Hellenic Coastguard: Μέχρι αύριο Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, οι αιτήσεις για θέσεις υγειονομικού προσωπικού στο Λιμενικό Σώμα

Hellenic Coastguard / Μέχρι αύριο Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, οι αιτήσεις για θέσεις υγειονομικού προσωπικού στο Λιμενικό Σώμα

Hellenic Coastguard: Μέχρι αύριο Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, οι αιτήσεις για θέσεις υγειονομικού προσωπικού στο Λιμενικό Σώμα

Hellenic Coastguard / Μέχρι αύριο Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, οι αιτήσεις για θέσεις υγειονομικού προσωπικού στο Λιμενικό Σώμα

Η κατανομή των 10 αξιωματικών, ειδικότητας υγειονομικού, προερχόμενων από ιδιώτες ιατρούς στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι αύριο Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.

Κατανομή θέσεων 

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 

 • Εσωτερικής παθολογίας - 2 θέσεις
 • Παθολογικής ανατομικής - 1 θέση 
 • Ψυχιατρικής - 1 θέση 
 • Νευρολογίας - 1 θέση
 • Γαστρεντερολογίας - 1 θέση
 • Αγγειοχειρουργικής - 1 θέση
 • Γενικής/ Οικογενειακής ιατρικής - 1 θέση
 • Ρευματολογίας - 1 θέση
 • Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας ή Χειρουργικής Θώρακος ή Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής, με εξειδίκευση στην εντατικολογία για πολυδύναμες μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων ή με τουλάχιστον δωδεκάμηνη αποδεδειγμένη υπηρεσία και εκπαίδευση σε ΜΕΘ ενηλίκων - 1 θέση
Προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

 • Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.
 • Να μην έχουν υπερβεί το 42ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η  Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι να έχουν γεννηθεί από 01-01-1982 και μεταγενέστερα.
 • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 59-65 του ν. 3421/2005 (Α’ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων Ιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμων ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.
 • Να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος ή βεβαίωσης εκδιδόμενης από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος.
 • Να έχουν άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Α’ της παρούσας καθώς και βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
 • Να έχουν βεβαίωση του υπουργείου Υγείας περί εκπλήρωσης της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου ή περί του ότι αυτή δεν απαιτείται.
 • Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, για παράβαση που έχει σχέση με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.
 • Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι (σωματικής ικανότητας πρώτης κατηγορίας Ι/1), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄17), για τους κατατασσόμενους στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό
 • Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
 • Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
 • Να μην έχουν απολυθεί από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση επίσης από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο, για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του ιδρύματος ή από δικαστική απόφαση.
 • Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
 • Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.
 • Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.
 • Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητα του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματ&alp