合作伙伴, 当您突然与一个好人值得的朋友道别时,这确实是一个非常困难的时刻, 优秀的合作伙伴,...

故事你

希腊的车辆征税: 新车税收减少 – 无污染汽车的良好地位

什么适用于混合动力和二手车!! Αναλυτικοί πίνακες με τις μεταβολές των τελών ταξινόμησης Ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης για τα νέα μη ρυπογόνα Ι.Χ. 汽车 ...

米科诺斯 – ˚F. 维利亚里斯: 供水中断以修复该地区的破坏 “烟囱”

我们想通知您,明天星期三 8 七月, DEYA的船员. 米科诺斯, 将修复..供水网络中的故障。.

更多来自米科诺斯北京时间

米科诺斯教堂: 邀请在Megali Panagia的Athos山的Agios Paisios的节日记忆

最高牧师神父. Petros Marangos和“大处女”圣都会教堂教会理事会 ,........ προσκαλούν τους ευσεβείς Μυκονίους και παραθεριστές...

圣索非亚大教堂: 世界古迹不属于一个地方或一个人, 但在人类!!

Τραγική ως απαράδεκτη μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να αλλοιώσει τον χαρακτήρα ενός μνημείου που αποτελεί οικουμενικό σύμβολο και προστατεύεται από...

教育 & 考试-Panhellenic考试 2020: 法学院和医学院的基地减少!! 在滑铁卢中学到了什么教训?!!

有1/2的作者写在远古时期, 数学, 历史与化学, ενώ η «πρεμιέρα» της συνεξέτασης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αποτέλεσε...
错误: 内容受到保护 !!