Cadastral Offices: Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης για τη μετατροπή των Υποθηκοφυλακείων σε Κτηματολογικά Γραφεία

Cadastral Offices / Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης για τη μετατροπή των Υποθηκοφυλακείων σε Κτηματολογικά Γραφεία

Cadastral Offices: Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης για τη μετατροπή των Υποθηκοφυλακείων σε Κτηματολογικά Γραφεία

Cadastral Offices / Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης για τη μετατροπή των Υποθηκοφυλακείων σε Κτηματολογικά Γραφεία

Ολοκληρώνεται πλέον η κτηματογράφηση στο μεγαλύτερο ποσοστό των Δήμων της χώρας και μέχρι τέλους του 2024 θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να έχουν δηλώσει τα ακίνητα τους στο κτηματολόγιο για να μην καταγραφούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη και διεκδικηθούν από το δημόσιο μελλοντικά. Μετά το πέρας της κτηματογράφησης «κλειδώνει» η βάση των κτηματολογικών δεδομένων για τα ακίνητα της περιοχής που αφορά η μελέτη και γίνονται ο αρχικές εγγραφές και ξεκινά η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου.

Όμως οι πολίτες έχοντας το συμβόλαιο ιδιοκτησίας, δεν καταλαβαίνουν τη νέα κατάσταση μετάβασης από το Υποθηκοφυλάκειο στο Κτηματολογικό Γραφείο και αναρωτιούνται ποια είναι η διαφορά μεταξύ Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογίου και γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή που τους ταλαιπωρεί στις συναλλαγές τους. Πράγματι, αυτή η μετάβαση δεν είναι εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη και θέλει χρόνο για να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Όμως η ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων και η σωστή καταγραφή των ιδιοκτησιών με τη χρήση της τεχνολογίας θα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη στο άμεσο μέλλον, διότι θα μπορούμε να λαμβάνουμε αξιόπιστες και περισσότερες πληροφορίες σε λιγότερο χρόνο για την ιδιοκτησία μας.

Γιατί υπερέχει το Κτηματολόγιο έναντι του Υποθηκοφυλακείου;

Το κτηματολόγιο υπερέχει στα ακόλουθα:

α) Στο γεγονός πως σε σχέση με το υποθηκοφυλακείο είναι βασισμένο στο κτηματοκεντρικό σύστημα δημοσιότητας και όχι στο προσωποκεντρικό. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως όποιος θέλει να λάβει γνώση για την ύπαρξη ή την ανυπαρξία ορισμένων δικαιωμάτων θα αναζητήσει το ακίνητο με τον Κωδικό Αριθμό Ειδικού Κτηματολογίου, γνωστό και ως ΚΑΕΚ και εκεί θα βρει ποια είναι τα πρόσωπα που έχουν δικαιώματα στο συγκεκριμένο ακίνητο. Με το κτηματολόγιο λοιπόν μπορούμε πιο εύκολα να αναζητήσουμε τον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου ή να διαπιστώσουμε αν αυτό έχει βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, αγωγές, κατασχέσεις κ.τ.λ).

β) Το κτηματολόγιο λειτουργεί ως τεκμήριο ακρίβειας και εγγύησης των νομικών πληροφοριών. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με το βιβλίο μεταγραφών το οποίο σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα επιβάλλει τη δημοσιότητα των εμπραγμάτων δικαιοπραξιών για το ενεργό αυτών στο κτηματολόγιο κατοχυρώνεται επιπρόσθετα και η ουσιαστική δημοσιότητα της εμπράγματης κτήσης.

γ) Κάθε πράξη που κατοχυρώνεται στο κτηματολόγιο έχει υποστεί ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, τόσο για τη διασφάλιση της απόλυτης ακρίβειας της πληροφορίας όσο και για τη παροχή της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας των συναλλασσομένων.

δ) Με το κτηματολόγιο γίνεται πλέον πραγματικότητα η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου (όπως είναι η θέση του, τα όρια του, το μέγεθος του, η μορφή του), με την εγγύηση που παρέχει για το αληθές των πληροφοριών το δημόσιο.

ε) Με το κτηματολόγιο παρέχεται μια ολοκληρωμένη, σφαιρική εικόνα μιας ακίνητης περιουσίας διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Πληροφορίες όπως το τοπογραφικό διάγραμμα ή τα σύνορα του ακινήτου δεν υπήρχαν στα υποθηκοφυλακεία όπου το ακίνητο απεικονιζόταν λεκτικά στο συμβόλαιο.

στ) Επιπλέον, στο κτηματολόγιο καταγράφονται δικαιώματα που σήμερα δεν είναι καταχωρισμένα σε καμία βάση δεδομένων, όπως είναι η συνήθης στην ελληνική περιφέρεια άτυπη πρακτική της χρησικτησίας.

Τι γίνεται όταν αλλάζει ένα ακίνητο που καταγράφηκε στο κτηματολόγιο;

Εάν με την συμβολαιογραφική πράξη επέρχεται και χωρική μεταβολή (π.χ. λόγω κατάτμησης, συνένωσης, σύστασης πραγματικής δουλείας διόδου, αποτύπωσης χώρων αποκλειστικής χρήσης λόγω σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας), τότε, εκτός από την ενημέρωση των κτηματολογικών βιβλίων, θα απαιτηθεί η ενημέρωση και των κτηματολογικών διαγραμμάτων, με μέριμνα των ενδιαφερομένων.

Συγκεκριμένα, οι τελευταίοι, μετά την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου θα πρέπει να αιτηθούν και να παραλάβουν κτηματογραφικό διάγραμμα, ώστε ο ιδιώτης μηχανικός να προβεί σε σύνταξη διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών για την σκοπούμενη γεωμετρική μεταβολή σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει επισυναφθεί στην πράξη.

Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος θα συνυποβληθεί με το διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Μόνο υπό την προϋπόθεση αυτή θα ολοκληρωθεί η καταχώριση της πράξης στα κτηματολογικά βιβλία και διαγράμματα.

Τι είναι η αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών;

Πρόκειται για την αίτηση με την οποία γίνεται διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου που βρίσκεται σε περιοχή που έχει συνταχθεί το κτηματολόγιο (θέση, σχήμα, όρια, εμβαδόν ακινήτου). Υποβάλλεται στις περιπτώσεις που εντοπιστεί διαφορά μεταξύ Κτηματολογίου και πραγματικότητας. Η αί&