Improving the welfare of animals: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων

Improving the welfare of animals / Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη βελτίωση της ευζωίας των σκύλων και των γατών στην ΕΕ, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν για τα ζώα κατά τη μεταφορά τους. Επίσης, ανταποκρίθηκε σε πρωτοβουλία πολιτών για την απαγόρευση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην ΕΕ.

Improving the welfare of animals: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων

Improving the welfare of animals / Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη βελτίωση της ευζωίας των σκύλων και των γατών στην ΕΕ, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν για τα ζώα κατά τη μεταφορά τους. Επίσης, ανταποκρίθηκε σε πρωτοβουλία πολιτών για την απαγόρευση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην ΕΕ.

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για βιώσιμη γεωργία και παραγωγή τροφίμων, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη μεγαλύτερη, στα τελευταία 20 χρόνια, μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης, για πρώτη φορά, νέους κανόνες της ΕΕ για την καλή διαβίωση και την ιχνηλασιμότητα των σκύλων και των γατών που εκτρέφονται, διατηρούνται και διατίθενται στο εμπόριο, ως ζώα συντροφιάς, για οικονομικούς σκοπούς.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ για τα ζώα κατά τη μεταφορά, η οποία θα βελτιώσει την ευημερία των 1,6 δισεκατομμυρίων ζώων που μεταφέρονται εντός και από την ΕΕ κάθε χρόνο. Οι νέοι κανόνες αντικατοπτρίζουν τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Οι νέοι κανόνες για την καλή διαβίωση και την ιχνηλασιμότητα των σκύλων και των γατών θα καθιερώσουν, για πρώτη φορά, ενιαία πρότυπα της ΕΕ για την εκτροφή, τη στέγαση και τη μεταχείριση σκύλων και γατών σε εγκαταστάσεις εκτροφής, καταστήματα ζώων συντροφιάς και καταφύγια. Η ιχνηλασιμότητα των σκύλων και των γατών θα ενισχυθεί επίσης μέσω της υποχρεωτικής ταυτοποίησης και καταγραφής στις εθνικές βάσεις δεδομένων για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και τον καλύτερο έλεγχο των συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων στις εγκαταστάσεις.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει και άλλες ενέργειες ως απάντηση στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: «Fur Free Europe» (Ευρώπη χωρίς γούνες) με την οποία ζητείται η απαγόρευση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων από την ΕΕ και της πώλησης στην ενιαία αγορά προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία και αναγνωρίζει ότι η καλή διαβίωση των ζώων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό μέλημα για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Καλύτεροι κανόνες για τη μεταφορά ζώων

Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τη μεταφορά ζώων είναι 20 ετών. Δεν αντικατοπτρίζουν πλέον την τρέχουσα πραγματικότητα, τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις και συμβουλές, τους στόχους βιωσιμότητας ή τις θεμιτές ανησυχίες των πολιτών μας όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων. Η σημερινή πρόταση επικεντρώνεται σε βασικούς τομείς, ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά:

 • Οι χρόνοι ταξιδιού θα μειωθούν και, κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών, τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται για περιόδους ανάπαυσης, σίτισης και ποτίσματος. Ειδικοί κανόνες θα ισχύουν για τα ζώα που προορίζονται για σφαγή και για τα ευάλωτα ζώα, όπως οι μη απογαλακτισμένοι μόσχοι και τα κυοφορούντα ζώα.
     
 • Τα δικαιώματα για τη διασφάλιση του ελάχιστου χώρου για τα διάφορα ζώα θα αυξηθούν και θα προσαρμοστούν σε κάθε είδος.
     
 • Η μεταφορά σε ακραίες θερμοκρασίες θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μόνο τη νύχτα, εάν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 30 βαθμούς. Επιπλέον, όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω των 0 °C, τα οχήματα θα πρέπει να καλύπτονται και να ελέγχεται η κυκλοφορία του αέρα στο διαμέρισμα των ζώων, προκειμένου να προστατεύονται τα ζώα από την έκθεση στον παγωμένο αέρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εάν οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω των -5 °C, μαζί με τα προαναφερθέντα μέτρα, η διάρκεια του ταξιδιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες.
     
 • Οι κανόνες για την εξαγωγή ζώντων ζώων από την Ένωση θα καταστούν αυστηρότεροι, συμπεριλαμβανομένων καλύτερων ελέγχων σε τρίτες χώρες ώστε να πληρούνται ισοδύναμα πρότυπα με εκείνα της ΕΕ.
     
 • Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων για τη μεταφορά των ζώων (π.χ. εντοπισμός της θέσης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο· κεντρική βάση δεδομένων).

Καλύτερη διαβίωση σκύλων και γατών

Περίπου το 44 % των νοικοκυριών στην ΕΕ έχουν ζώο συντροφιάς. Το εμπόριο σκύλων και γατών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με ετήσια αξία 1,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων για την επαγγελματική εκτροφή, διατήρηση και πώληση σκύλων και γατών παρουσιάζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν επίσης εκτενείς αποδείξεις για πρακτικές που δεν σέβονται τα πρότυπα και καταχρηστική συμπεριφορά.

Επιπλέον, το παράνομο εμπόριο σκύλων και γατών έχει διογκωθεί, αφού επιταχύνθηκε με την ανάπτυξη της διαδικτυακής αγοράς, η οποία αντιπροσωπεύει πλέον το 60 % του συνόλου των πωλήσεων σκύλων και γατών στην ΕΕ. Μια νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα καταγγέλλει την έκταση του παράνομου εμπορίου σκύλων και γατών, καθώς και τα υφιστάμενα κενά που επιτρέπουν να γίνεται τέτοιου εί&d