Lawyers abstention: Δεν κάνουν πίσω οι Δικηγόροι - Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους

Lawyers abstention / Δεν κάνουν πίσω οι Δικηγόροι - Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους

Lawyers abstention: Δεν κάνουν πίσω οι Δικηγόροι - Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους

Lawyers abstention / Δεν κάνουν πίσω οι Δικηγόροι - Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους 

Οι δικηγόροι κλείνουν σήμερα τα δικαστήρια της χώρας, με καθολική αποχή, για δεύτερη μέρα, ενώ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Δεν κάνουν πίσω οι δικηγόροι στον αγώνα τους και παρά την ικανοποίηση κάποιων αιτημάτων τους, επιμένουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις. Σήμερα ξανακλείνουν τα δικαστήρια της χώρας, με καθολική αποχή, για δεύτερη μέρα, ενώ πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών.

Οι δικηγόροι ξεκίνησαν χτες με καθολική αποχή από όλες τις δικαστικές διαδικασίες και σήμερα Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο Υπουργείο Οικονομικών για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου.

Τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου τους αφορούν:

– Την κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος

– Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια

– Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ

– Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ

– Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

– Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης

– Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου

Το πλαίσιο αποχής των δικηγόρων

Όπως είχε ανακοινωθεί το πλαίσιο αποχής, αφορά κάθε δικαστική και εξώδικη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και υπογραφής πάσης φύσεως ιδιωτικών συμφωνητικών, και επιπλέον:

α) αποχή των δικηγόρων από την εκδίκαση πάσης φύσεως υποθέσεων

β) αποχή των δικηγόρων από την κατάθεση δικογράφων και τη διενέργεια πάσης φύσεως διαδικαστικών πράξεων

γ) αποχή των δικηγόρων από παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ), με γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης σε αυτές,

δ) αποχή από την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2664/1998, κλπ),

ε) αποχή από την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Portal της Ολομέλειας.

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

– Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών.

– Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.

– Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

– Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

– Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης:

i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή,

ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και

iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της καθολικής αποχής:

– Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

– Δεν θα χορηγούνται άδειες:

α) Για ασφαλιστικά μέτρα,

β) Για αιτήσεις αναστολής και

γ) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

– Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

– Η αποχή καταλαμβάνει και τα συναινετικά διαζύγια.

Άδεια δεν απαιτείται:

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών

γ) Για την κατάθεση προσθήκης/ αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος, κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής και

δ) Για την ανάκληση προσημείωσης υποθήκης

Ως προς τις Αναβολές:

Επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση

– στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου

– να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομη