Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτ

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη,....

στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν αντίστοιχα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Τ.Α΄/09-08-2019) και τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α΄/19-07-2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκτιμήσεις για τα έτη 2020-2022.
3. Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης και ανάπτυξης έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του μηχανισμού ELENA».
4. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο – κατακύρωση του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 80356 του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Νισύρου 2018».
5. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο – κατακύρωση του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 81224 του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από όρια οικισμού Χάλκης έως λιμανάκι Κάνια νήσου Χάλκης». 6. Έγκριση 2ου Πρακτικού (2ο στάδιο - κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 80630 του έργου: «Εργασίες συντήρησης στο κτίριο Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου» της Π.Ν.ΑΙ. 7. Έγκριση 2ου Πρακτικού (2ο στάδιο - κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 80228 του έργου: «Σήμανση – Ασφάλιση Οδικού Δικτύου Καρπάθου – Κάσου». 8. Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικού συμβούλου στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου». 9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσες επεμβάσεις αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο της Ν. Σύμης μετά της θεομηνίες στις 13-11-2017». 10. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Λάρδου» της ΠΝΑΙ. 11. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση γηπέδου Σύμης μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 13.11.2017». 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κλαδεύσεις-Καθαρισμός και Φυτεύσεις Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ρόδου». 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης επαρχιακού δικτύου νήσου Κω». 14. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αριθμό ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2019, και των μελών των επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020, με κωδικό MIS 5038226 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων». 15. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες στο Οδικό δίκτυο της ν. Θήρας (2019)» 16. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου – Αντιπάρου (2018)». 17. Έγκριση παρατάσεων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών ν. Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2019-2020. 18. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης 1ου σταδίου του διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δωδεκανήσου για τα σχολικά έτη 2019-2021. 19. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Ρόδου για ένα έτος καθώς και την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας ν. Δωδεκανήσου. 20. Έγκριση για την μεταφορά ποσών του ΕΤΠΑ σε Κύπριους Εταίρους για το έργο με ακρωνύμιο «ΑΝΔΙΚΑΤ» από τραπεζικούς λογαριασμούς της ΠΝΑΙ (ν. Δωδ/σου) (2η απόδοση). 21. Έγκριση όρων διαγωνισμού και έγκριση συγκρότησης: α) επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, β) επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και γ) επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών σε περιοχές φυσικού κάλλους ή πόντισης υφάλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στο πλαίσιο της πράξης: «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. 22. Τροποποίηση της Σύμβασης υπ’ αριθμόν 1633/2019 (ως προς τον χρόνο υλοποίησης του Παραδοτέου 2.1.5) με τον ανάδοχο «Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» στο πλαίσιο της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού». 23. Έγκριση ένταξης στο Μητρώο αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών ΠΝΑΙ, εταιρειών και φυσικών προσώπων ενταγμένων στο Μητρώο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ΠΝΑΙ. 24. Έγκριση δέσμευσης ποσού και ορισμός επιτροπών, μυοκτονία – απεντόμωση και απολύμανση κτιρίων αρμοδιότητας της ΠΕ Σύρου. 25. Πληρωμή φόρου Ν. 423/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2019. 26. Απαλλαγή υπολόγου και ορισμός νέου υπολόγου Περιφερειακής Ενότητας Τήνου. 27. Εξειδίκευση πίστωσης για ανεξόφλητες δαπάνες προηγούμενων οικονομικών ετών, ΠΕ Δωδεκανήσου. 28. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Δωδεκανήσου. 29. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Κυκλάδων. 30. Δικαστικές υποθέσεις. 31. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων - Τροποποιήσεις αποφάσεων - Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 32. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη. 33. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών. 34. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων. 35. Επικύρωση πρακτικών 10ης / 19-07-2019, 11ης /09-08-2019, 12ης / 26-08-2019, συνεδριάσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ