24.8 C
Mykonos

web radio

Tempo metereologico

24.8 C
Mykonos
26.3 C
Atene

Νέα πάγια ρύθμιση: Ποιοι εντάσσονται και ποιοι όχι τις 24 o 48 dosi, τι θα συμβεί με τους παλιούς οφειλέτες από την 1η Απριλίου!

Πληροφορίες δίνει της ΑΑΔΕ

Από την 1η Απριλίου, οι παλιοί οφειλέτες, που είχαν ενταχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση των 12/24 dosi, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019 και για διαφόρους λόγους, από τον επόμενο μήνα βρεθούν εκτός, θα βρεθούν μετέωροι……

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την νέα πάγια ρύθμιση, δεν μπορούν να ενταχθούν στις 24/48 δόσεις όσοι έχουν ρυθμισμένο χρέος, έως την 1η Νοεμβρίου 2019, in 12/24 dosi.

Η ευχέρεια να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση δίδεται μόνο σε όσους ρύθμισαν το χρέος τους, από την 1η Νοεμβρίου και μετά.

Όμως σύμφωνα με τον «Οδηγό» της ΑΑΔΕ για τη νέα πάγια ρύθμιση, η παλαιά πάγια ρύθμιση των 12/24 dosi θα είναι ενεργή μέχρι τις 31 marzo 2020.

In questo contesto,, όσοι είχαν ενταχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση fino a quando la 1novembre 2019, και χάσουν τη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν ξανά στην παλαιά ρύθμιση (di 12/24 dosi), αλλά μόνο μέχρι τις 31 marzo 2020.

Από την 1η Απριλίου 2020 η παλαιά πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 abrogato. Ωστόσο η ΑΑΔΕ δεν διευκρινίζει τι θα γίνει με όσους είχαν ενταχθεί στην παλαιά ρύθμιση έως την 1η Νοεμβρίου 2019 και από την 1η Απριλίου χάσουν τη ρύθμιση.

Απλά αναφέρει ότι η ρύθμιση του ν. 4174/2013 καταργείται στις 31 Μαρτίου και από την 1η Απριλίου 2020, θα ισχύει μόνο η νέα πάγια ρύθμιση των 24/48 dosi.

questo mezzi δύο τινά:

 1. Οι οφειλέτες θα υποχρεωθούν να εξοφλήσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής τους, το οποίο θα είναι άμεσα απαιτητό, με τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών eccetera).
 2. apre «παράθυρο» για την ένταξή τους στην νέα πάγια ρύθμιση, για το υπόλοιπο της οφειλής τους η οποία, poi, θα είναι η μόνη σε ισχύ.

mentre, με τον «οδηγό» η ΑΑΔΕ δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Για τα χρέη που μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.
 • Για όσους οφειλέτες που αποκλείονται.
 • Πώς αυξομειώνεται ο αριθμός των δόσεων από 2 fino a quando 24 e 2 fino a quando 48, a seconda del reddito, που προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων ετών.
 • Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης.
 • Τι συμβαίνει όταν κάποιος βρεθεί εκτός ρύθμισης.

1. Quali debiti sono soggetti a regolamentazione?;

OBBLIGATORIO

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, in conformità con il codice di riscossione delle entrate pubbliche e il codice di procedura fiscale, che al momento della presentazione della domanda non sono stati legalmente regolati dalla sospensione del pagamento per qualsiasi motivo, o altra regolamentazione del pagamento parziale per legge o decisione del tribunale, o ordine temporaneo.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 • certificato non scaduto, alla data di presentazione della domanda di inclusione, debiti o rate di debiti e
 • certificato e scaduto, alla data di presentazione della domanda di inclusione, debiti sospesi.
 • debiti, quale dopo 1/11/2019 e persino 25/02/2020 sono stati soggetti al regolamento del sottoparagrafo. A2 della legge 4152/2013 o nel regolamento dell'articolo 43 di K.F.D., i cui termini sono soddisfatti. In questo caso,, si ritiene che i debiti siano stati regolati per la prima volta.

2. Chi è escluso dalla subordinazione al regolamento;

 • Oφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό. I debitori che sono stati assolti al momento dell'entrata nella transazione possono essere soggetti al regolamento..
 • debiti, che secondo altre leggi potrebbero non essere regolate (ad esempio,. Ven. 2 dell'articolo. 22 della legge 4002/2011 (Α180) sul recupero degli aiuti di Stato concessi mediante l'istituzione di riserve speciali esenti da imposte).
 • Debiti che erano soggetti a qualsiasi regolamentazione legale che al momento 1.11.2019 era in vigore anche se le impostazioni precedenti erano state perse dopo 1.11.2019.

3. Quali sono le condizioni per aderire al regolamento?;

 • I debitori devono aver presentato le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni dei redditi del valore aggiunto degli ultimi cinque anni entro la data della domanda. (in tempo o in ritardo).
 • I restanti debiti scaduti del richiedente che non sono soggetti al regolamento del presente devono essere stati pagati o estinti in modo lecito. (con un altro accordo di pagamento o sospensione).
 • Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Gli euro dovrebbero essere forniti di dati sulla debolezza finanziaria temporanea e sulla possibilità di conformità con i termini del regolamento, con una firma per la loro verifica e certificazione da parte di un perito indipendente (revisori certificati - commercialisti, commercialisti e titolari di una licenza per esercitare la legge). Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) euro, Oltre a rispettare le condizioni di cui al precedente comma, sono necessarie garanzie collaterali o garanzie collaterali per tutte.. Perito indipendente determinerà il valore della sicurezza offerta.

Ai sensi dell'art 118 della legge. 4537/2018 (GG 84 Α΄/15-05-2018), αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση του ιδίου νόμου η ισχύς της υποπερίπτωσης γ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (GG 107 Α) , a seconda dei casi, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας όπου αυτό απαιτείται. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (da 16/05/2020) η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής. garanzie, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ` εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 della legge. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), trasporto, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ).

4. In quante rate possono essere estinti i debiti?;

 • da due (2) έως σαράντα οχτώ (48), nel caso di debiti certificati dalla tassa di successione, dalla revisione contabile nonché per i debiti non fiscali.
 • da due (2) ventiquattro (24) per tutti gli altri debiti.
 • I debiti certificati a favore di un governo straniero possono essere estinti fino a 24 dosi, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.α. (io) il ypopar. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4646/2019.
 • Ο αριθμός των δόσεων που καθορίζεται από την φορολογική διοίκηση για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) sotto la limitazione della quantità minima di rata mensile (30€). Βεβαίως ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή σε λιγότερες δόσεις των είκοσι τεσσάρων (24)μηνιαίων.

5. Da cosa dipende il numero di dosi?;

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως είκοσι τέσσερις (24) dosi (υποπερ. 1.a.(io) il ypopar. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. La sostenibilità è presunta dai dati indicati nella dichiarazione responsabile. Comunque, si applica il limite minimo di rata mensile.
Il numero di rate dell'accordo per i debiti è aumentato fino a 48 dosi (υποπερ. 1.un. (ii) il ypopar. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013) καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, sotto il limite della rata mensile minima, come segue:

 • Per le persone fisiche debitori il numero di rate è determinato in base alla media del loro reddito totale, in alcun modo e in tal caso, negli ultimi tre anni fiscali prima della domanda di inclusione nel regolamento, o il reddito totale dell'esercizio fiscale immediatamente precedente dalla data della domanda di iscrizione nel regolamento, se questo è maggiore della media, e il debito regolabile in altezza. Nel caso in cui il debitore non fosse tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi per nessuno degli anni fiscali presi in considerazione per determinare la capacità di rimborso, o ha presentato dichiarazioni zero per tutti questi anni, viene somministrato il numero massimo di dosi, sotto il limite dell'importo della rata mensile minima.
 • Per i debitori persone giuridiche o persone giuridiche, il numero di rate è determinato sulla base del reddito lordo totale, in alcun modo e se sono stati identificati, degli ultimi tre prima di richiedere la rettifica fiscale, o il reddito lordo totale dell'esercizio fiscale immediatamente precedente dalla data della domanda di iscrizione nel regolamento, purché siano maggiori della media, e il debito regolabile in altezza.
 • Per le persone giuridiche o le persone giuridiche senza scopo di lucro, diritto pubblico o privato, il totale è preso in considerazione (imponibile o esente) reddito. Nel caso in cui per tutti gli anni fiscali sulla base dei quali viene determinata la capacità del debitore di rimborsare, sono state presentate dichiarazioni dei redditi pari a zero o non vi è stato alcun obbligo di presentare una dichiarazione a causa di una persona giuridica di recente costituzione e nessun limite di tempo per presentare una dichiarazione dei redditi. ambientazione, viene somministrato il numero massimo di dosi, sotto il limite dell'importo della rata mensile minima. Se la persona giuridica o giuridica ha smesso di funzionare, il reddito lordo totale è calcolato come reddito lordo per il calcolo del numero di rate, dell'anno fiscale di cessazione del lavoro. Nel caso in cui la persona giuridica o giuridica abbia cessato l'attività oltre i cinque anni precedenti la presentazione di una domanda di inclusione nel regolamento, escluso l'anno di applicazione, viene somministrato il numero massimo di dosi.

6. Σε περίπτωση που έχω βεβαιωμένες οφειλές σε περισσότερες της μιας Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου πώς θα τις ρυθμίσω;

Οι οφειλές ρυθμίζονται ανά Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο, συνεπώς πρέπει να υποβάλλετε αίτηση ρύθμισης σε κάθε μία από αυτές μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στην αρχική οθόνη, υπάρχει σχετικό πεδίο «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής», με δυνατότητα επιλογής της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου όπου υπάρχουν ανοικτές οφειλές, που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

7. Πού μπορώ να βρω την Τ.Ρ.Ο. (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);

Dal menu: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/2.Προβολή Αίτησης,seleziona il tipo e l'anno di configurazione e vengono visualizzate le impostazioni corrispondenti che hai inviato.. Quindi selezionare "Richiesta vista" dell'impostazione. L'ID di regolamento del debito viene visualizzato sull'ultima riga della stampa. (T.R.O.).

8. Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Cosa fare;

Puoi richiedere un nuovo accordo e pagare con il nuovo T.R.O.. entro tre (3) giorni lavorativi dall'invio della domanda a un'agenzia di raccolta.

9. Dove e quando pago l'anticipo o le rate del mio accordo;

La prima rata o acconto in caso di un secondo accordo, πληρώνεται στους Φορείς Είσπραξης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (T.R.O.). Le rate successive vengono pagate con lo stesso T.R.O.. fino all'ultimo giorno lavorativo dei mesi seguenti.

10. Posso saldare parte dei debiti opzionali, attraverso l'applicazione online;

C'è la possibilità di regolare, μίας μόνο δόσης ή περισσότερων της μίας δόσης, από τις κατηγορίες:
B: Συνολικό υπόλοιπο μη ληξιπρόθεσμων δόσεων πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και
C: Συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων που τελούν σε αναστολή πληρωμής.

11. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της δόσης;

Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 30 euro.

12. Πότε απόλλυται η ρύθμιση και τι συνέπειες έχω;

H ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, se il mutuatario:

 • Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
 • δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,
 • δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,
 • δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, (ανεξάρτητα από την υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία έχουν βεβαιωθεί),
 • έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, Per ottenere l'impostazione. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών.
 • generalmente, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 και της απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α1010/2020 (GG 187 Β), η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

13. Πώς υπολογίζεται ο τόκος με τον οποίο επιβαρύνεται η ρύθμιση;

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως δώδεκα (12) rate mensili, gli interessi sono calcolati sulla base dell'ultimo tasso di interesse annuale medio pubblicato sui prestiti in euro senza una durata fissa dei conti reciproci concessi da tutti gli istituti di credito in Grecia a società non finanziarie., come pubblicato dalla Bank of Greece (pubblicazioni / Bollettino statistico di coesistenza economica), ora a venticinque pollici dall'unità (0,25%), calcolato annualmente.

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα (12) rate mensili, il tasso di interesse del caso precedente in base al quale viene calcolato l'interesse, viene aumentato di un punto e mezzo in percentuale (1,5%). Questo interesse viene calcolato annualmente e rimane costante durante il regolamento..

In caso di perdita e inclusione degli stessi debiti nel regolamento per la seconda volta dallo stesso debitore, i tassi di interesse sopra indicati, aumentare di un anno e mezzo (1,5) unità percentuale.

14. Avevo un regolamento in vigore 01/11/2019 ed è stato perso oggi. Che cosa posso fare;

Non è possibile sostenere i debiti rimanenti dell'accordo perduto in vigore 01/11/2019, in questa impostazione. Tuttavia, hai la possibilità di regolare i tuoi debiti in base a n. 4174/2013.

ATTENZIONE: H δυνατότητα για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4174/2013, θα είναι εφικτή μέχρι την 31/03/2020. da 01/04/2020, η ρύθμιση του ν. 4174/2013 abrogato.

15. Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4152/2013 (Ρ2), η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;

da. sì. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Δ. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Δ (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4152/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

16. Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4174/2013 η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;

da. sì. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Ε. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Ε (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4174/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

Seguici

Scansione per ordinare

Sistema di ordini senza contatto con codice QR. Nessun catalogo, informazioni multilingue e immediate sul prodotto!

In voga

Riapertura dei confini per il turismo: DOVE avvertimento per i viaggiatori dopo l'epidemia!! Istruzioni per gli aggiornamenti!!

OMS: L'Organizzazione mondiale della sanità ha consigliato ai viaggiatori di indossare maschere protettive sugli aerei e di essere costantemente informati., poiché c'è un nuovo scoppio di nuovi casi..

Riapertura del turismo: diminuire 60% dei costi non salariali nel settore turistico

Significativa riduzione dei costi non salariali 60% per tre mesi include il nuovo pacchetto di supporto per le imprese stagionali, che è stato annunciato venerdì ....

premio

Test di coronavirus: Test molecolari di scienziati greci nelle opere!! Da dove provengono i casi importati?!!

Ερευνητικές προσπάθειες ώστε η χώρα μας να έχει αυτάρκεια στη διαχείριση της πανδημίας προχωρούν οι επιστήμονες...... Sarà presto annunciato, sotto ...

Congedo estivo – ferie pagate 2020: Chi ha diritto?, Come viene calcolato e quando dovrebbe essere pagato

Il GSEE fornisce istruzioni dettagliate per le ferie estive e l'indennità di ferie. Πως υπολογίζεται το επίδομα και πότε πρέπει να καταβληθεί.... Όλες τις λεπτομέρειες...

Storie per voi

Mykonos – F. Vigliaris: Interruzione dell'approvvigionamento idrico per riparare i danni nell'area “Camino”

Vorremmo informarvi che domani mercoledì 8 luglio, l'equipaggio di DEYA. Mykonos, riparerà l'errore nella rete di approvvigionamento idrico in ...

Mykonos: arresti (2) nativi, occupare una parte della spiaggia senza permesso

Due locali arrestati a Mykonos per aver occupato sezioni di spiaggia con lettini, senza il permesso dell'autorità competente ..... il 04 Ms. 05-07-2020 arrestato a Mykonos, dalla polizia ...

Altro da Mykonos Ticker

coronavirus – Restrizioni alla Chiesa: Nuove misure per le chiese - Cosa si applicherà alle distanze e al numero di credenti

Με νέα ΚΥΑ το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μαζί με το Υπουργείο Υγείας αποφάσισαν την διατήρηση των ίδιων ακριβώς μέτρων που ισχύουν έως σήμερα...

Riapertura dei confini per il turismo: La Finlandia apre i suoi confini alla Grecia e oltre 16 paesi europei

La Finlandia ha annunciato oggi l'apertura dei suoi confini ai turisti da 17 Stati europei, con bassi tassi di infezione del colon, εκ των οποίων η...

Ristoranti durante il coronavirus: Cena in privato…. serre

Un ristorante a Los Angeles ha riempito il suo parcheggio di serre private, affinché i loro clienti possano cenare al loro interno sentendosi al sicuro,...
errore: Il contenuto è protetto !!