23.7 C
米科诺斯

网络收音机

天气

23.7 C
米科诺斯
24.1 C
雅典

公共财产分区: 新的分区法案提供的三项巨变

Φρένο στην εκτός σχεδίου δόμηση με χρονικό ορίζοντα τα επόμενα 2 έτη φαίνεται πως βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του χωροταξικού νομοσχεδίου. Oπως προκύπτει, για να μπορέσει να γίνει ανέγερση κτιρίου από το 2022 进而, θα πρέπει τα οικόπεδα να είναι τουλάχιστον τεσσάρων στρεμμάτων………

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχέδιου, ορίζεται πως για τις ανάγκες της εκτός σχεδίου δόμησης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, με ελάχιστο εμβαδόν 4.000 平方米, πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική οδό κατηγορίας Α ή σε κοινόχρηστο χώρο τουλάχιστον 45 米. και ελάχιστο βάθος 50 米.

Ειδικά για τις χρήσεις τουρισμού, το ελάχιστον εμβαδόν που πρέπει να έχουν τα γήπεδα, ώστε να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, 他们是 8.000 平方米。. 例外地,它们被认为是均匀且可构建的字段,其下方具有一个区域 8.000 平方米. 和最小面积 4.000 平方米. 用于酒店住宿的建设, 只要他们遇到能量, 环境或能源部长决定的环境或城市规划标准. 该图的最大覆盖范围设置为 10% 他们的表面.

分别, 最大建筑系数, 包括任何允许的克减, 首先到 0,18. 但是也有例外, 如农业控股, τα νοσοκομεία και οι κλινικές κ.λπ., που μπορεί να είναι μεγαλύτερος.

Ακτινογραφία
在城市规划或居民点以外的地区施工, RIS建议包括以下内容:

1 居住地:

今天: 在 4 英亩建成 200 平方米. 之后 4 可以用建筑因子来建造英亩 0,02 在额外的区域.

建议: για κατοικίες εμβαδού μέχρι 2.000 平方米. 该 150 平方米. Για κατοικίες εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000 平方米. 达 4.000 平方米。, για μεν τα πρώτα 2.000 平方米. 该 150 平方米。, για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπόλοιπου εμβαδού του γηπέδου επί το συντελεστή δομήσεως 0,018.

2 对于酒店:

今天: 建筑因素 0,2/ 0,15/ 0,10. 住宿 5 和 4 明星: 0,20 整个体育场.

建议: 0,18/ 0,15/ 0,10. 住宿 5 明星: 0,20 和 4 明星: 0,18.

3 对于学校

Ο συντελεστής δόμησης εκτός σχεδίου μειώνεται από 0,3 今天 0,27, 用于医院和诊所 0,6 在 0,54, 用于雅典和塞萨洛尼基的公交车站 0,9 在 0,8, 用于农业设施 0,9 在 0,8 对于来自 0,9 在 0,8.

Μυστικά
而, όπως έκανε γνωστό το ΥΠΕΝ:

* 他们减少了 10% (平均) οι συντελεστές δόμησης στην εκτός σχεδίου δόμηση. Ειδικά στη βιομηχανία, η μείωση αυτή ανέρχεται στο 33%

* Αλλάζει το καθεστώς με τις παρεκκλίσεις αρτιότητας. 在最终废除之前,它们仅在接下来的两年内有效, 为了避免意外. 在此期间内,即使他们不打算在自己的土地上建造房屋,业主也必须获得建筑许可证。.

* 对于计划外区域中的每个许可证, 一个百分比 5% 许可证的费用中的一部分将支付给绿色基金,用于解决无政府主义者在建筑计划之外的副作用.

* 在工业园区以及与其他活动有关的有组织招待会中 (后勤, 旅游等) 建筑因素显着增加.

“自从 60 岁月, 我们制止了计划外的建设. 今天, 有可能在没有土地使用计划且利率通常比,城市规划和其他有组织的发展形式会发生什么. 废除一切克减, 过渡期之后 2 岁月, 而建筑因素的立即减少是希腊城市规划最大的削减之一, 扭转计划外施工与有组织的“, 环境部副部长Dimitris Oikonomou特地指出.

起重
该法案的另一项规定试图使它前面的城市景观现代化 1923 该国现有定居点, 从那时起,特定村庄的真正边界发生了变化. 因此建议将表征其的基准年更改为 1981.

特别是, 确定其先前定居点的边界 1923 并没有被划定, 以及那些在 2.000 没有划界但合法存在的居民, 实际情况将予以考虑, 特别是现有的建筑物和道路, 在这一年 1981.

达 2.000 欧元将使业主在土地注册处的前后矛盾, 因为在新的一年开始会逐步收取罚款. 那些未提交房地产声明的人大约有 5 这样做的月利润,因为否则斧头将从 300 欧元,并将根据房产价值和延迟时间而增加.

根据环境部长科斯蒂斯·哈齐达基斯(Kostis Hatzidakis)的说法, 在部长级相关决定发布后立即启动罚款, 这将通过分区法案, 正如他澄清的那样:“我们不会令任何所有者感到惊讶”.

它 2021 对于土地注册处来说,这似乎是一个收入比较年。, 与空间法案的规定一样,原子能机构将从旧计划中索取款项. 直到最近才出现的一种情况是“询问”旧的情况 35 公民进行法律行为时的欧元.

对于他的节目 2008 法律规定由地籍清单中登记的所有权和使用权的受益人支付比例费用. 比例地籍费由所有者或使用权人支付,并按每千 20.000 区域价格引起的权利的欧元价值, 古代和地板. 对于共同受益人, 20.000 欧元从每个受益人中排除,产生的金额在他们之间共享. 同时要求他们支付的最高金额为 900 欧元.

但是,迄今为止尚未收取这些费用的原因是,实际上,费用是根据公允价值确定的。, 因地区和财产而异, 但是,现在似乎针对没有客观价值的领域给出了解决方案,因为它将根据税收法规根据相应的价值进行计算。.

关于自1月1日起生效的交错罚款, 如果公民即使在执法上也不一致, 这些在付款截止日期到期之后, “应收款项由法人根据公法希腊土地注册处核实,并根据KEDE的规定强制收取, 不管它是否小于为实施KEDE所规定的最低金额”, 通常在法律草案中注明.

“我们规定,有人将为土地注册处逾期申报的财产支付的罚款,现在不仅取决于财产的价值,, 而且从延迟的时间开始. 罚款金额将根据 300 至 2.000 欧元取决于财产的价值,并将根据申报的时间延迟而增加. 这是最终完成我国地籍的一项措施。, 在昨天的新闻发布会上,环境部长科斯蒂斯·哈齐达基斯(Kostis Hatzidakis)提出了分区方案.

刹车 2 多年在米克诺斯岛和圣托里尼岛的建筑许可证, 由于无政府主义的建设
环境部制止了米科诺斯岛和圣托里尼岛的建筑许可,因为它们的定居点暂停发放,用于居住区之外的游客住宿。. 根据RIS的领导, 这是爱琴海两个最无政府状态的岛屿,因此,与旅游业有关的所有建筑活动都将被冻结,直到当地城市计划获得批准。, 也就是大约一年半的时间.

目标, 根据部长和副部长所说的, Kostis Hatzidakis和Dimitris Oikonomou, 是“制止这些饱和区域的建筑活动,直到制定明确的规则”.

“暂停为特殊用途而建造新建筑物的建筑许可证的发放 (15) 旅游住宿, 第二条第二款所述的特殊游客接待设施和其他旅游企业 1 PD. 59/2018 (A' 114) 在米克诺斯岛和圣托里尼岛上的计划之外的地区,直到完成本文的本地城市计划的准备工作为止 7 法. 4495/2017 或文章的特殊城市规划 8 法. 4495/2017. 本款中止的效力不得超过第二期 (2) 从制定各自的地方或特殊城市计划开始的几年内,并且可以根据环境和能源部长的决定予以延长 (1) 另一年 ”, 有关条文通常述明.

从印刷版

跟着我们

扫描订购

带有QR码的非接触式订单系统. 没有目录, 多语言和直接的产品信息!

现在趋势

冠状病毒病: 207 新的感染病例- 54 经插管治疗, 三新死亡

207 新确诊的冠状病毒病例, 最近24小时内有3例新的死亡记录, 使总病例 13.240 和...

学校口罩: 儿科肺病学会在学校一致同意使用口罩!!

Με ένα επιστημονικό κείμενο με τίτλο "Ομοφωνία" 希腊小儿肺病学会, 回答关于必要性的所有疑问和问题, 但是也...

额外费用

重新开放学校: 学校卫生检查是否符合Covid-19!! 高度重视食堂 [紧急通函]

卫生部紧急通知, 对所有地区的学校进行控制,采取预防和预防措施预防冠状病毒. 在..中进行健康检查.

重新开放学校-Α΄ΕΛΜΕΚυκλάδων: 180 开学前不久基克拉迪群岛的教师空缺

- 通识教育和特殊教育中的严重缺陷. - Σχολεία με ελάχιστους καθηγητές Λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων και στις Κυκλάδες βρισκόμαστε μπροστά σε μια...

故事你

数字治理 – ADS: 变化, 现代化和品牌重塑!! 设计包括什么!!

KEP的网络是在空间上建立和组织的 2002 从那以后就没有发生重大变化. KEP正在现代化, 正在装修, 更改他们的徽标,...

财产–税收: 在Taxisnet,直到星期一和9月底,A。’ ENFIA剂量

可能最晚在周末或星期一, 14 九月, ENFIA声明有望在Taxisnet上发布. ..的总金额.

更多来自米科诺斯北京时间

重新开放学校: 学校现代远程教育的新条件!! 在哪种情况下会应用!! [GG]

星期一开学之际 14 九月 2020, 今天发行 (13.09.2020) 新部长决定, 定义案例, στις οποίες προβλέπεται...

双职工家庭的青少年运动员: 在葡萄牙,EAS SEGAS Cyclades的代表

EAS SEGAS Cyclades的代表, δηλαδή ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πάππας Δημήτρης και η project manager Ξένια Κουτεντάκη βρέθηκαν στην Λισσαβόνα για ένα...

第四次取得巨大成功, 米科诺斯港务局毒品检察官 [图片]

与运输公司一起抵达圣托里尼的包裹, 藏有隐藏可卡因的鞋子!! Ανάμεσα στα παπούτσια και το κουτί με τις...
错误: 内容受到保护 !!