Ανατροπές προβλέπει ο Νέος Νόμος για την Παραχώρηση Αιγιαλών (Ολόκληρο το ΦΕΚ)

Αναθεώρηση του νομοθετικού καθεστώτος για τον Αιγιαλό και την Παραλία. Τροποποιούνται σχεδόν όλα τα άρθρα του ισχύοντος ν. 2971/2001..... Ο

Ανατροπές  προβλέπει ο Νέος Νόμος για την Παραχώρηση Αιγιαλών (Ολόκληρο το ΦΕΚ)
Ανατροπές προβλέπει ο Νέος Νόμος για την Παραχώρηση Αιγιαλών (Ολόκληρο το ΦΕΚ)

Αναθεώρηση του νομοθετικού καθεστώτος για τον Αιγιαλό και την Παραλία. Τροποποιούνται σχεδόν όλα τα άρθρα του ισχύοντος ν. 2971/2001.....

Ο νόμος του υπουργείου Οικονομικών, τροποποιεί σχεδόν όλα τα άρθρα του ισχύοντος σήμερα ν. 2971/2001, με βασικούς στόχους να βελτιωθεί και να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του δημοσίου συμφέροντος και ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για οικονομική ανάπτυξη μέσω της διευκόλυνσης της εκτέλεσης έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Ψηφίστηκε μέσα στο Σ/Ν με τίτλο: «I. Κύρωση της Συµφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.» το οποίο περιέχει διατάξεις για την παραχώρηση αιγιαλού.

Ο νόμος καθιστά πιο «ευέλικτο» τον ορισμό της ζώνης της παραλίας, επιτρέποντας πλάτος μικρότερο από τα 50 μέτρα που προβλέπει η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία.

Ταυτόχρονα όμως αυστηροποιεί το νομοθετικό καθεστώς για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας.

Καθορίζεται το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των χιλιάδων περιπτώσεων όπου στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας υφίστανται κτίσματα και άλλες κατασκευές ή έχουν πραγματοποιηθεί άλλου είδους παρεμβάσεις, όπως π.χ. διανοίξεις δρόμων.

Οι υφιστάμενες κατασκευές και παρεμβάσεις στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας, εφόσον αποτελούν πολύ παλαιά έργα τα οποία εκτελέστηκαν σύννομα, κατόπιν έκδοσης των προβλεπόμενων αδειών (π.χ. βάσει αναπτυξιακών νόμων κλπ), διατηρούνται, θεωρούμενες ως νόμιμες.

Όσες κατασκευές και παρεμβάσεις δεν έχουν τις προβλεπόμενες άδειες ή έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα θα πρέπει να κατεδαφισθούν.

Συγκεκριμένα ο νέος νόμος περιλαμβάνει διατάξεις για την παραχώρηση απλής χρήσης, ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης (πλωτές εξέδρες), τους ορισμούς της παραχώρησης, την κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας Ζώνης κ.λπ., την σύσταση δευτεροβάθμιας Επιτροπή Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης επανακαθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, τα υφιστάμενα έργα και εγκαταστάσεις µε βάση αναπτυξιακούς νόμους και συµβάσεις που έληξαν, τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα επείγοντα έργα, την παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων, την αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών, τις γενικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις, την παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων, το αντάλλαγμα χρήσης και αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης την παραχώρηση χώρων ζώνης λιμένα, την προστασία αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης κ.λπ. την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών που εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό και την παραλία.

Για την παραχώρηση απλής χρήσης με το άρθρο 31 αντικαθίσταται το άρθρο 13 του ν. 2971/2001, το οποίο αναφέρεται στις παραχωρήσεις χρήσης απλής χρήσης για ομπρέλες- ξαπλώστρες και καντίνες με δημοπρασία ή σε επιχειρήσεις όμορες του αιγιαλού και απαλείφονται όλες οι λοιπές παραχωρήσεις της απλής χρήσης του αιγιαλού (π.χ. πλωτές εξέδρες) πλην αυτής µε ομπρέλες, ξαπλώστρες, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα τροχήλατα αναψυκτήρια και θαλάσσια μέσα αναψυχής, οι οποίες υπάγονται πλέον στο νέο άρθρο 13Α.

Η παραχώρησης της απλής χρήσης γίνεται πάντοτε έναντι ανταλλάγματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον ίδιο το νόμο 2971/2001.

Μετά την κρίση του Συμβουλίου της Επικράτειας ότι η παραχώρηση συλλήβδην όλων των αιγιαλών στους Δήμους είναι αντισυνταγματική (ΣτΕ 3944/2015), ορίζεται ότι οι παραχωρήσεις γίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών με δημοπρασία, η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική, με τιμή εκκίνησης το αντάλλαγμα του άρθρου 16 Α του ν. 2971/2001 και με μέγιστο χρονικό διάστημα παραχώρησης τα τρία (3) έτη.

Προβλέπεται, ότι για την παραχώρηση για την απλή χρήση παρέχει αιτιολογημένη γνώμη ο οικείος Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, µε την οποία προτείνονται οι αιγιαλοί, παραλίες όχθες και παρόχθιες ζώνες που μπορούν να παραχωρηθούν κατά τη διαδικασία του συγκεκριμένου άρθρου.

Προβλέπεται, βεβαίως, ότι μπορούν να δοθούν αιγιαλοί απευθείας στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και στις δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 µε τη διευκρίνιση ότι, όταν η παραχώρηση γίνεται προς τις ως άνω δημοτικές επιχειρήσεις, η παραχωρησιούχος επιχείρηση οφείλει να κάνει ιδία χρήση, ρητώς απαγορευομένης της µε οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω παραχώρησης, για την αποφυγή φαινομένων άνισης μεταχείρισης επιχειρηματιών που λειτουργούν «υπό τον μανδύα» δημοτικών επιχειρήσεων, περιορισμός, όμως, ο οποίος δεν ισχύει για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού στους οποίους επιτρέπεται η περαιτέρω παραχώρηση, σύμφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 περίπτωση α΄, η οποία μπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονική δημοπρασία και κατόπιν ανταλλάγματος που καθορίζεται κατά το 16Α του ν. 2971/2001.

Προβλέπεται δε η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης, η οποία ισχύει και για τις παραχωρήσεις της παραγράφου 5, δηλαδή για τις παραχωρήσεις προς τους όμορους καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι σε θέσεις που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και για τις περιοχές, για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού τους ως προστατευόμενων του ν. 1650/1986 (Α΄160) και του ν. 3028/2002.

Ορίζεται ότι αφήνεται ως ελεύθερος χώρος τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού εμβαδού κάθε παραλίας

Έχει απαλειφθεί από τη διάταξη η υποχρέωση ύπαρξης ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον 100 μέτρων ανάμεσα τους παραχωρησιούχους και ορίζεται ότι αφήνεται ως ελεύθερος χώρος τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού εμβαδού κάθε παραλίας, ισοκατανεμημένου σε όλο το μήκος της παραλίας, µη υπολογιζομένου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και µη αξιοποιήσιμος.

Προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης αιγιαλού, παραλίας και λοιπών κοινόχρηστων χώρων προς τα όμορα προς τον αιγιαλό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ. Αθλητισμού και σε επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου υπό τον όρο αυτές να λειτουργούν νόμιμα και να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού 14 Κανονισμού Λιμένα µε αριθμ. 20 (Β΄44426.4.1999).

Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης (πλωτές εξέδρες)

Με το άρθρο 32 προστίθεται, μετά το άρθρο 13 του ν. 2971/2001, άρθρο 13Α, µε τίτλο «Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης», το οποίο αφορά την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. για συγκεκριμένες, ρητώς κατονομαζόμενες, χρήσεις.

Έτσι, η συγκεκριμένη διάταξη: Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης από τον Υπουργό Οικονομικών για την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών εντός της θάλασσας και, για πρώτη φορά, εντός λίμνης, για εποχιακή χρήση μέχρι έξι (6) μήνες και μέγιστου εμβαδού εκατό (100) τ.µ. εντός θαλάσσιου χώρου και 50 εντός λιμναίου χώρου.

Το ΦΕΚ με τον νόμο 4607/2019 με τις αλλαγές στις διατάξεις για τον Αιγιαλό και την ζώνη Παραλίας (από την σελίδα 133 του pdf που αντιστοιχεί στην 1801 σελίδα του ΦΕΚ- ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - Άρθρο 23)

Ανοίξτε το Αρχείο