14.3 C
米科诺斯

网络收音机

天气

14.3 C
米科诺斯
10.1 C
雅典

标签 ακύρωση διαγωνισμού

标签: ακύρωση διαγωνισμού

取消了新的身份竞争 – 复议新标准

在这个阶段中止招标委员会进程ID和其他安全文件, 以重启, 宣布希腊警察....... 该部...

错误: 内容受到保护 !!