10.9 C
Mykonos

web radio

Tempo metereologico

10.9 C
Mykonos
8 C
Atene

Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)

Θεσμοθετείται η διαδικασία αδειοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο συναφές θέμα με την διοργάνωση αθλητικών, κολυμβητικών και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον αιγιαλό, την παραλία, στη χερσαία ζώνη λιμένων, στην θαλάσσια ζώνη λιμένων και στον θαλάσσιο χώρο,…….

στο πλαίσιο “περί αθλητικού τουρισμού” της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη.

Διαδικασία αδειοδότησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κάθε διοργάνωση αθλητικής, κολυμβητικής και ναυταθλητικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας αδειοδοτείται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Για την αδειοδότηση απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φορέα των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι:

α) σκοπός της διοργάνωσης είναι η αθλητική αναψυχή των συμμετεχόντων και όχι η αγωνιστική διάκριση των συμμετεχόντων,

β) ο αγώνας διεξάγεται με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου φορέα,

γ) πριν την έναρξη των αγώνων θα υποβληθεί στην οικεία Π.Υ.Τ. ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση αλλαγής στην ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων, η κατάσταση αυτή υποβάλλεται εκ νέου με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονική αλληλογραφία) και οπωσδήποτε σε χρόνο προγενέστερο της διεξαγωγής της διοργάνωσης,

δ) η ναυαγοσωστική κάλυψη της δραστηριότητας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 31/2018 (Α΄ 61), όπως ισχύει,

ε) υπάρχει ένα συνοδό σκάφος ανά 50 συμμετέχοντες, για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη θαλάσσια ζώνη λιμένα ή στον θαλάσσιο χώρο,

στ) υπάρχει ασθενοφόρο, καθώς και διαθέσιμος ιατρός με δηλωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, για την παροχή πρώτων βοηθειών εφόσον απαιτηθεί,

ζ) με μέριμνα του οργανωτή θα σημαίνεται η περιοχή της θαλάσσιας ζώνης λιμένα ή του θαλάσσιου χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης,

η) κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα, στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την ασφάλεια των αθλούμενων, των θεατών και των λουομένων,

θ) θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή προβλημάτων που θα απορρέουν από την γειτνίαση της αθλητικής εγκατάστασης με άλλες χερσαίες ή θαλάσσιες χρήσεις της περιοχής,

ι) θα τηρείται συνεχής ραδιοφωνική επικοινωνία τόσο των διοργανωτών όσο και του πλωτού μέσου, εφόσον χρησιμοποιηθεί, με την αρμόδια Λιμενική Αρχή μέσω VHF αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό μέσο,

ια) θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή για την παροχή συνδρομής σε περίπτωση ανάγκης,

ιβ) τηρούνται οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένος αριθμ. 20 (Β΄ 444/1999), όπως ισχύει.

2. Για τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται η προσκόμιση απλού φωτοαντίγραφου του καταστατικού τους στο οποίο θα αναγράφεται ότι ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες αθλητικού τουρισμού.

3. Σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου ή άδεια από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του λιμένα (εφόσον χρησιμοποιείται χώρος επί της ξηράς ή/και παραλίας ή/και χερσαίας ή/και θαλάσσιας ζώνης λιμένα).

4. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, στην περίπτωση που οι δραστηριότητες λάβουν χώρα εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, θαλάσσιας ζώνης λιμένα και θαλάσσιας περιοχής. Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες λάβουν χώρα σε περιοχές αρμοδιότητας πέραν της μίας Λιμενικής Αρχής, τότε οι διοργανωτές θα πρέπει να εφοδιάζονται με τη σύμφωνη γνώμη και των συναρμόδιων Λιμενικών Αρχών.

5. Εάν πρόκειται για αγώνα ταχύπλοων σκαφών απαιτούνται επιπλέον α) κατάσταση συμμετοχής όλων των αγωνιζόμενων συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση των χειριστών ότι αγωνίζονται με δική τους ευθύνη και ότι θα τηρούν τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 20 (Β΄ 444/1999) όπως ισχύει, καθώς και τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, β) αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων των σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως ισχύει.

6. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους €150,00 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΑΛΕ 1450189001). Η αρμόδια Π.Υ.Τ. χορηγεί τη σχετική άδεια εντός δέκα (10) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που η αθλητική, κολυμβητική ή ναυταθλητική δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε περιοχές αρμοδιότητας περισσότερων από μία Π.Υ.Τ., τότε η άδεια θα χορηγείται από την Π.Υ.Τ. αφετηρίας, αφού πρώτα συγκεντρωθούν οι σύμφωνες γνώμες των υπόλοιπων Π.Υ.Τ.

Το ΦΕΚ

Seguici

In voga

Τα Πρωτοσέλιδα και τα Οπισθόφυλλα των εφημερίδων της Κυριακής 19 Ιανουαρίου 2020

Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος  Διαβάστε τα 15 πρώτα Πρωτοσέλιδα και τα Οπισθόφυλλα των Κυριακάτικων Εφημερίδων (η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς!!)...... ...

Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με 40% -Τι θα προβλέπει ο νέος εκλογικός νόμος για τους ΟΤΑ

Οι νέοι τοπικοί άρχοντες, θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή εφόσον πιάσουν το όριο του 40% σύμφωνα με το νέο εκλογικό νόμο που προωθεί...

premio

Διάλειμμα Εργαζομένων: Διευκρινήσεις στο νόμο για το Διάλειμμα στα καταστήματα, Υποχρεώσεις εργοδοτών, Δυνατότητα να απομακρυνθούν από την εργασία τους

Πότε μπορεί να παίρνει ένας εργαζόμενος διάλειμμα στην εργασία του. Το υπουργείο Εργασίας προχωρά σε διευκρινήσεις καθώς οι καταγγελίες για για αυθαιρεσίες εργοδοτών πολλαπλασιάζονται....... Κατά...

Δυνατότητα επανένταξης 35.000 οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων στα Ταμεία

Δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν 35.000 οφειλέτες των ταμείων, οι οποίοι την έχασαν...... Ο λόγος για εκείνους τους εργοδότες και...

Storie per voi

Δήλωση Ζοζέπ Μπορέλ στο Der Spiegel: Η ΕΕ είναι έτοιμη να στείλει στρατό στη Λιβύη εάν είναι απαραίτητο

Ο νέος επικεφαλής διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, καλεί την ΕΕ να στείλει στρατιώτες στη Λιβύη,......... εάν είναι απαραίτητο,...

Διάλειμμα Εργαζομένων: Διευκρινήσεις στο νόμο για το Διάλειμμα στα καταστήματα, Υποχρεώσεις εργοδοτών, Δυνατότητα να απομακρυνθούν από την εργασία τους

Πότε μπορεί να παίρνει ένας εργαζόμενος διάλειμμα στην εργασία του. Το υπουργείο Εργασίας προχωρά σε διευκρινήσεις καθώς οι καταγγελίες για για αυθαιρεσίες εργοδοτών πολλαπλασιάζονται....... Κατά...

Ποινές & Πρόστιμα για παραβιάσεις του ΚΟΚ σε Παραλία & Αιγιαλό – Πως θα αποδίδονται στους Δήμους [Έγγραφο]

Πως θα αποδίδονται στους Δήμους τα πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ στην παραλία-αιγιαλό Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση αναφορικά με τα πρόστιμα από παραβάσεις...

Meteo a Mykonos

Mykonos
pioggia leggera
10.9 ° C
11.7 °
10 °
57 %
5.1kmh
96 %
Sat
12 °
Sole
12 °
Mon
11 °
mar
11 °
sposare
13 °

Cosa leggere successivo ...

Το Απόλυτο μακιγιάζ των Γιορτών!!

Η περίοδος των γιορτών των Χριστουγέννων θέλει, λίγο ή περισσότερο, να έχουμε κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις!!....... Είτε πρόκειται για ένα πάρτι στο γραφείο, είτε για...

Γιορτινά χτενίσματα πολλών αστέρων!! Bello, Classico & di classe!!

Το συγκεκριμένο χτένισμα δεν είναι περίπλοκο σαν το σινιόν!!

60+1 Ιδέες για να φτιάξετε μόνες σας, Χριστουγεννιάτικα στολίδια

και η ικανοποίηση να στολίσετε με φτιαγμένα από τα χέρια σας αντικείμενα.

45+1 Ιδέες Χριστουγεννιάτικης Διακόσμησης για το Σαλόνι, που ασκούν γοητεία!!

Με πολύ μικρά πράγματα που μπορείτε να βάλετε τριγύρω στο σαλόνι με τα διαφορετικά χρώματα τους

finestre 10: Η μυστική υπηρεσία NSA αποκάλυψε σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα της Microsoft

Η μυστική υπηρεσία NSA των ΗΠΑ αποκάλυψε για πρώτη φορά ένα κενό ασφαλείας στα finestre 10 της Microsoft. Σε μια πρωτοφανή για μυστική υπηρεσία κίνηση...

in linea πλέον η μεταβίβαση αυτοκινήτου!!

in linea οι μεταβιβάσεις ΙΧ, «Grande Fratello» σε sistema a punti, εξεταστές και Ταξί!! Σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναβαθμίζονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες...

Τελείωσε η υποστήριξη της Microsoft για τα finestre 7: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η υποστήριξη των finestre 7 τελειώνει επίσημα σήμερα. Μετά την ολοκλήρωση της υποστήριξης, το λειτουργικό σύστημα δεν θα λαμβάνει πλέον ενημερώσεις ασφαλείας, τεχνική υποστήριξη ή...

Τίθεται σε εφαρμογή η χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης από τη μέρα της εξέτασης

Στο υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών για την αδειοδότηση υδατοδρομίων προβλέπεται διάταξη για την χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης μετά από την...

storie relative potete gradire

Ο Πούτιν θα συμμετάσχει στη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη...

, Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
Οι βασικές συμφωνίες θα αντικατοπτρίζονται στο τελικό έγγραφο που θα υπογραφεί στη διάσκεψη, ανέφερε το Κρεμλίνο........ Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί το Βερολίνο...

Εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Τι εξήγγειλε για το νόμο των αυτοδιοικητικών...

, Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
Διευκρινίσεις για τον νέο εκλογικό νόμο, αλλά το νόμο των εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση,....... έδωσε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Συγκεκριμένα...

Nel Caso l'Aveste Perso

Επιμηκύνεται η προθεσμία για την 3η φάση του Μεταφορικού Ισοδύναμου

, Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
Επιμηκύνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη 3η φάση 2019 του Μεταφορικού Ισοδύναμου και ορίζεται....... νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η...

Οι σπρίντερς και οι άλτες του Α.Ο.Μυκόνου ετοιμάζονται για τους πρώτους...

, Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
Οι μικροί αθλητές και οι αθλήτριες του στίβου του Α.Ο.Μυκόνου ετοιμάζονται για τους πρώτους αγώνες της χρονιάς, που όπως κάθε χρόνο διεξάγονται στον κλειστό...

Altro da Mykonos Ticker

Τα Πρωτοσέλιδα και τα Οπισθόφυλλα των εφημερίδων της Κυριακής 19 Ιανουαρίου 2020

Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος  Διαβάστε τα 15 πρώτα Πρωτοσέλιδα και τα Οπισθόφυλλα των Κυριακάτικων Εφημερίδων (η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς!!)...... ...

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης – Διαδικασία Επιλογής – Ποιοι και πως μπορούν να επιλεγούν [Έγγραφο]

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4623/2019 (Α΄134) επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του ν.3852/2010 (Α΄87), με το...

Καθιέρωση συστηματικού ελέγχου τήρησης ωραρίου εργασίας των Υπαλλήλων σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. [Έγγραφα]

Στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που αυτοί έχουν συστήσει ή συμμετέχουν, απευθύνεται η δεύτερη Εγκύκλιος...

Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με 40% -Τι θα προβλέπει ο νέος εκλογικός νόμος για τους ΟΤΑ

Οι νέοι τοπικοί άρχοντες, θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή εφόσον πιάσουν το όριο του 40% σύμφωνα με το νέο εκλογικό νόμο που προωθεί...

Καθιερώνεται κατόπιν εξετάσεων Πιστοποιητικό Πληροφορικής, για πιστοποίηση γνώσης Η/Υ

Θεσπίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, το οποίο χορηγείται με εξετάσεις και πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ....... Θα πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α)...

Ακίνητα: Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την δήλωση των πραγματικών τετραγωνικών στους Δήμους

Το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει την δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δηλώσουν αδήλωτα τετραγωνικά στους Δήμους, ώστε να αποφευχθεί η...

Bloomberg: Ενας λάθος υπολογισμός ή ένα στραβοπάτημα, μπορεί να οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο Ελλάδας και Τουρκίας

Η ανταπόκριση του πρακτορείου Bloomberg από τις Βρυξέλλες επισημαίνει τους κινδύνους στην Μεσόγειο από τις κινήσεις Ερντογάν. Αφορμή οι δηλώσεις Ερντογάν για αποστολή πλοίου...

in linea με το Taxisnet οι ταμειακές μηχανές!! Αποσύρονται όσες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ΑΑΔΕ!! [Έγγραφο]

Δείτε τις 179 μάρκες που αποσύρονται. Αναλυτικές λεπτομέρειες και καταληκτικές προθεσμίες ανακοίνωσε η Αρχή. Τι οφείλουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες των ταμειακών μηχανών, πού...

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε τα δρομολόγια Golden Star Ferries και fast Ferries

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έκτακτη ανακοίνωση πού εξέδωσε πριν από λίγο σχετικά με την αποδοχή της......... ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου...
errore: Il contenuto è protetto !!